خلاصه و پیام حکایت علم و عمل فارسی ششم

خلاصه و پیام حکایت علم و عمل فارسی ششم

خلاصه نویسی درس حکایت علم فارسی ششم

خلاصه و پیام حکایت علم و عمل فارسی ششم

خلاصه نویسی درس حکایت علم فارسی ششم

خلاصه ی حکایت علم و عمل فارسی ششم
دو نفر تلاش بی فایده کردند، اولی که مال و ثروت ذخیره کرد و استفاده نکرد ، دومی هم که علم دانش زیادی یاد گرفت ولی کاری نکرد.

پیام حکایت علم و عمل فارسی ششم
علم و دانش اگرچه مهم است، باید با تلاش و عمل همراه باشد. علمِ بدون عمل ارزشی ندارد و به قول سعدی: عالِم بی- عمل مثل زنبورِ بی عسل است؛ یعنی ارزش و اعتباری ندارد؛ بنابراین دانشمند واقعی آن کسی است که علاوه بر داشتنِ علم و دانش، عملگرا باشد.