کلمات درس اول فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس اول فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس اول فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس اول فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس اول:: محله ما

معنی کلمات درس اول فارسی سوم

انتها: آخر – پایان بوستان: پارک
بغل: آغوش – میان دو دست خاطرات: یادها – خاطره ها
درون: داخل مقابل: روبه رو – جلئ
شروع: آغاز عظمت: بزرگی
محلّه: قسمتی از یک شهر یا روستا قنّادی: شیرینی فروشی
صمیمی: همدل و مهربان بازارچه: بازار کوچک
ثبت نام: نوشتن اسم – نام نویسی نگران: دلواپس
خیال: فکر دکان: مغازه
ناراحت: غمگین عادت: آنچه براثر تکرار رفتار همیشگی شود
فیروزه ای: به رنگ فیروزه–آبی متمایل به سبز  اطراف: دور و بر
کینه: دشمنی کسی را در دل داشتن لحظه: زمان
تیم: گروه محل: جا
برگزار: برپا – انجام بعضی: تعدادی
سنجاقک: حشره ای زیبا و تندپرواز با دو بال بلند و نازک، چشم های بزرگ و شاخک های بلند

متضاد کلمات درس اول فارسی سوم

انتها≠ ابتدا آشنا ≠ غریب
بیمار≠ سالم با دقت≠ بی دقت
مفید≠ مضر آغاز≠ پایان

هم خانواده کلمات درس اول فارسی سوم

وسایل: وسیله محله: محل
عظمت: عظیم خارج: خروج
حساس: حس خاطرات: خاطره

کلمات مهم املایی درس اول فارسی سوم

محلّه – عاد – همراه – دکّان – قنّادی – مسجد فضا عظمت گنبد فیروزه ای – خاطرات – ثبت نام – صف نانوایی – مواد غذایی – زمین فوتبالی – دروازه بان – معرّفی – شروع – لحظه – احساس

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.