کلمات درس اول فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس اول فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس اول فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس اول فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس اول:: محله ما

معنی کلمات درس اول فارسی سوم

انتها: آخر – پایانبوستان: پارک
بغل: آغوش – میان دو دستخاطرات: یادها – خاطره ها
درون: داخلمقابل: روبه رو – جلئ
شروع: آغازعظمت: بزرگی
محلّه: قسمتی از یک شهر یا روستاقنّادی: شیرینی فروشی
صمیمی: همدل و مهربانبازارچه: بازار کوچک
ثبت نام: نوشتن اسم – نام نویسینگران: دلواپس
خیال: فکردکان: مغازه
ناراحت: غمگینعادت: آنچه براثر تکرار رفتار همیشگی شود
فیروزه ای: به رنگ فیروزه–آبی متمایل به سبز اطراف: دور و بر
کینه: دشمنی کسی را در دل داشتنلحظه: زمان
تیم: گروهمحل: جا
برگزار: برپا – انجامبعضی: تعدادی
سنجاقک: حشره ای زیبا و تندپرواز با دو بال بلند و نازک، چشم های بزرگ و شاخک های بلند

متضاد کلمات درس اول فارسی سوم

انتها≠ ابتداآشنا ≠ غریب
بیمار≠ سالمبا دقت≠ بی دقت
مفید≠ مضرآغاز≠ پایان

هم خانواده کلمات درس اول فارسی سوم

وسایل: وسیلهمحله: محل
عظمت: عظیمخارج: خروج
حساس: حسخاطرات: خاطره