ترجمه و جواب درس ۸ عربی دهم رشته ریاضی و تجربی

جواب درس ۸ عربی دهم رشته ریاضی و تجربی

جواب درس هشتم عربی دهم ریاضی و تجربی

جواب درس ۸ عربی دهم رشته ریاضی و تجربی

جواب درس هشتم عربی دهم ریاضی و تجربی

گام به گام عربی دهم / جواب صفحه ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۴ ، ۱۱۵ ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ درس هشتم ۸ عربی دهم رشته ریاضی و تجربی / درس هشتم

معنی صفحه ۱۰۸ درس هشتم عربی دهم

صِناعَهُ التَّلمیعِ فی الْأَدَبِ الْفارِسیِّ
آرایۀ دو زبانگی (صنعت تلمیع) در ادبیات فارسی

معنی درس هشتم عربی دهم

۱- إنَّ اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ لُغَهُ الْقُرآنِ وَ الْأَحادیثِ وَ الْأَدعیَهِ فَقَد اسْتَفادَ مِنهَا الشُّعَراءُ الْإیرانیّونَ وَ أَنشَدَ بَعضُهُم أَبیاتاً مَمزوجَهً بِالْعَرَبیَّهِ وَ الْفارِسیَّهِ وَ سَمَّوها بِالْمُلَمَّعِ؛
معنی: زبان عربی زبان قرآن و احادیث و دعاهاست که شاعران ایرانی از آن استفاده کرده‌اند و برخی از آنان ابیاتی آمیخته به عربی سروده‌اند که آن را دو زبانه (ملمَّع) نامیده‌اند.

۲- لِکَثیرٍ مِنَ الشُّعَراءِ الْإیرانیّینَ مُلَمَّعاتٌ، مِنهُم حافِظٌ الشّیرازیُّ وَ سَعدیٌّ الشّیرازیُّ وَ جَلالُ الدّینِ الْمَعروفُ بِالْمَولَویِّ.
معنی: بسیاری از شاعران ایرانی ملمّع دارند، از آن جمله حافظ شیرازی، سعدی شیرازی و جلال الدین معروف به مولوی.

معنی درس هشتم عربی دهممُلَمَّعُ حافِظٍ الشّیرازیِّ لِسانِ الْغَیبِ
معنی: ملمّع حافظ شیرازی لسان الغیب

۴- از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه *** إنّی رَأَیتُ دَهْراً مِنْ هَجْرِکِ الْقیامَه
معنی بخش عربی: من روزگار را از دوری تو همچون قیامت)به شکل قیامت( دیدم.

۵- دارم من از فِراقش در دیده صد علامت *** لَیْسَتْ دُموعُ عَینی هٰذی لَنا الْعَلامَه؟
معنی بخش عربی: من از دوریِ او در چشمم صد نشانه دارم. آیا این اشک‌های چشمم نشانه نیست؟!

۶- هر چند کازمودم از وی نبود سودم *** مَنْ جَرَّبَ الْمُجَرَّب حَلَّتْ بِهِ النَّدامَه
معنی بخش عربی: هر قدر آزمایش کردم از آن سودی نبردم. هرکس آزموده را بیازماید؛ پشیمان می‌شود.

۷- پرسیدم از طبیبی احوالِ دوست گفتا *** فی بُعْدِها عَذابٌ فی قُربِهَا السَّلامَه
معنی بخش عربی: از طبیبی حال دوست را پرسیدم و گفت: در دوری‌اش عذاب و در نزدیکی‌اش سلامت است.

۸- گفتم ملامت آید گر گِرد دوست گردم *** وَاللّٰه ما رَأَیْنا حُبّاً بِلا مَلامَه
معنی بخش عربی: گفتم مایۀ سرزنش است اگر گرد دوست بگردم. سوگند به خدا عشقی بدون سرزنش ندیده‌ایم.

۹- حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین *** حَتّیٰ یَذوقَ مِنْهُ کَأْساً مِنَ الکَرامَه
معنی بخش عربی: حافظ مانند خواستارِ جامی به قیمتِ جان شیرین آمد، تا از جامِ کرامت بچشد.

معنی صفحه ۱۰۹ درس هشتم عربی دهم

معنی درس هشتم عربی دهم

مُلَمَّعُ سَعدیٍّ الشّیرازیّ

۱۱- سَلِ الْمَصانِعَ رَکْباً تَهیمُ فِی الْفَلوَاتِ ***
معنی: از انبار‌های آب دربارۀ سوارانی که در بیابان‌ها تشنه و سرگردانند بپرس.
تو قدرِ آب چه دانی که در کنارِ فُراتی
معنی: تو قدر آب چه می‌دانی که در کنار رود فرات هستی؟!

۱۲ -شبم به روی تو روزست و دیده‌ام به تو روشن ***
معنی: شبم از دیدار چهرۀ تو مانند روز روشن است و چشمم روشن به دیدارت است،
وَ إنْ هَجَرْتَ سَواءٌ عَشیَّتی و غَداتی
معنی: و اگر(از من) جدایی گزینی(جدا شوی) شب و روزم برابر میشود

۱۳- اگر چه دیر بماندم امید بر نگرفتم ***
معنی: اگرچه دیر شد، امید از دست ندادم.
مَضَی الزَّمانُ وَ قَلبی یَقول إنَّکَ آتی
معنی: زمان گذشت و دلم میگوید: قطعاً تو میآیی.

۱۴- من آدمی به جمالت نه دیدم و نه شنیدم ***
معنی: من انسانی به زیباییِ تو ندیدم، و نشنیدم.
اگر گِلی به حقیقت عَجین آب حیاتی
معنی: اگر تو گِل هستی؛ به راستی با آب زندگی خمیر شده‌ای.

۱۵- شبان تیره امیدم به صبح روی تو باشد ***
معنی: امیدم در شب‌های تاریک به چهرۀ مانند صبح تو است.
وَ قَدْ تُفَتَّشُ عَینُ الْحَیاهِ فِی الظُّلُماتِ
معنی: گاهی چشمۀ زندگی در تاریکی‌ها جست وجو می‌شود.

۱۶- فَکَمْ تُمَرِّرُ عَیشی وَ أَنتَ حامِلُ شَهْدٍ ***
معنی: چه بسیار زندگیام را تلخ میکنی در حالیکه حامل عسل هستی!
جواب تلخ بدیع است از آن دهان نباتی
معنی: پاسخ تلخ از آن د‌هان شیرین مانند نبات نو و تازه است.

۱۷- نه پنج روزۀ عمرست عشق روی تو ما را ***
معنی: عمر کوتاه ما برای عشق چهرۀ تو کافی نیست.
وَجَدْتَ رائِحَهَ الْوُدِّ إنْ شَمَمْتَ رُفاتی
معنی: اگر خاک قبرم(استخوان پوسیدهام) را ببویی، بوی عشق را مییابی.

۱۸- وَصَفْتُ کُلَّ مَلیحٍ کَما تُحِبُّ وَ تَرْضیٰ ***
معنی: هر با نمکی را همان گونه که دوست داری و خشنود می‌شوی وصف کردم.
محامد تو چه گویم که ماورای صفاتی
معنی: ستایش تو چگونه بر زبان برانم که فراتر از صفت‌ها هستی.

۱۹- أَخافُ مِنکَ وَ أَرْجو وَ أَسْتَغیثُ وَ أَدنو ***
معنی: از تو میترسم و به تو امید دارم و از تو کمک میخواهم و به تو نزدیک میشوم.
که هم کمند بلایی و هم کلید نجاتی
معنی: زیرا هم کمند بلا و هم کلید رهایی هستی.

۲۰- ز چشم دوست فتادم به کامۀ دل دشمن ***
معنی: از چشم دوست به درون دل دشمن افتادم.
أَحِبَّتی هَجَرونی کَما تَشاءُ عُداتی
معنی: دوستانم مرا ترک کردند همان گونه که دشمنانم می‌خواهند.

۲۱- فراقنامۀ سعدی عجب که در تو نگیرد
معنی: شگفت است که نامۀ جدایی سعدی در تو اثر نمی‌گذارد؛

وَ إنْ شَکَوْتُ إلَی الطَّیرِ نُحْنَ فِی الْوُکَناتِ
معنی: و اگر به پرندگان شکایت برم در لانه هایشان با صدای بلند بگریند و شیون کنند

معنی کلمات درس هشتم عربی دهم

آتی، آتٍ: آینده، در حال آمدن سَلْ: بپرس (اِسْأَلْ) مُجَرَّب: آزموده
اِستَغاثَ: کمک خواست شاءَ: خواست مَحامِد: ستایش‌ها
بَدیع: نو (برای نخستین بار) شَکوَتُ: شکایت کردم «إنْ شَکَوتُ: اگر شکایت کنم» مَرَّرَ: تلخ کرد
بُعْد: دوری شَمَّ: بویید «شَمَمْتَ: بوییدی» مَصانِع: آب انبارهای بیابان
جَرَّبَ: آزمایش کرد عَجین: خمیر مَلیح: با نمک
حَلَّ: فرود آمد عُداه: دشمنان «مفرد: عادی» مَمزوج: درآمیخته
ذاقَ: چشید عَشیَّه: آغاز شب نُحْنَ: شیون کردند← ناحَ
دَنا: نزدیک شد غَداه: آغاز روز وُدّ: عشق
رَجا: امید داشت فَلَوات: بیابان‌ها «مفرد: فَلاه» وَصَفَ: وصف کرد
رَضِیَ: راضی شد قَدْ تُفَتَّشُ: گاهی جست‌وجو می‌شود وُکَنات: لانه‌ها
رُفات: استخوان پوسیده قُرْب: نزدیکی هامَ: تشنه و سرگردان شد
رَکْب: کاروان شتر یا اسب سواران کَأْس: جام، لیوان هَجَرَ: جدایی گزید، جدا شد

جواب درست نادرست صفحه ۱۱۰ عربی دهم

📘 عَیِّنِ الصَّحیحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نَصِّ الدَّرسِ.
با توجه به متن درس درست و نادرست را مشخص کنید.

۱- لَیسَ لِحافِظٍ و سَعدیٍّ مُلَمَّعاتٌ جَمیلَهٌ. ❌ نادرست
معنی: حافظ و سعدی ملمعات زیبایی ندارند.

۲- یَریٰ حافِظٌ الدَّهرَ مِنْ هَجرِ حبیبِهِ کَالقیامَهِ. ✅درست
معنی: حافظ روزگار را از دوری محبوبش مانند قیامت می‌بیند.

۳- یرَیٰ حافِظٌ فی بُعْدِ حَبیبِهِ راحَهً وَ فی قرُبِهِ عَذاباً. ❌ نادرست
معنی: حافظ در دوری محبوبش راحتی و در نزدیک بودن او عذاب می‌بیند.

۴- یَریٰ سَعدیٌّ اللَّیلَ وَ النَّهارَ سَواءً مِنْ هَجرِ حَبیبِهِ. ✅درست
معنی: سعدی از دوری محبوبش شب و روز را یکسان می‌بیند.

۵- قالَ سَعدیٌّ: «مَضَی الزَّمانُ وَ قَلبی یَقول إنَّکَ لا تَأتی.» ❌ نادرست
معنی: سعدی گفته است زمان گذشت و دلم می‌گوید که تو نمی‌آیی.

جواب و معنی صفحه ۱۱۲ عربی دهم

اِخْتَبِرْ نَفْسَکَ
📘 تَرجِمِ الْکَلِماتِ التّالیَهَ وَ الدُّعاءَ، ثُمَّ عَیِّنِ اسْمَ الْفاعِلِ وَ اسْمَ الْمَفعولِ.
کلمات زیر و دعا را ترجمه کنید، سپس مفعول و مفعول را انتخاب کنید.

اَلْکَلِمَهُ اَلتَّرجَمَهُ اِسمُ الْفاعِلِ  اِسمُ الْمَفعولِ
یُعَلِّمُ: یاد می‌دهد مُعَلَّم یاد داده شده (یادگیرنده)
یَعلَمُ: می‌داند عالِم دانا، داننده
اِقتَرَحَ: پیشنهاد کرد مُقتَرِح پیشنهاد کننده
یُجَهِّزُ: آماده می‌کند مُجَهَّز آماده شده
ضَرَبَ: زد مَضْروب زده شده
یَتَعَلَّمُ: یاد می‌گیرد مُتَعَلِّم یاد گیرنده

یا صانِعَ کُلِّ مَصْنوعٍ یا خالِقَ کُلِّ مَخْلوقٍ یا رازِقَ کُلِّ مَرْزوقٍ یَا مالِکَ کُلِّ مَمْلوکٍ. مِن دُعاءِ الْجَوشَنِ الْکَبیرِ
معنی: ای سازنده هر ساخته شده! ای آفریننده هر آفریده شده! ای روزی دهنده هر روزی داده شده! ای مالک هر ملک و دارایی!

جواب و معنی صفحه ۱۱۳ عربی دهم

 اِخْتَبِرْ نَفْسَکَ
📘 تَرجِمِ التَّراکیبَ التّالیَهَ.
ساختارهای زیر را ترجمه کنید.

﴿أمّارَهٌ بِالسّوءِ﴾: 
بسیار امر کننده به بدی
﴿عَلّامُ الْغُیوبِ﴾: 
بسیار داننده‌ی غیب‌ها
﴿اَلخَلْاقُ الْعَلیمُ﴾:
بسیار آفریننده دانا
﴿ساحر کَذّابٌ﴾:
جادوگر بسیار دروغ گو
﴿حَمّالَهَ الْحَطَبِ﴾:
حمل کننده هیزم
اَلطَّیّارُ الْإیرانیُّ:
خلبان ایرانی
﴿لِکُلِّ صَبّارٍ﴾: 
برای هر بسیار شکیبا(صبرکننده ای).
اَلْهاتِفُ الْجَوّالُ:
تلفن همراه
رَسّامُ الصُّوَرِ: 
بسیار رسم کننده تصویر
 فَتّاحَهُ الزُّجاجَهِ: 
باز کننده شیشه

معنی حوار صفحه ۱۱۴ عربی دهم

📘 در گروه‌های دو نفره شبیه گفت‌و‌گوی زیر را در کلاس اجرا کنید.
شِراءُ شَریحَهِ الْهاتِفِ الْجَوّالِ
خرید سیم کارت تلفن همراه

الزّائِرَهُ
زیارت کننده
مُوَظَّفُ الِإتِّصالاتِ
کارمند مخابرات
رَجاءً، أَعطِنی شَریحهَ الْجَوّالِ.
لطفاً، به من سیم کارت تلفن‌همراه بده.
تَفَضَّلی، و هَل تُریدینَ بِطاقَهَ الشَّحنِ؟
بفرما، و آیا کارت شارژ می‌خواهی؟
نَعَم؛ مِن فَضلِکَ أَعطِنی بِطاقَهً بِمَبلَغِ خَمسَهٍ وَ عِشرینَ ریالاً.
بله؛ لطفا به من شارژ به مبلغ ۲۵ ریال بده.
تَستَطیعینَ أَنْ تَشحَنی رَصیدَ جَوّالِکِ عَبْرَ الْإنتِرنِت.
می‌توانی تلفن همراهت را از طریق اینترنت شارژ کنی.
تَشتَری الزّائِرَهُ شَریحَهَ الْجَوّالِ وَ بِطاقَهَ الشَّحنِ
زائر سیم‌کارت تلفن‌همراه و کارت شارژ می‌خرد
وَ تَضَعُ الشَّریحَهَ فی جَوّالِها وَ تُریدُ أَن تَتَّصِلَ وَلٰکِن لا یَعمَلُ الشَّحنُ، 
و سیم کارت را در تلفن همراه می‌گذارد و می‌خواهد که تماس بگیرد ولی شارژ کار نمی‌کند
فَتَذهَبُ عِندَ موَظَّفِ الِإتِّصالاتِ وَ تَقولُ لَهُ:
پس نزد کارمند مخابرات می‌رود و به او می‌گوید:
عَفواً، فی بِطاقَهِ الشَّحنِ إشکالٌ.
ببخشید، کارت شارژ مشکل دارد.
أَعطینی الْبِطاقَهَ مِنْ فَضلِکِ. سامِحینی؛ أَنتِ عَلَی الْحَقِّ. أُبَدِّلُ لَکِ الْبِطاقَهَ.
لطفاً کارت را به من بده. مرا ببخش، حق با توست. کارت را برایت عوض می‌کنم.

جواب تمرین صفحه ۱۱۵ درس ۸ عربی دهم

🔶 تمرین یک _ الاول
📘 عَیِّنِ الْجُملَهَ الصَّحیحَهَ وَ غَیرَ الصَّحیحَهِ حَسَبَ الْحَقیقهِ وَ الْواقِعِ.
جمله درست و نادرست را بر اساس حقیقت و واقعیت شناسایی کنید.

۱- اَلْکَأسُ زُجاجَهٌ یُشرَبُ مِنها الْماءُ أَوِ الشّایُ أَوِ الْقَهوَهُ. درست ✔
معنی: جام (لیوانی) شیشه‌ای است که در آن آب یا چای یا قهوه نوشیده می‌شود.

۲- یُمکِنُ شِراءُ الشَّریحَهِ مِن إدارَهِ الِاتِّصالاتِ. درست ✔
معنی: خریدن سیم کارت از اداره مخابرات امکان دارد.

۳- اَلرّاسِبُ هوَ الَّذی ما نَجَحَ فِی الِامْتِحاناتِ. درست ✔
معنی: مردود همان کسی است که در امتحانات قبول نشده است.

۴- غُصونُ الْأَشجارِ فِی الرَّبیعِ بَدیعَهٌ جَمیلَهٌ. درست ✔
معنی: شاخه‌های درختان در بهار نو و زیبا هستند.

۵- یُصنَعُ الْخُبزُ مِنَ الْعَجینِ. درست ✔
معنی: نان از خمیر درست می‌شود.


🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘 ضَعْ فِی الْفَراغِ کَلِمَهً مُناسِبَهً مِنَ الْکَلِماتِ التّالیَهِ. «کَلِمَتانِ زائِدَتانِ»
یک کلمه مناسب از کلمات زیر را در جای خالی قرار دهید. “دو کلمه اضافی”

الْفَلَواتِ = بیابان،صحرا / بُعْدٍ = راه دور / وُدٌّ = دوستانه، دوستی / مَصانِعُ = انبار های آب / بَدِّلْ = عوض کن / فَتَّشَ = جستجو ، گشتن / اللَّیلِ = شب / یَرضیٰ = راضی می‌‎شود

۱- اَلْغَداهُ بِدایَهُ النَّهارِ وَ الْعَشیَّهُ بِدایَهُ اللَّیلِ.
معنی: (غداه:صبحگاه ) ابتدای روز است و (عشیه: شامگاه) شروع شب است.

۲- رَأَینا الشّاطِئَ عَنْ بُعْدٍ عَبْرَ الطَّریقِ.
معنی: در مسیر (راه) ساحل را از دور دیدیم.

۳- رَجاءً بَدِّلْ هٰذَا الْقَمیصَ؛ لِأَنَّهُ قَصیرٌ.
معنی: لطفاً این پیراهن را عوض کن، برای اینکه آن کوتاه است.

۴- فِی الْفَلَواتِ لا تَعیشُ نَباتاتٌ کَثیرَهٌ.
معنی: در بیابان‌ها گیاهان زیادی زندگی نمی‌کنند.

۵- اَلشُّرطیُّ فَتَّشَ حَقائِبَ الْمُسافِرینَ.
معنی: پلیس کیف‌های مسافران را گشت.

۶- أَخی قانِعٌ، یَرضیٰ بِطَعامٍ قَلیلٍ.
معنی: برادرم قانع است به غذایی اندک راضی می‌‎شود.

جواب تمرین صفحه ۱۱۶ درس ۸ عربی دهم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘 تَرْجِمِ التَّراکیبَ التّالیَهَ، ثُمَّ عَیِّنِ اسْمَ الْفاعِلِ وَ اسْمَ الْمَفعولِ وَ اسْمَ الْمُبالَغَهِ.

ترکیب های زیر را ترجمه کنید، سپس اسم فاعل، اسم مفعول و اسم اغراق شده را مشخص کنید.

۱- یا عَلّامَ الْغُیوبِ: 
ای بسیار داننده‌ی غیب‌ها
عَلّامَ: اسم مبالغه
۲- یا سَتّارَ الْغُیوبِ:
ای بسیار پوشاننده عیب‌ها
سَتّارَ: اسم مبالغه
۳- یا غَفّارَ الذُّنوبِ:
ای بسیار آمرزنده‌ی گناهان
غَفّارَ: اسم مبالغه
۴- یا رافِعَ الدَّرَجاتِ:
ای بالابرنده‌ی درجه‌ها
رافِعَ: اسم فاعل
۵- یا سامِعَ الدُّعاءِ:
ای شنونده‌ی دعا
سامِعَ: اسم فاعل
۶- یا غافِرَ الْخَطایا: 
ای آمرزنده‌ی اشتباهات
غافِرَ: اسم فاعل
۷- یا ساتِرَ کُلِّ مَعْیوبٍ: 
ای پوشاننده‌ی هر معیوبی
ساتِرَ: اسم فاعل مَعْیوبٍ: اسم مفعول
۸- یا مَنْ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ: 
ای آنکه نیکوکاران را دوست دارد.
مُحْسِنینَ: اسم فاعل
۹- یا خَیْرَ حامِدٍ وَ مَحْمودٍ:
ای بهترین ستایش کننده و ستایش شده‌ای
حامِدٍ: اسم فاعل مَحْمودٍ: اسم مفعول
۱۰- یا مَنْ بابُهُ مَفْتوحٌ لِلطّالِبینَ:
ای آنکه درگاهش برای طلب‌کنندگان باز است.
طّالِبینَ: اسم فاعل ، مَفْتوحٌ: اسم مفعول

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘ضَعْ فِی الدّائِرَهِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. «کَلِمَهٌ واحِدَهٌ زائِدَهٌ.».
عدد مناسب را در دایره قرار دهید. “یک کلمه اضافی.”

جواب تمرین صفحه ۱۱۶ درس ۸ عربی دهم
۱- اَلرَّکْبُ (کلمه اضافی)
معنی: کاروان شتر یا اسب سواران

۲- اَلْکَرامَهُ: شَرَفٌ وَ عَظَمَهٌ وَ عِزَّهُ النَّفسِ. (۴)
معنی: بزرگی و بزرگواری: شرف و بزرگی و عزت «شکست ناپذیری» نفس

۳- اَلْوَکْرُ: بَیتُ الطُّیورِ (۶)
معنی: لانه: لانه‌ی پرندگان

۴- اَلْهَجرُ: اِبتِعادُ الصَّدیقِ عَنْ صَدیقِهِ أَوِ الزَّوجِ عَنْ زَوجَتِهِ. (۵)
معنی: دوری: دور شدن دوست از دوستش یا شوهر از زنش.

۵- اَلسِّوارُ: زینَهٌ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّهِ فی یَدِ الْمَرأَهِ. (۲)
معنی:​​​​ دستبند: زینتی از جنس طلا یا نقره در دست زن.

۶- اَلْمَلیحُ: هوَ الَّذی لَهُ حَرَکاتٌ جَمیلَهٌ وَ کَلامٌ جَمیلٌ. (۳)
معنی: با نمک: او کسی است که حرکات و کلامی زیبا دارد.

جواب تمرین صفحه ۱۱۷ درس ۸ عربی دهم

🔶 تمرین پنجم _ الخامس
📘 تَرجِمِ الْأَحادیثَ ثُمَّ عَیِّنِ الْمَطلوبَ مِنکَ.
احادیث را ترجمه کنید، سپس مشخص کنید چه چیزی از شما خواسته شده است.
۱- مَنْ قالَ أَنا عالِمٌ فَهوَ جاهِلٌ.
معنی: هر کس بگوید من دانا هستم پس او نادان است.
عالِمٌ / جاهِلٌ = اِسْمَ الْفاعِلِ از مجرد

۲- سَیِّدُ الْقَومِ خادِمُهُم فِی السَّفَرِ.
معنی: رئیس قبیله خدمتگزار آنها در سفر است.
فِی السَّفَرِ = اَلْجارَّ وَ الْمَجرورَ از فعل مجرد

۳- عالِمٌ یُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ عابِدٍ. 
معنی: دانایی که از علمش بهره‌مند می‌شود از هزار عبادت‌کننده بهتر است.
(یُنْتَفَعُ: اَلْفِعْلَ الْمَجهولَ، / ـهِ و عابِدٍ: الْمُضافَ إلَیهِ)

۴- اَلْجَلیسُ الصّالِحُ خَیرٌ مِنَ الْوَحدَهِ، وَ الْوَحدَهُ خَیرٌ مِن جَلیسِ السّوءِ.
معنی: همنشین نیکوکار بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد است.
(اَلْمُبتَدَأَ: اَلْجَلیسُ و الْوَحدَهُ /الْخَبَرَ: خَیرٌ و خَیرٌ)

۵- کَاتِمُ الْعِلْمِ، یَلْعَنُهُ کُلُّ شَیْءٍ حَتَّی الْحوتُ فِی الْبَحرِ، وَالطَّیرُ فِی السَّماءِ.
معنی: پنهان کننده‌ی دانش، هر چیزی حتی ماهی (ـِ بزرگ) در دریا و پرنده‌ی در آسمان او را لعنت می‌کند.
(اِسْمَ الْفاعِلِ: کَاتِمُ / الْجارَّ وَ الْمَجرورَ: فِی الْبَحرِ، فی السَّماءِ)

جواب تمرین صفحه ۱۱۸ درس ۸ عربی دهم

🔶 تمرین ششم _ السادس
📘 تَرجِمِ الْآیَهَ وَ الْأَحادیثَ ثُمَّ عَیِّنِ الْمَحَلَّ الْإعرابیَّ لِلْکَلِماتِ الْمُلَوَّنَهِ.
آیه و روایات را ترجمه کنید، سپس محل عطف کلمات رنگی را مشخص کنید.

۱- ﴿لا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الأَرضِ الْغَیبَ إلَّا اللهُ﴾ 
معنی: کسی جز خدا نهان را در آسمان ها و زمین نمیداند.
مَنْ: فاعل – اسم موصول مبنی محلا مرفوع
الْغَیبَ: مفعول منصوب

۲- اَلْسُّکوتُ ذَهَبٌ وَ الْکَلامُ فِضَّهٌ.
معنی: سکوت طلاست و سخن گفتن نقره است.
ذَهَبٌ: خبر مرفوع
الْکَلامُ: مبتدا مرفوع

۳- اَلْکُتُبُ بَساتینُ الْعُلَماءِ. 
معنی: کتاب‌ها باغ‌های دانشمندان هستند.
بَساتینُ: خبر مرفوع
الْعُلَماءِ: مضاف الیه مجرور

۴- ثَمَرَهُ الْعَقْلِ مُداراهُ النّاسِ. 
معنی: میوه‌ی عقل مدارا کردن با مردم است.
الْعَقْلِ: مضاف الیه مجرور
النّاسِ: مضاف الیه مجرور

۵- زَکاهُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ.
معنی: زکات دانش گسترش آن است.
زَکاهُ: مبتدا مرفوع
نَشْرُ: خبر مرفوع

جواب انوار القرآن صفحه ۱۱۹ درس هشتم عربی دهم

📘 کَمِّلِ الْفَراغاتِ فِی التَّرجَمَهِ الْفارِسیَّهِ.
جاهای خالی ترجمه فارسی را پر کنید.
مِن صِفاتِ الْمُؤمِنینَ : از صفات مؤمنان

۱- ﴿وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ﴾
و کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت دوری می‌کنند، و هنگامی که خشمگین می‌شوند می‌بخشایند.

۲- ﴿وَ الَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَاهَ﴾
و کسانی که [خواستۀ] پروردگارشان را برآوردند و نماز را برپا داشتند؛

۳- ﴿وَ أَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ﴾
و در کارشان میانِ آنها مشورت هست؛

۴- ﴿وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ﴾
و از آنچه به آنان روزی دادیم انفاق می‌کنند.

۵- ﴿وَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ﴾
و کسانی‌که هرگاه به آنان ستم شود، یاری می‌جویند؛

۶- ﴿وَ جَزَاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُهَا﴾
و سزای بدی، بدی مانند آن است؛

۷- ﴿فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ﴾
پس هرکس درگذرد و اصلاح کند، پاداش او بر [عهدۀ] خداست؛

۸- ﴿إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ﴾
زیرا او ستمگران را دوست ندارد.

معنی صفحه ۱۲۰ عربی دهم

أَیُّهَا الزُّمَلاءُ؛
ای هم شاگردیان.
إِلَی اللِّقاءِ، نَنتَظِرُکُم فِی الصَّفِّ الْحادیَ عَشَرَ؛
خداحافظ در کلاس یازدهم منتظر شما هستیم.
حَفِظَکُمُ اللّٰهُ؛ فی أَمانِ اللّٰهِ؛
خداوند شما را حفظ کند؛ در امان خدا؛
مَعَ السَّلامَهِ.
خدا نگهدار

ادمین همیار: موفق باشید امیدوارم تونسته باشم در یادگیری این درس کمکتون کرده باشم . ♥❤️

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، ترجمه و جواب درس ۸ عربی دهم رشته ریاضی و تجربی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱ عربی دهم و برای بخش قبلی از جواب و معنی هفتم عربی دهم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.