جواب کارگاه متن پژوهی درس ۸ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۸ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس ۸ فارسی دهم

جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم فارسی دهم

در بخش زیر جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم فارسی دهم را آماده کرده ایم. این بخش ها شامل قلمرو زبانی ، قلمرو ادبی و  قلمرو فکری می باشد

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو زبانی صفحه ۶۱ درس هشتم فارسی دهم

۱.معانی مختلف واژه «فضل» را با توجه به متن درس بنویسید.
مرا در فضل مرتبه ای است. (دانش ، حکمت)
فضل کردگار ( احسان و بخشش)
فضل داشت( برتری ، فزونی)

۲.جدول زیر را کامل کنید.

واژه مترادف
کَرَم راد، بخشش
انعام فضل
فراغ آسایش

۳.در زبان کلمهای اهمّیّت املایی بیشتری دارد که یک یا چند حرف از حروف شش گانه زیر در آن باشد:

ء، ع ت، ط ح، ه ذ، ز، ض، ظ ث، س، ص غ،ق
ادیب متواضع، تازی بها عذاب، قرض مسلخ کاغذ، فراغ
اعرابی، عذر اطّلاع حال فضل ، منظر ، وزیر فصل ، بصره رقعه ، قیّم

 

۴. واژه ها در گذر زمان، دچار تحوّل معنایی می شوند؛ برای پی بردن به این موضوع، معنای واژه های مشخّص شده را با کاربرد امروزی آنها مقایسه کنید.
🔹 ما را به نزدیک خویش بازگرفت.← معنای گذشته: پذیرفت/ معنای امروزی: پس گرفت
🔹 به مجلس وزیر شدیم.← معنای گذشته: رفتیم/ معنای امروزی: شدیم (گشتیم)
🔹 شوخ از خود باز کنیم.← معنای گذشته: دور کنیم (پاک کنیم) / معنای امروزی: بگشاییم

۵:کاربرد معنایی پسوند «ــَـ ک» را در هر یک از واژه های زیر بنویسید.
🔹 خورجینک ←«ک» تصغیر (خورجین کوچک و کم ارزش)
🔹  دَمَک:←«ک» تصغیر( لحظه کوتاهی)
🔹 درمک:←«ک» تصغیر (درهم بی ارزش و کم ارزش)

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو ادبی صفحه ۶۲ درس هشتم فارسی دهم

۱-در متن درس، نمونه ای از تشبیه بیابید و ارکان آن را مشخّص کنید.
جمله ← از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم.
مشبه: « -» یم / ادات تشبیه: ماننده / مشبه به : دیوانگان / وجه شبه : برهنگی و عاجزی

۲. دو ویژگی برای نثر درس «سفر به بصره» بنویسید. 
پاسخ:
۱) سادگی بیان و نزدیکی به زبان محاوره
۲)  توصیف دقیق جزئیات

جواب کارگاه متن پژوهی صفحه 15 و 16 فارسی دهم

جواب قلمرو فکری صفحه ۶۲ درس هشتم فارسی دهم

۱. چرا ناصرخسرو دعوت وزیر را نپذیرفت؟
پاسخ: زیرا وضع ظاهری مناسبی نداشت و خجالت می کشید.

۲. معنا و مفهوم عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.
•دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.
پاسخ: تهی دست و فقیر بود و توان مالی نداشت تا به من کمک کند.
•چون بر رقعۀ من اطالع یابد، قیاس کند که مرا اهلیّت چیست.
پاسخ: وقتی نامه ی  مرا بخواند، به شایستگی ام پی ببرد.

۳. بیت زیر، با کدام قسمت درس، ارتباط معنایی دارد؟
دوران روزگار به ما بگذرد بسی *** گاهی شود بهار دگر گه خزان شود (سعدی)
پاسخ:  با بند پایانی درس که در مدت بیست روز پیش آمده، اشاره می کند.» تا مردم بدانند که به شدتی که از روزگار پیش آید نباید نالید و …

۴. چگونه از پیام نهایی درس می توانیم برای زندگی بهتر بهره بگیریم؟
پاسخ:   نا امید نشدن در سختی های زندگی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.