معنی درس یازدهم فارسی دهم (خاک آزادگان) + کلمات و آرایه ها

معنی درس یازدهم فارسی دهم (خاک آزادگان) + کلمات و آرایه ها

معنی صفحه ۸۲ فارسی دهم

معنی درس یازدهم فارسی دهم (خاک آزادگان) + کلمات و آرایه ها

معنی صفحه ۸۲ فارسی دهم

درس یازدهم: خاک آزادگان
قالب شعر: غزل

۱ – به خون گر کشی خاک من ، دشمن من بجوشد گل اندر گل از گلشن من

معنی: ای دشمن من! اگر بخواهی سرزمین من را به خون بکشی و آن را نیست و نابود کنی، جوانان بسیاری هستند که در این سرزمین می‌جوشند و رویاروی تو می‌ایستند .
قلمرو زبانی: گر: اگر/ گلشن: گلخانه، گلستان، گلزار /به خون کشیدن : کشتن
قلمرو ادبی: قالب: غزل(چامه) اجتماعی /  وزن: ت تن تن ت تن تن ت تن تن ت تن تن / خاک: مجاز از سرزمین / به خون کشیدن: کنایه از کشتن و نابود کردن / گل: استعاره از جوانان جانباز / گل اندر گل: کنایه از فراوان / خاک، گل، گلشن: تناسب / واج آرایی «گ» / گلشن: استعاره از میهن یا گور / گل بجوشد: استعاره پنهان
پیام: ستیز با دشمن

۲- تنم گر بسوزی ، به تیرم بدوزیجدا سازی ای خصم ، سر از تن من

معنی: ای دشمن سرزمین من ، اگر تنم را بسوزانی و با تیر بدنم را سوراخ سوراخ کنی و سر از تنم جدا کنی …
قلمرو زبانی: سوختن: سوزاندن (بن ماضی: سوخت، بن مضارع: سوز)  / به تیرم بدوزی: جهش ضمیر / به تیر دوختن: تیر زدن(بن ماضی: دوخت، بن مضارع: دوز) / خصم: دشمن  / به تیرم بدوزی: جهش ضمیر(من را با تیر بدوزی)/
قلمرو ادبی: سوختن: کنایه از نابود کردن / بسوزی، بدوزی: جناس / سر از تن جدا ساختن: کنایه از کشتن / تن، من: جناس / سر، تن: تناسب / موقوف المعانی

 

۳- کجا می توانی، ز قلبم رباییتو عشق میان من و میهن من ؟

معنی: هرگز نمی توانی عشق میان من و مهینم را از قلبم جدا سازی.
قلمرو زبانی: کجا: چگونه / ربودن: دزدیدن، سریع گرفتن(بن ماضی: ربود، بن مضارع: ربا) / پرسش انکاری /
قلمرو ادبی: واژه آرایی: من / واج آرایی «ن»
پیام: عشق به میهن

۴ -من ایرانی ام، آرمانم شهادتتجلی هستی است، جان کندن من

معنی: من ایرانی هستم و تمام آرزویم هم شهادت است ، بدان ای دشمن که جان دادن من ، آشکار ساختن هستی است
قلمرو زبانی: آرمان: آرزو، عقیده / تجلی: جلوه گری /
قلمرو ادبی: جان کندن: کنایه از درگذشتن و مردن / واج آرایی «ن»
پیام: ترغیب به شهادت

۵ – مپندار این شعله ، افسرده گرددکه بعد از من افروزد از مدفن من

معنی: ای دشمن ، تصور نکن که گرمی علاقه من به میهنم از بین می رود که بعد از مرگم هم این گرمای علاقه از قبرم شعله می کشد
قلمرو زبانی: پنداشتن: تصور کردن(بن ماضی: پنداشت، بن مضارع: پندار) / افسردن: سرد شدن، خاموش شدن، یخ بستن (بن ماضی: افسرد، بن مضارع: افسر)  / افروختن: روشن شدن (بن ماضی: افروخت، بن مضارع: افروز) / مدفن: جای دفن، گور /
قلمرو ادبی: شعله: استعاره از عشق به میهن / افسرد، افروخت: تضاد / واژه آرایی: من، از
پیام: جاودانگی عشق به میهن

۶- نه تسلیم و سازش ، نه تکریم و خواهشبتازد به نیرنگ تو، توسن من

معنی: ای دشمن ، در برابر تو هرگز نه تسلیم خواهم شد و نه سازش خواهم کرد و در برابر نیرنگ تو خواهم تاخت
قلمرو زبانی: سازش: کنار آمدن، آشتی / تکریم: گرامی‌داشت / خواهش: درخواست و التماس / تاختن: حمله کردن (بن ماضی: تاخت، بن مضارع: تاز) / نیرنگ: فریب / توسن: اسب سرکش، متضاد رام /
قلمرو ادبی: توسن: استعاره از هستی من یا میهن من / واج آرایی «ن»
پیام: عدم سازش با دشمن

۷- کنون رود خلق است ، دریای جوشانمه خوشه خشم شد خرمن من

معنی: اکنون مردم همانند دریایی جوشان هستند که تسلیم تو نمی شوند و خشم و خروش آن ها نشانه این است که در برابر تو ایستادگی خواهند کرد.
قلمرو زبانی: خلق: آفریده، مردم / خرمن: توده غلّه دروشده /
قلمرو ادبی: رود خلق: اضافه تشبیهی / رود خلق، دریای جوشان است: تشبیه، اغراق / خرمن: استعاره از هستی / خوشه خشم: اضافه تشبیهی / خرمن من خوشه خشم شد: تشبیه، کنایه از افزایش و گسترش یافتن / واج آرایی «خ» /
پیام: خیزش برای ستیز با دشمن

۸ -من آزاده از خاک آزادگانمگل صبر، می پرورد دامن من

معنی: من از سرزمین آزادگان هستم که بسیار صبور هستم
قلمرو زبانی: آزاده: ایرانی، آزادمرد، کسی که از اسارت بازمی‌گردد / پروردن: پروراندن(بن ماضی: پرورد، بن مضارع: پرور)/
قلمرو ادبی: خاک: مجاز از سرزمین / گل صبر: اضافه تشبیهی / دامن: استعاره از هستی
پیام: ترغیب به بردباری

۹- جز از جام توحید، هرگز ننوشمزنی گر به تیغ ستم گردن من

معنی: اگر سرم را از تنم جدا کنی هرگز از راه یگانگی خدا منحرف نخوام شد.
قلمرو زبانی: توحید: یکتاپرستی /
قلمرو ادبی: جام: مجاز از نوشیدنی / جام توحید: اضافه تشبیهی / تیغ ستم: اضافه تشبیهی یا اضافه اقترانی /  گردن زدن: کنایه از کشتن / واج آرایی «ن»
پیام: یکتاپرستی