درس ۱ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

درس ۱ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس اول انگلیسی هشتم

درس ۱ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس اول انگلیسی هشتم

گام به گام درس اول زبان انگیسی هشتم ؛ جواب تمرینات و معنی درس ۱ صفحه ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶ زبان انگلیسی هشتم همراه با پاسخ
گام به گام زبان انگلیسی هشتم / درس اول :: زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۱۲ زبان انگلیسی هشتم

Conversation – گفتگو

Listen to the conversation. Shayan is introducing his cousin Sam to his teacher.
به مکالمه گوش دهید. شایان پسر عمویش سام را به معلمش معرفی می کند.

Shayan: Mr. Chaychi, this is my cousin Sam. He speaks French
آقای چایچی این پسر عموی من سام است. او فرانسوی، انگلیسی و کمی فارسی صحبت می کند.
English, and a little Persian.
انگلیسی و کمی هم فارسی
Teacher: Oh, nice to meet you, Sam.
اوه ، از ملاقات شما خوشحالم ، سام.
Sam: Nice to meet you, too.
سام: منم از ملاقات شما خوشحالم.
Teacher: Are you from Iran?
معلم: شما اهل ایران هستید؟
Sam: Yes, I’m originally Iranian, but I live in France.
سام: بله ، من اصالتاً ایرانی هستم ، اما در فرانسه زندگی می کنم.
Teacher: Welcome to our class. How do you like it in Iran?
معلم: به کلاس ما خوش آمدید. چطور آن را در ایران دوست دارید؟
Sam: Iran is great! I love it. It’s a beautiful country.
سام: ایران عالی است! عاشقشم. این کشور زیبایی است.

 

معنی صفحه ۱۳ زبان انگلیسی هشتم

Practice 1: Talking about Nationalities (1)
تمرین ۱ صحبت کردن درباره ملیت ها ۱

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوست

معنی صفحه ۱۸ زبان انگلیسی هشتم

 

Practice 2: Talking about Nationalities (2)
تمرین ۲ صحبت کردن درباره ملیت ها ۲

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوستمعنی صفحه ۱۸ زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۱۴ زبان انگلیسی هشتم

Practice 3: Talking about Nationalities (3)
تمرین ۳ صحبت کردن درباره ملیت ها ۳

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوست

معنی صفحه ۱۹ زبان انگلیسی هشتم

معنی کشور های صفحه ۱۴ و ۱۵ زبان هشتم

Iran : ایران
Iraq : عراق
Italy: ایتالیا
India: هند
Egypt: مصر
Japan: ژاپن
Indonesia: اندونزی

معنی صفحه ۱۵ زبان انگلیسی هشتم

🔷Spelling and Pronunciation – املا و تلفظ

Listen to two students doing a crossword puzzle.
به دو دانش آموز گوش دهید که در حال انجام جدول کلمات متقاطع هستند.

Student 1: How do you spell “chair”?

کلمه chair را چطور هجی میکنی؟

Student 2: That’s C-H-A-I-R.

Student 1: And which is correct for کفش in English, S-H-O-O-S or

S-H-O-E-S?

کدام یک برای کفش به انگلیسی درست است؟؟.. …

Student 2: S-H-O-E-S.

 

Student 1: Thanks.

ممنون

Now do the rest of the puzzle in pairs.
حالا بقیه جدول را به صورت دو نفره حل کنید

جواب جدول صفحه ۱۶ زبان انگلیسی هشتم

جواب جدول صفحه ۱۶ زبان انگلیسی هشتم

🔷 Listening and Writing – گوش دادن و نوشتن
Listen to the conversations and fill out the table below.

به گفتگوها گوش دهید و جدول زیر را پر کنید.

جواب جدول صفحه ۱۶ زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۱۶ زبان انگلیسی هشتم

🔷Reading, Speaking and Writing – خواندن، صحبت کردن و نوشتن

Pair Work – کار گروهی
Student A:
Look at the card on Page 64 and answer student B’s questions.

به کارت موجود در صفحه 64 نگاه کنید و به سوالات دانش آموز B پاسخ دهید.

Student B:
Look at the card on Page 92 and answer student A’s questions.

به کارت موجود در صفحه 92 نگاه کنید و به سوالات دانش آموز A پاسخ دهید.

معنی صفحه ۱۶ زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۱۶ زبان انگلیسی هشتم

Ask and answer about the people and fill out the cards.
در مورد افراد بپرسید و پاسخ دهید و کارت ها را پر کنید.

🔷 Role Play – ایفای نقش

معنی صفحه ۱۶ زبان انگلیسی هشتم

Student A:
Introduce one of your relatives/friends to your classmate.

یکی از بستگان / دوستان خود را به همکلاسی خود معرفی کنید.

Student B:
Greet your classmate and his/her guest.

به همکلاسی و میهمان او سلام کنید.

Student C:
You are a guest from another country.

شما از کشور دیگری مهمان هستید.

Then change roles.

سپس نقش ها را عوض کنید.

معنی واژه های مهم درس ۱ انگلیسی هشتم

Nationality: ملیت
introduce: معرفی کردن
cousin: پسرعمو
beautiful: زیبا
country: کشور
Where: کجا
Pronunciation: تلفظ
Spell: هجی کردن
Read: خواندن
Speak: صحبت کردن
Write: نوشتن
caspian sea: دریای خزر
Persian Gulf: خلیج فارس
Role Play: نقش بازی کردن
Guest: میهمان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.