جواب درس ۱ علوم سوم دبستان صفحه ۱۰ , ۱۱

جواب درس ۱ علوم سوم دبستان صفحه ۱۰ , ۱۱

جواب فعالیت های درس اول علوم سوم ابتدایی

جواب درس ۱ علوم سوم دبستان صفحه ۱۰ , ۱۱

جواب فعالیت های درس اول علوم سوم ابتدایی

گام به گام علوم سوم / درس اول :: زنگ علوم

جواب جدول صفحه ۱۰ علوم سوم

معلّم: بهتر است اوّل پرسش خود را بنویسید؛ سپس آن را از همکلاسی‌های خود بپرسید و پاسخ دوستانتان را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

جواب جدول صفحه ۱۰ علوم سوم

جواب جدول صفحه ۱۱ علوم سوم

سارا: ما باید اطّلاعاتی را که به دست می‌آوریم، مرتّب کنیم؛ امّا نمی‌دانیم چگونه؟
معلّم: بهتر است اطّلاعات به‌دست آمده را در جدولی مانند جدول زیر مرتّب کنید.جواب جدول صفحه ۱۱ علوم سوم

زهرا: من پیشنهاد می‌کنم از پدر و مادرها هم بپرسیم که چه خوراکی‌هایی را برای زنگ تفریح بچّه‌ها مناسب می‌دانند؟

ردیفنام خانوادگی پدر و مادرخوراکی‌هایی را که مناسب می‌دانند
۱علویآبمیوه، نان و سبزی، خرما و عسل
۲موسویشیر،  سیب، نان و پنیر و گردو

جواب جدول صفحه ۱۲ علوم سوم

معلّم: می‌توانید سؤال خود را از کسانی که در مورد تغذیه اطّلاعات دارند، مثل پزشک، مربّی بهداشت و متخصّص تغذیه نیز بپرسید.
معلّم: حالا می‌توانید اطّلاعاتی را که جمع‌آوری کرده‌اید در جدولی مانند جدول زیر مرتّب کنید.

نام خوراکی               میوهلقمهخشکبارنوشیدنیچیزهای دیگر
تعداد دانش‌آموزانی که خوراکی را دوست دارند.۱۵۱۰۸۱۲۱۴
تعداد پدر و مادرهایی که خوراکی را مناسب می‌دانند.۱۲۱۵۱۳۱۰۱۰
تعدا کسانی که در مورد تغذیه اطلاعاتی دارند، که خوراکی را مناسب می‌دانند.۱۵۱۶۱۶۱۳۸

با توجّه به جدول، نظر دانش‌آموزان و پدر و مادرها را در مورد خشکبار با هم مقایسه کنید.
پاسخ: تعداد بیش‌تری از والدین موافق خشکبار هستند و تعداد آن‌ها نسبت به دانش‌آموزان بیش‌تر است.
راستی می‌دانید کاری که شما کردید، شبیه کاری است که یک دانشمند برای جمع‌آوری اطّلاعات انجام می‌دهد.