کلمات درس دهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس دهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۱۰ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس دهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس دهم :: یار مهربان

معنی کلمات درس یار مهربان فارسی سوم

مراقب: نگهبان – مواظبگشوده ای: باز کرده ای
آزرده: ناراحتاغلب: بیشتر
صفا: صمیمیت –  پاکیدوش: شانه ی انسان – کِِتف
معمولاً: بیشتر وقت هاموضوع: آنچه درباره ی آن گفت و گو می شود
نغمه: سرود، صدای خوشآسیب: صدمه
لذّت: حالت خوشایند و خوب

مخالف کلمات درس دهم فارسی سوم

نزدیک≠ دورخیالی≠ واقعی
دوستی≠ دشمنیباسواد≠ بی سواد
آشنا≠ غریبسواره≠ پیاده
گشوده≠ بسته

کلمات هم خانواده درس ۱۰ فارسی سوم

اغلب: غالب: غلبه: مغلوبخلاص: اخلاص: خلوص
مراقب: مراقبتضربان: ضربه