کلمات درس یازدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس یازدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۱۱ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس یازدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۱۱ فارسی سوم ابتدایی

درس یازدهم :: نویسنده بزرگ

به حاتم طایی گفتند: »کسی را از خودت بخشنده تر دیدی یا درباره ش شنیدی؟« گفت: »بله یک روز برای فرمانروایان عرب چهل شتر قربانی کرده بودن تا با آن غذا درست کنند و خودم برای انجام کاری به صحرا رفته بودم. یک مرد خارکن را دیدم که مقداری خار جمع کرده بود و بر پشت خودش گذاشته بود.« به او گفتم: »چرا به مهمان ی حاتم نمی روی؟ افراد زیادی دور سفره ی او جمع شده ا ن د؟«( او به افراد زیادی غذا می دهد)

آن مرد پاسخ داد: «هر کسی که حاصل تالش و کار خود را بخورد، محتاج کس دیگری نمی شود. حتی اگر آن شخص حاتم طایی (بخشنده) باشد.»  من او را باگذشت تر و جوانمرد تر از خودم دیدم.

معنی کلمات درس نویسنده بزرگ فارسی سوم

حاتم طایی: شخصی که به بخشندگی مشهور بود آرامگاه: قبر، مزار، محل آرامش
به حاجتی: برای کاریامرا: جمع امیران، فرمانروایان
امرای عرب را: برای فرمانروایان عربخارکن: کسی که کارش کندن خار است
فراهم نهاده: آماده کردهبزرگ همت تر: باگذشت تر و بخشنده تر
سماط: سفرهپشته: تپه، توده
جوان مردی: بخشندگی، مردانگیحاجت: نیاز، احتیاج
خلق: آفرینش ،مردمآرامش: آرام بودن، آسودگی
آثذار: جمع اثر، نشانه هااحادیث: جمع حدیث، سخنان پیامبران و امامان
گرد آمدن: جمع شدنهراسان: ترسناک، بیمناک
خلیفه: جانشین، نمایندهحفظ: نگهبانی – نگهداری
مژده: خبر خوب
زیارت: دیدار کردن از آرامگاه های امامان و بزرگان دین و مکان های مقدس
حکایت: سخن کوتاهی که شامل پند و اندرز باشد
خواب گزار: کسی که خواب دیگران را توضیح می دهد

مخالف کلمات درس یازدهم فارسی سوم

جوانمردی≠ ناجوانمردیکامل≠ ناقص
بیشتر≠ کمتربا ارزش≠ بی ارزش

کلمات هم خانواده درس ۱۱ فارسی سوم

احادیث: حدیث: محدثهحاصل: محصول: محصل: حصول: تحصیل
کامل: تکمیل: کمال: مکملافتخار: فاخر: فخر: مفتخر
امرا: امر: امیرانخلق: خالق: خلقت: مخلوق
عمل: عامل: عملیات: معاملهشعر: شاعر: مشاعره
سفر: مسافرت: سفیر: سفارت