جواب درس ۱۲ علوم سوم صفحه ۱۰۵ , ۱۰۶ , ۱۰۷ , ۱۰۸, ۱۱۰

جواب درس ۱۲ علوم سوم صفحه ۱۰۵ , ۱۰۶ , ۱۰۷ , ۱۰۸

جواب فعالیت های درس دوازدهم علوم سوم ابتدایی

جواب درس ۱۲ علوم سوم صفحه ۸۲ , ۸۳ , ۸۴ , ۸۵ , ۸۶ , ۸۷

جواب فعالیت های درس دوازدهم علوم سوم ابتدایی

گام به گام علوم سوم / درس ۱۲: هر کدام جای خود (۱)

جواب سوال صفحه ۱۰۵ علوم سوم

یک دامپزشک تصویرهای زیر را از داخل بدن چند جانور جمعآوری کرده است. به ّدقت به آنها نگاه کنید. کدام جانوران ستون مهره دارند؟  جواب سوال صفحه 105 علوم سوم

دانشمندان جانوران را به دو گروه مهره‌دار و بی مهره تقسیم میکنند. به جانورانی مانند مورچه، کرم و پروانه که در بدنشان ستون مهره ندارند، جانوران بی‌مهره میگویند. 
در تصاویر بالا چه جانورانی بی‌مهره هستند؟
پاسخ: ملخ و مورچه

در شکل زیر استخوان های یک ماهی را مشاهده میکنید. ستون مهره های این ماهی را در شکل مشخص کنید.
با رنگ زرد مشخص شده:مهره های این ماهی

جواب سوال صفحه ۱۰۶ علوم سوم

تا کنون بیشتر از ۶۵۰۰۰ نوع جانور مه‌رهدار روی کره‌ی زمین کشف شده است. چه جانوران مه‌رهداری میشناسید؟ آنها را نام ببرید.
پاسخ: انسان ، اسب ، گوسفند ، گربه ، سگ ، شیر ، ماهی
جانوران در جاهای متفاوتی زندگی میکنند. جانورانی که نام بردید، در چه جاهایی زندگی میکنند؟
پاسخ:  بعضی در کنار انسان ها در مزرعه و بعضی از آنها در جنگ و دریا زندگی میکنند.

جواب گفت‌ و گو صفحه ۱۰۶ علوم سوم

📘 چرا محل زندگی جانوران با هم متفاوت است؟
پاسخ: چون محل زندگی هر جانور به گونه ای است که بتواند نیازهایش را تامی نکند

جواب گفت‌ و گو صفحه 106 علوم سوم

به نظر شما چرا غواص در زیر آب به استوانک هوا نیاز دارد؟
پاسخ: چون انسان ها با شش تنفس می کنند و زیر آب هوا به صورتی نیست که بتوان با شش اکسیژن آب را دریافت کنند.

آیا در آب هوا وجود دارد؟
📘- هر یک از گروه ها، نظر خود را درباره ی اینکه «آیا در آب هوا وجود دارد؟» با یک مثال بیان کنند
پاسخ: بله وجود دارد ، ماهی ها و جانوران زیر آب از هوای درون آب استفاده میکنند.

📘- حال با انجام آزمایشهای زیر بررسی کنید که آیا در آب هوا وجود دارد؟
پاسخ: بله در زیر آب هوا وجود دارد و ماهی ها با آبشش این هوا را تنفس می کنند.

جواب آزمایش صفحه ۱۰۷ علوم سوم

آزمایش ۱
وسایل لازم:
ظرف شیشهای مقاوم در برابر گرما، شمع، آب، سه پایه، توری فلزی، کبریت
١- ظرف شیشه ای را تا نیمه از آب پر کنید و آن را مطابق شکل ١ روی توری فلزی قرار دهید.
٢- شمع را زیر سه پایه قرار دهید و آن را روشن کنید.
٣ – مدتی صبر کنید تا آب گرم شود. مشاهده های خود را یادداشت کنید.
۴ـ از تشکیل حباب ها در آب، چه نتیجهای میگیرید؟ پاسخ خود را توضیح دهید.
پاسخ: حباب های آب در آن مشاهده میشود و نتیجه میگیریم که درون آب هوا وجود دارد.

جواب آزمایش صفحه 107 علوم سوم

جواب آزمایش صفحه ۱۰۷ علوم سوم

آزمایش ۲
وسایل لازم: روغن مایع، لیوان شیشهای شفاف، یخ
١- درون لیوان روغن مایع بریزید.
٢- یک تکه یخ را به آرامی در روغن قرار دهید و مدتی صبر کنید.
٣- مشاهده های خود را یادداشت کنید.
۴- از تشکیل حباب روی یخ، چه نتیجهای میگیرید؟ پاسخ خود را توضیح دهید.
پاسخ: حباب های هوا از یخ جدا شده و به بالا می‌‌روند ؛ نتیجه می‌گیریم که درون آب ، هوا وجود دارد.
همانطور که  قبلا ً خواندید، درون حبابها هوا وجود دارد. بنابراین تشکیل حباب در آزمایشهای بالا، نشان میدهد که در آب، هوا وجود دارد. 

جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ علوم سوم

متن زیر زاغ بور را توصیف میکند. این متن را بهطور گروهی بخوانید و با استفاده از آن ویژگیهای زاغ بور را بنویسید و گزارش دهید. 
« زاغ بور» مانند پرندگان دیگر با شش تنفس میکند. این پرنده رنگ نخودی مایل به قهوهای دارد. بیشتر در منطقههای بیابانی ایران زندگی میکند. دو پای بلند دارد و میتواند با سرعت زیادی راه برود. اندازهی آن حدود ۲۵ سانتیمتر است. در فصل بهار بین ۳ تا ۵ تخم میگذارد. غذای اصلی زاغ بور حشرات است.
پاسخ:
نام جانور : زاغ بور
محل زندگی : مناطق بیابانی ایران
نوع حرکت : پرواز کردن و راه رفتن سریع
اندازه : ۲۵ سانتی متر
تعداد دست ها یا پاها : دو پای بلند
رنگ : نخودی مایل به قهوه ای
مهره دار یا بی مهره بودن : مهره دار
تنفس با شش یا آب شش : تنفس با شش
نوع غذا : حشرات
تخم گذار یا بچه زا : تخم گذار(۳تا ۵ تخم)

جواب کاوشگری صفحه ۱۰۸ علوم سوم

به تصویر جانوران زیر نگاه کنید. تصویر جانوران

جواب کاوشگری صفحه ۱۰۹ علوم سوم

جدولی مانند جدول زیر بکشید. بالای ستونها تعدادی از ویژگیهای دلخواه خود را بنویسید.
به کمک هم گروهی های خود جدول را برای جانورانی که تصویر آنها را میبینید، پر کنید.
میتوانید با جستوجو در کتابها یا پرسیدن از دیگران پاسخ برخی از پرسشها را پیدا کنید.جواب کاوشگری صفحه 109 علوم سوم

🟧 به شباهت ها و تفاوت های جانوران در جدولی که کامل کردید، توجه کنید.
🟧 با هم گروهی های خود این جانوران را دسته بندی کنید.
پاسخ: جواب در جدول بالا
🟧 شما از کدام ویژگی برای دسته بندی استفاده کردید؟
پاسخ: ویژگی هایی مثل تخم گذار یا بچه زا بودن ، محل زندگی و اهلی یا وحشی بودن جانوران.
🟧 به هر یک از دسته های خود، چه جانوری میتوانید اضافه کنید؟
وحشی بودن: خرس ، عقاب مار تمساح گرگ
اهلی بودن : ماهی ، اسب ،مرغ ، قورباغه
تخم گذار: عقاب ، ماهی ، مار ، تمساح ، مرغ ، قورباغه
بچه زا: خرس ، اسب ، میمون ، فیل ، گاو ، گوسفند ، شتر
🟧 دسته بندی گروه خود را به کلاس ارائه دهید. سپس دسته بندی ها را با هم مقایسه کنید.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۲ علوم سوم صفحه ۱۰۵ , ۱۰۶ , ۱۰۷ , ۱۰۸, ۱۱۰ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۳ علوم سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۱۱ علوم سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۲ و ۱۳ علوم سوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.