جواب درس ۱۲ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۹

جواب درس ۱۲ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۹

گام به گام درس دوازدهم قرآن دوم دبستان

جواب درس ۱۲ قرآن دوم ابتدایی ؛ صفحه ۷۹

گام به گام درس دوازدهم قرآن دوم دبستان

گام به گام قرآن دوم ابتدایی / درس ۱۲:: سوره انشراح

جواب پیام قرآنی صفحه ۷۹ قرآن دوم ابتدایی

جواب پیام قرآنی صفحه 79 قرآن دوم ابتدایی

با کمک تصویر درباره‌ی این پیام قرآنی با هم گفت‌وگو کنید.
جواب: اگر ما سختی ها را تحمّل کنیم ، بعد از آن آسانی را تجربه میکنیم . یعنی اگر نتوانیم سختی ها را تحمل کنیم به چیز های با ارزش دست نخواهیم یافت. مانند تصویر که دارند سختی های دریا را تحمل میکنند و در آخر کلی ماهی صید کرده اند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.