کلمات درس چهاردهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس چهاردهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۱۴ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس چهاردهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس چهاردهم :: ایران آباد

معنی کلمات درس ایران آباد فارسی سوم

ملی: مربوط به همه ی مردم یک کشورنخست: آغاز – ابتدا
سربلندی: احساس افتخار داشتنرزمنده: جنگجو – مبارز
همبستگی: همراهی – همدلی – اتحاددلاورانه: شجاعانه
قل خوردن: غلتیدن – چرخیدن د ور خود روی زمین
مرزنشینان: کسانی که در مناطق مرز ی کشور زندگی می کنند .
حلوا: نوعی خوراکی که به وسیله ی آرد و روغن و شکر تهیه می شود
دفاع: نگهداری و محافظت – تلاش برای حفظ خود در برابر دشمن – نگهبانی و مراقبت

مخالف کلمات درس چهاردهم فارسی سوم

اصلی≠ فرعیباارزش≠ بی ارزش
با اهمیت≠ بی اهمیتگذشته≠ اینده
خوش حالی≠ ناراحتیآباد≠ خراب
گروهی≠ فردیشجاعانه≠ بزدلانه
جلو≠ عقب

کلمات هم خانواده درس ۱۴ فارسی سوم

رسم: رسوم: مرسومنظر: ناظر: منظور: نظارت: مناظره: انتظار: منتظر
بحث: مبحثمشورت: مشاور: مشاوره
درس: تدریس:  دروس: مدرسمختلف : اختلاف: خلاف
مقدس: قدس: قداستعمل: عامل: معامله
معروف: عارف: تعریف: عرف: عر فانمناطق: منطقه
اتحاد: متحدصنعت: صنایع
حفظ: حفاظت: محافظ: محافظت: حافظ: محفوظ: حفاظ