کلمات درس شانزدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس شانزدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۱۶ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس شانزدهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس شانزدهم ::

معنی کلمات درس شانزدهم  فارسی سوم

غرش: صدای بلند و ترسناک زوزه: صدای بعضی از حیوانات
حاشیه: کناره – گوشه گسترده: وسیع – بزرگ
ویران: خراب فراهم: آماده
آغاز: شروع مواد سمی: موادی که به بدن ضرر می رسانند
آب تنی: شست و شوی بدن در آب – شنا مژده: خبر خوب
کمین کردن: پنهان شدن در جایی برای حمله ی ناگهانی
اکسیژن: گازی در هوا که برای زنده ماندن موجودات زنده لازم است
کرگدن: جانوری خیلی بزرگ با پوست کلفت و با یک یا دو شاخ روی پوزه

مخالف کلمات درس شانزدهم فارسی سوم

سکوت≠ فریاد – همهمه زیبا≠ زشت
شاید≠ حتما تند≠ آهسته
آغاز≠ پایان دور≠ نزدیک
مشغول≠ بیکار نسیم≠ توفان
ویران≠ آباد آینده≠ گذشته
فایده≠ ضرر حاشیه≠ مرکز – وسط
معلوم≠ نامعلوم – نامشخص

کلمات هم خانواده درس ۱۶ فارسی سوم

رقیب: رقابت مشغول: اشغال: شغل

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.