درس ۲ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

درس ۲ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس دوم انگلیسی هشتم

درس ۲ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس دوم انگلیسی هشتم

گام به گام درس دوم زبان انگیسی هشتم ؛ جواب تمرینات و معنی درس ۲ صفحه ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۲, ۲۴, ۲۵ زبان انگلیسی هشتم همراه با پاسخ
گام به گام زبان انگلیسی هشتم / درس دوم :: زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۱۸ زبان انگلیسی هشتم

Conversation – گفتگو

Listen to the English teacher and the student talking about helping a classmate.
گوش کنید به معلم و دانش آموزان که دارند صحبت میکنند درباره کمک کردن به یک همکلاسی

Teacher: What do you do in the afternoons, Reihaneh?

معلم: ریحانه ، بعد از ظهرها چکار می کنی؟

 

Student: Well, I go to the gym on Sundays and Tuesdays.

معلم: دانش آموز: خوب ، من یکشنبه و سه شنبه به باشگاه می روم.

Teacher: How about Friday mornings?

معلم: صبح های جمعه چطور؟

 

Student: I stay at home and relax. Why?

دانش آموز: من در خانه می مانم و استراحت میکنم. چطور؟

 

Teacher: You know, Shiva is not very good at English. Can you help her?

معلم: می دونی ، شیوا در زبان انگلیسی مهارت چندانی ندارد. آیا می توانید به او کمک کنید؟

 

Student: Oh, sure.

دانش آموز: بله حتما

 

Teacher: That sounds great! When can you start?

معلم: عالی است کی میتونی شروع کنی؟

 

Student: This Wednesday afternoon.

دانش آموز: این چهارشنبه بعد از ظهر

 

Teacher: That’s fine. Thank you. I’ll let her know.

معلم: خوبه. متشکرم. به او خبر خواهم داد.

معنی صفحه ۱۹ زبان انگلیسی هشتم

 

Practice 1: Talking about Daily Activities (1)
تمرین ۱ صحبت کردن درباره فعالیت های روزانه ۱

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوست

معنی صفحه ۱۹ زبان انگلیسی هشتم

– I go to school.
من به مدرسه میروم.
– What do you do in the mornings?
صبح ها چه کار می کنید؟
– We play sports.
ما ورزش می کنیم.
– What do you do in the afternoons?
بعد از ظهرها چه کار می کنید؟
– I study my lessons.
من دروسم را می خوانم.
– What do you do in the evenings?
عصر ها چه کار میکنی؟
– We watch TV.
ما تلویزیون تماشا می کنیم.
– What do you do on Friday mornings?
صبح های جمعه چه می کنید؟
– I visit my relatives.
به اقوامم سر می زنم.
– What do you do on Thursday evenings?
عصرهای پنجشنبه چه می کنید؟

معنی جدول دوم صفحه ۱۹ زبان هشتم

Time Expressions
عبارات زمان
The Weekend
آخر هفته
Weekdays
روز های هفته
in the morning
در صبح
Thursday
پنج شنبه
Saturday
شنبه
in the afternoon
بعد از ظهر
Friday
جمعه
Sunday
یک شنبه
in the evening
در بعدازظهر
Monday
دو شنبه
on weekdays
در روز های هفته
Tuesday
سه شنبه
on the weekend
در آخر هفته
Wednesday
چهار شنبه

Practice 2: Talking about Daily Activities (2)
۲ تمرین ۱ صحبت کردن درباره فعالیت های روزانه

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوستمعنی جدول دوم صفحه ۱۹ زبان هشتم

– Every weekday.
هر روز هفته
– When/What days do you go to school?
چه مواقع / چه روز هایی به مدرسه میروید؟
– Every Wednesday afternoon.
هر چهارشنبه بعد از ظهر
– When/What days do you go shopping?
چه مواقع / چه روز هایی به خرید میروید؟
– On Saturdays and Tuesdays
در شنبه ها و سه شنبه ها
– When/What days do you play sports?
چه مواقع / چه روز هایی ورزش میکنید؟
– On Monday mornings.
در دوشنبه صبح
– When/What days do you study English?
چه مواقع / چه روز هایی به انگلیسی میخوانید؟
– On Sunday afternoons.
در یک شنبه بعد از ظهر
– When/What days do you go to the library?
چه مواقع / چه روز هایی به کتابخانه میروید؟

معنی صفحه ۲۰ زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۲۰ زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۲۱ زبان انگلیسی هشتم

Student: Excuse me, sir, what’s هفته روزهای in English?

ببخشید آقا “روزهای هفته ” به انگلیسی چه میشود؟

Teacher: That’s ‘weekdays’.

این “روزهای هفته” است.

Student: How do you spell it?

چطور آن را هجی می کنید؟

Teacher: W-E-E-K-D-A-Y-S.

Student : Thanks. And how do you say S-T in ‘study’∗?

با تشکر. و چگونه می توانید S-T را در “مطالعه” بگویید؟

Teacher: The correct pronunciation is ‘study’.

تلفظ صحیح آن “مطالعه” است.

Student: There’s no /e / at the beginning, right?

در آغاز هیچ / e / وجود ندارد ، درست است؟

Teacher: No, there isn’t

نه ، وجود ندارد

 

Now find other words with ‘st’ at the beginning and practice saying them.

حالا کلمه های دیگری که با st در ابتدای (کلمه) پیدا کنید و تلفظ آن ها را تمرین کنید.

🔶Listening and Writing گوش دادن و نوشتن
Listen to the conversations and fill out the table below.
به مکالمه گوش کنید و جدول زیر را پر کنید.معنی صفحه ۱۹ زبان انگلیسی هشتم

جواب صفحه ۲۲ زبان انگلیسی هشتم

🔷Reading, Speaking and Writing – خواندن، صحبت کردن و نوشتن

Group Work – کار گروهی

Your teacher will give you cards about weekly activities. Ask 3 classmates what they do during the week and fill out the table below.

معلم شما به شما کارت هایی درباره فعالیتهای هفتگی می دهد. از 3 همکلاسی خود درباره آنچه باید در طول هفته انجام دهند، بپرسید و جدول زیر را پر کنید.

 

Model: نمونه

What do you do on weekday mornings, Mina?

مینا، صبح های روزهای کاری(از شنبه تا چهارشنبه)چه کار می کنی؟

I go to school.

من به مدرسه می روم

What about the weekend?

آخر هفته چطور؟

I watch TV.

من تلویزیون تماشا می کنم.

جواب صفحه ۲۲ زبان انگلیسی هشتم

🔶 Role Play – ایفای نقش
Pair Work – کار دو نفره

Student A:
Take the role of a father/mother and answer your friend’s questions about your weekly activities.

نقش یک پدر/مادر را بگیرید و به سوالات دوستتان جواب دهید.

Student B:
Prepare some questions and ask your friend about his/her weekly activities.

چند سوال آماده کنید و از دوستتان درباره فعالیت های هفتگی اش بپرسید.

Then change roles. 

سپس نقش ها را عوض کنید.

جواب صفحه ۲۴ زبان انگلیسی هشتم

Review 1 (Lessons 1-2) – مرور ۱
Talking about Nationalities
صحبت کردن درباره ملیت ها
🔶Check if – چک کنید ببینید آیا :

جواب صفحه ۲۴ زبان انگلیسی هشتم

Talking about Daily Activities
صحبت درباره فعالیتهای روزانه
🔶Check if – چک کنید ببینید آیا :

جواب صفحه ۲۴ زبان انگلیسی هشتم

 

جواب صفحه ۲۵ زبان انگلیسی هشتم

🔷Spelling and Pronunciation – املا و تلفظ

🔶Check if – چک کنید ببینید آیا :

a) you can write the names of 5 countries and nationalities

شما می توانید بنویسید نام 5 کشور و ملیت را ؟

جواب صفحه ۲۵ زبان انگلیسی هشتم

B) you can write the days of the week.

شما میتوانید بنویسید روزهای هفته را

جواب صفحه ۲۵ زبان انگلیسی هشتم

c) you can say and write one word for each of the following.

شما می توانید بگویی و بنویسید یک کلمه برای هر یک از(حروف)زیر

جواب صفحه ۲۵ زبان انگلیسی هشتم

معنی کلمات درس دوم زبان هشتم

gym : ورزشگاه
sunset : غروب خورشید
sunrise : طلوع خورشید
midday/noon : ظهر
morning : صبح
afternoon : بعدازظهر
evening : غروب
midnight : نیمه شب
day : روز
night : شب
weekdays : روزهای هفته
correct : صحیح
activities : فعالیت ها
weekend : تعطیلات آخر هفته
Prepare : آماده کردن
City : شهر
Country : کشور
library : کتابخانه
Week : هفته
relatives : بستگان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.