کلمات درس دوم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس دوم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس دوم فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس دوم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس دوم :: زنگ ورزش

معنی کلمات درس زنگ ورزش فارسی سوم

آغاز: شروع پیوسته: پی در پی – به دنبال هم
نرم نرمک: آرام آرام –  آهسته ماهرانه: با مهارت
دهانه: لبه – ورودی هر چیز شبیه: مانند – مثل
حکیم: انسان خردمند و دانا جلب نظر کردن: جلب توجه کردن
بحث: گفت و گو جنب و جوشش: تلاش، جنبش
بیشه: جنگل موضوع: آنچه درباره آن گفت و گو می شود .
صنوبر: نام درختی زیبا – نامی برای دختران مربّی: فردی یا کسی که چیزی یاد می دهد.
حیرت: شگفتی – تعجب مخصوص: ویژه
نزد او: پیش او هنگام: موقع – وقت
تنگ: پارچ سفالی یا شیشه ای که در آن آب یا نوشیدنی های دیگر می ریزند .
مأمور: آنکه به فرمان کسی برای انجام کاری انتخاب شود .
سفال: ظرف یا شیء درست شده از خاک
حرفه ای: کسی که در کاری مهارت دارد. انجام کار در حد خیلی خوب و عالی
بلور: نوعی شیشه ی شفاف که برای ساختن ظرف استفاده می شود .

 هم خانواده درس زنگ ورزش فارسی سوم

نظر: منظره، منظور، مناظر
مخصوص: مخصوصاً، خصوصی، اختصاصی، خاص
ماهر: مهارت، ماهرانه
رتبه: مرتبه، مرتّب، ترتیب

متضاد کلمات درس زنگ ورزش فارسی سوم

مفید≠ زیان آور بعد≠ قبل
بیشتر≠ کمتر خوب≠ بد
بهتر≠ بدتر روز≠ شب
اصلی≠ فرعی پیشرفت≠ پسرفت
بانظم≠ بی نظم آغاز≠ پایان
نزدیک≠ دور دوست≠ دشمن

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.