جواب درس ۲ کتاب کار زبان یازدهم

جواب درس ۲ کتاب کار زبان یازدهم

کتاب کار زبان یازدهم درس دوم معنی و جواب

جواب درس ۲ کتاب کار زبان یازدهم

کتاب کار زبان یازدهم درس دوم معنی و جواب

جواب کتاب کار زبان یازدهم / درس دوم

جواب صفحه ۲۶ کتاب کار زبان یازدهم

Get Ready – آماده شدن

Match sentences with pictures.
جمله ها را با تصاویر تطبیق دهید.

1. Eat balanced proportion of food.
نسبت متعادل غذا بخورید.

2. Drink enough water a day.
روزانه به مقداری کافی آب بنوشید.

3. Quit bad habits.
عادات بد را ترک کنید.

4. Eat dinner before 7:30.
قبل از ساعت ۷:۳۰  شام بخورید.

5. Sleep enough.
به اندازه کافی بخوابید.

جواب صفحه ۲۶ کتاب کار زبان یازدهم

A. Write the name of five healthy food.
نام پنج غذای سالم را بنویسید.

apple – milk – tomato – rice –  fish

B. Write the name of five sports.
نام پنج ورزش رابنویسید.

– cycling
– swimming
– tennis
– volleyball
– football

معنی صفحه ۲۷ کتاب کار زبان یازدهم

Reading Comprehension – درک روخوانی

The modern lifestyle has had both positive and negative effects on people’s lives.

سبک زندگی مدرن بر زندگی مردم هم تاثیرات مثبت داشته است هم منفی.

Modern technologies have enabled us to have easy access to information, become more creative, experience fast communication, travel easier, and have a more comfortable life.

فن آوری های مدرن ما را قادر ساخته است به اطلاعات دسترسی ساده داشته باشیم ، خلاق تر شویم ، ارتباطات سریع را تجربه کنیم ، راحت تر مسافرت کنیم و زندگی راحت تری داشته باشیم.

Have you ever imagined a world without the Internet, tablets, mobile phones, airplanes, and vacuum cleaners?

آیا تاکنون دنیایی بدون اینترنت ، تب لت ، گوشی های همراه ، هواپیما و جارو برقی را تصور کرده اید؟

Most people cannot do that, as technology is the miracle of our time.

بیشتر مردم نمی توانند این موضوع را تصور کنند چون فن آوری اعجاز دوران ماست.

But using new technologies has changed people’s lifestyle in a harmful way in this century as well.

بیشتر مردم نمی توانند این موضوع را تصور کنند چون فن آوری اعجاز دوران ماست.

Some technologies are dangerous to our health and can harm our body.

بیشتر مردم نمی توانند این موضوع را تصور کنند چون فن آوری اعجاز دوران ماست.

Using mobile phones or surfing the Internet for long hours can increase people’s blood pressure and cause sleep problems.

بیشتر مردم نمیبیشتر مردم نمی توانند این موضوع را تصور کنند چون فن آوری اعجاز دوران ماست. توانند این موضوع را تصور کنند چون فن آوری اعجاز دوران ماست.

Playing video games for long hours makes people nervous and harm their heart and nervous system.

بیشتر مردم نمیبیشتر مردم نمی توانند این موضوع را تصور کنند چون فن آوری اعجاز دوران ماست. توانند این موضوع را تصور کنند چون فن آوری اعجاز دوران ماست.

Listening to music by headsets can be harmful to one’s hearing and even brain.

بیشتر مردم نمیبیشتر مردم نمی توانند این موضوع را تصور کنند چون فن آوری اعجاز دوران ماست. توانند این موضوع را تصور کنند چون فن آوری اعجاز دوران ماست.

جواب صفحه ۲۸ کتاب کار زبان یازدهم

Using technology in a wrong way has created bad habits and new types of addictions.

استفاده از فناوری به روش اشتباه ، عادات بد و انواع جدید اعتیاد را ایجاد کرده است.

It is not strange now to call someone an Internet or mobile addict.

اکنون عجیب نیست که یک نفر را معتاد به اینترنت یا موبایل بنامیم.

Technology addicts are people with serious problems to control themselves to use various kinds of technology, in particular the Internet, smartphones, tablets and laptops.

معتادان فناوری افرادی هستند که در کنترل خودشان برای استفاده از انواع فناوری مشکلات جدی دارند. خصوصا اینترنت ، گوشی های هوشمند ، تب لت ها و لپ تاب ها.

Technology addicts do not like to socialize with people; instead, they prefer to be alone and spend lots of their time working with their devices.

معتادان فناوری علاقه ای ندارند با مردم بجوشند در عوض ترجیح می دهند تنها باشند و مقدار زیادی از وقتشان را با کار کردن با وسایلشان سپری کنند.

This makes them depressed and impatient.

این باعث می شود آنها افسرده و بی حوصله شوند.

Specialists have found different ways to cure technology addicts.

متخصصان برای درمان معتادان فناوری راه های مختلفی یافته اند.

To avoid this type of addiction, people should spend more time with their friends and family members, do daily exercise, and limit the time of working with technologies.

برای اجتناب از این نوع اعتیاد ، مردم باید وقت بیشتری با دوستان و اعضای خانواده خود بگذرانند ، هر روز ورزش کنند و زمان کار با فن آوری ها را محدود کنند.

They also need to enjoy nature more and have regular plans to travel.

آن ها همین چنین لازم است بیشتر از طبیعت لذت ببرند و بیشتر برای مسافرت برنامه ریزی کنند.

جواب صفحه ۲۹ کتاب کار زبان یازدهم

A. True or False
درست یا نادرست

1. Technology has only negative effects. 
فناوری فقط اثرات منفی دارد.

2. Listening to music is harmful.❌
گوش کردن به موسیقی مضر است.

3.Technology may cause depression✅
فناوری می تواند باعث افسردگی شود.


B. Answer the following questions.
به سوالات زیر پاسخ دهید.

1. Who is a technology addict?
معتاد به تکنولوژی کیست؟
Technology addicts are people with serious problems to control themselves to use various kinds of technology 
معتادان به فناوری افرادی هستند که مشکلات جدی برای کنترل خود برای استفاده از انواع فناوری دارند

2. Are there any cure for technology addicts?
آیا برای معتادان فناوری معالجه ای وجود دارد؟
.Yes, there are
بله. وجود دارد.

3. What types of technologies do you use?
شما از چه نوع فناوری هایی استفاده می کنید؟
the Internet, smartphones and laptops
اینترنت ، گوشی هوشمند و لپ تاپ.


C. Write the main ideas of paragraphs 2 and 3.
ایده اصلی پاراگراف های ۲ و ۳ را بنویسید.

paragraph 2: The harmful effects of using new technologies
paragraph 3: Addiction to technology


D. Skim the text and write a topic for it.

متن را skim کرده و برای آن موضوعی بنویسید. (skim : سریع خواندن، سرسری خواندن)

The Effect of Modern Lifestyle on People’s lives
تأثیر سبک زندگی مدرن بر زندگی مردم

 

جواب صفحه ۳۰ کتاب کار زبان یازدهم

Vocabulary – واژگان

A. Match the definitions with the words.
برای کلمات زیر تعریف هایی ارائه دهید.

1. relating to the emotions : emotional
مرتبط به عواطف : عاطفی

2. without worry : calm
بدون نگرانی : آرام

3. with all parts existing in the correct amounts : balanced
با تمام بخش هایی که در نسبت های صحیح قرار دارند : متعادل

4. happening or starting a short time ago : recently
اتفاق افتادن یا شروع کردن مدت کوتاهی قبل : اخیرا

5. relating to the body : physical
مربوط به بدن : بدنی

جواب صفحه ۳۰ کتاب کار زبان یازدهم


B. One odd out.
یکی ناهماهنگ است.جواب صفحه ۳۰ کتاب کار زبان یازدهم

جواب صفحه ۳۱ کتاب کار زبان یازدهم

C. Match the columns to make new words.
ستون ها را با هم تطبیق داده و کلمات جدید بسازید. جواب صفحه ۳۱ کتاب کار زبان یازدهم

جواب صفحه ۳۲ کتاب کار زبان یازدهم

D. Put the phrases under the correct columns.
این عبارت ها را در زیر ستون های صحیح قرار دهید.

 eating junk food
خوردن هله هوله
checking general health
بررسی سلامت عمومی
hanging out with friends
وقت گذراندن با دوستان
smoking
سیگار کشیدن
doing daily exercise
ورزش روزانه انجام دادن
praying
عبادت
 gaining weight
اضافه وزن
playing too much video games
زیاد بازی های رایانه ای انجام دادن

جواب صفحه ۳۲ کتاب کار زبان یازدهم

جواب صفحه ۳۳ کتاب کار زبان یازدهم

E. Fill in the blanks with the given words.
جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.

1. You need to have vitamins and minerals in your …diet…
لازم است که در رژیم خود ویتامین ها و مواد معدنی داشته باشید.

2. The dish has about 250 calories per …serving…
این بشقاب در هر پرس ۲۵۰ کالری دارد.

3. The nurse will take your blood …pressure…
این پرستار فشار خون شما را اندازه خواهد گرفت.

4. You almost gave me a …heart attack … there!
تو اونجا تقریبا منو سکته قلبی دادی.

5. I was …depressed… at the thought of all the hard work ahead.
از فکر این که این همه کار سخت در پیش دارم دپرس شدم.


 

F. Complete the following verbs with a noun, adjective, or adverb.
فعل های زیر را با یک اسم ، صفت یا قید کامل کنید.

جواب صفحه ۳۳ کتاب کار زبان یازدهم

جواب صفحه ۳۴ کتاب کار زبان یازدهم

Grammar – دستور زبان

A. Fill in the blanks with the correct form of the verbs.
جاهای خالی را با فرم صحیح فعل ها پر کنید.

جواب صفحه ۳۴ کتاب کار زبان یازدهم

۱- شیدا تا الان خواندن کتاب را تمام کرده است.
۲- آیا تابحال ان کتاب داستان را خوانده ای؟
۳- این کارگرها به مدت ۲۵ سال در این کارخانه کار کرده اند.
۴- رضا تا بحال کار پیدا کرده است.
۵- من از ده سال قبل مدرسه رفته ام.


B. Look at Amir’s list of the things he has to do today. Write what he has done and what he hasn’t yet.

به لیست کارهای امیر که باید امروز انجام دهد نگاه کنید. بنویسید که تابحال چه کارهایی انجام داده است و چه انجام نداده است.

Example: Amir has pressed his shirt.
مثال : امیر پیراهنش را اتو زده است.

He hasn’t washed his bike yet.
او دوچرخه اش را هنوز نشسته است.

1- Amir has bought groceries.
امیر مواد غذایی خریده است.
He has called Ahmad.
احمد را صدا کرده است.

2-Amir hasn’t done math exercises yet.
امیر هنوز تمرینات ریاضی را انجام نداده است.
He has not cleaned his room yet.
هنوز اتاقش را تمیز نکرده است.

جواب صفحه ۳۵ کتاب کار زبان یازدهم

C. Answer the following questions.
به سوالات زیر شفاها جواب دهید.

1. Have you ever traveled to Yazd?
آیا تابحال به یزد سفر کرده ای؟.
No, I have not travelled to Yazd yet.
نه من هنوز به یزد سفر نکرده ام.

2. Have you ever read Shahnameh?
آیا تابحال شاهنامه را مطالعه کرده ای؟ .
Yes, I have read it.
بله، آن را خوانده ام.

3. Has your mother ever cooked any Indian food?
آیا تابحال مادرت غذای هندی پخته است؟.
.Yes, she has cooked
بله . پخته است

4. Has your father ever been to Bushehr?
آیا پدر شما تابحال در بوشهر بوده است؟.
.Yes, he has been
بله بوده است

جواب صفحه ۳۶ کتاب کار زبان یازدهم

D. Look at the pictures and fill in the blanks with appropriate two-word verbs using ‘present perfect tense’ .۷
به تصاویر نگاه کرده و جاهای خالی را با استفاده از افعال دوکلمه ای مناسب و زمان حال کامل پر کنید.

1. They have not given up smoking yet.
هنوز سیگار را ترک نکرده اند.جواب صفحه ۳۷ کتاب کار زبان یازدهم


2. I have checked in the hotel.
من در هتل چک کرده ام.جواب صفحه ۳۷ کتاب کار زبان یازدهم


3. He has listened to the radio.
او به رادیو گوش داده است.جواب صفحه ۳۷ کتاب کار زبان یازدهم


4. My brother has not got up  yet.
برادرم هنوز بلند نشده است.جواب صفحه ۳۷ کتاب کار زبان یازدهم


جواب صفحه ۳۷ کتاب کار زبان یازدهم

A. Say the phrases with stress over both parts.
عبارت های زیر را با استرس بر روی دو بخش بیان کنید.

1. Look out!
مراقب باشید!

2. Come back!
برگرد!

3. Sit down!
بشین!

4. Go away!
برو!

5. Take care
مراقب باشید

معنی صفحه ۳۸ کتاب کار زبان یازدهم

Writing –  نوشتن

A. Circle the gerunds.
دور اسم مصدر خط بکشید.

معنی صفحه ۳۸ کتاب کار زبان یازدهم

🟥 Reza is tired of hearing that old story.
رضا از شنیدن ان داستان قدیمی خسته است.

🟥 Mahsa was watching TV.
مهسا داشت تلویزیون تماشا می کرد.

🟥 Don’t worry about washing the dishes.
در مورد شستن ظروف نگران نباش.

🟥 Thank you for coming soon.
بخاطر زود آمدن از شما متشکرم.

🟥 He’s going to the park now.
او الان دارد به سمت پارک می رود.

جواب صفحه ۳۹ کتاب کار زبان یازدهم

B. Complete the following sentences.
جملات زیر را کامل کنید.

جواب صفحه ۳۹ کتاب کار زبان یازدهم

۱- جِین از برنامه ریزی برای آینده لذت می برد.
۲- او در تعویض لاستیک های پنچر مهارت دارد.
۳- او یک هفته در میان به شنا می رود.
۴- بابت زود آمدن از شما ممنونم.
۵- معلم ما می تواند دو ساعت بدون استفاده از یادداشت صحبت کند.

جواب صفحه ۴۰ کتاب کار زبان یازدهم

C. Complete the following sentences with gerunds. Make the necessary changes.
جملات زیر را با جِرند کامل کنید. تغییرات لازم را اعمال نمایید.

جواب صفحه ۴۰ کتاب کار زبان یازدهم

1- My uncle is thinking of …painting… his house.
عموی من در فکر نقاشی خانه اش است.

2- …Reading… that book was very interesting
خواندن آن کتاب خیلی جالب بود.

3- Do you …shutting… mind the window, please?
ممکنه بی زحمت پنجره را ببندی؟

4- He drove two hundred miles without …stopping…
او دویست مایل را بدون توقف رانندگی کرد.

5- I’ve really enjoyed …meeting… you.
از ملاقات شما واقعا لذت بردم.

جواب صفحه ۴۱ کتاب کار زبان یازدهم

D. Read the ‘text’ and find all gerunds.
“متن” را بخوانید و همه حروف را بیابید.

paragraph 2/line 1: using
paragraph 2/line3: using- surfing
paragraph 2/line5: playing
paragraph 2/line6: listening
paragraph 3/line1: using
paragraph 3/line7: working
paragraph 4/line4: working

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.