درس ۳ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

درس ۳ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس سوم انگلیسی هشتم

درس ۳ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس سوم انگلیسی هشتم

گام به گام درس سوم زبان انگیسی هشتم ؛ جواب تمرینات و معنی درس۳ ۱ صفحه ۲۶, ۲۷, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۱, ۳۲, ۳۳ زبان انگلیسی هشتم همراه با پاسخ
گام به گام زبان انگلیسی هشتم / درس سوم :: زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۲۶ زبان انگلیسی هشتم

Conversation – گفتگو

Listen to the students talking about their abilities.
گوش کنید به دانش آموزانی که دارند صحبت می کنند درباره توانایی هایشان

Elham: Wow! Your drawing is very good.

 وای! نقاشی شما بسیار خوب است.

Sara: Thanks. Can you draw?

ممنون. می توانی نقاشی بکشی؟

Elham: No, I’m not good at drawing. But I can take good photos.

نه ، من در طراحی خوب نیستم. اما می توانم عکس های خوبی بگیرم.

Sara: Really? Can I see your photos?

واقعاً؟ آیا می توانم عکسهای شما را ببینم؟

Elham: Why not? Come to my house this afternoon.

چرا که نه؟ امروز بعد از ظهر به خانه من بیا.

Sara: Oh, I can’t make it today. How about Thursday afternoon?

اوه ، امروز نمی توانم از پس آن برسم. پنجشنبه بعد از ظهر چطور؟

Elham: That’s fine. You can bring your drawing book, too.

خوبه . می توانید کتاب نقاشی خود را نیز بیاورید.

Sara: Sure.

 حتما

معنی صفحه ۲۷ زبان انگلیسی هشتم

Practice 1: Talking about Abilities (1)
تمرین ۱ صحبت کردن درباره توانایی ها ۱
Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوستمعنی صفحه ۲۶ زبان انگلیسی هشتم

Practice 2: Talking about Daily Abilities (2) 
تمرین ۲ صحبت کردن درباره توانایی ها ۲
Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوستمعنی صفحه ۲۶ زبان انگلیسی هشتم

Practice 1: Talking about Abilities (3)
تمرین ۳ صحبت کردن درباره توانایی ها ۳
Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوستمعنی صفحه ۲۶ زبان انگلیسی هشتم

معنی کلمات صفحه ۲۸ زبان انگلیسی هشتم

draw: طراحی (نقاشی)
cook: آشپزی کردن
take photos: عکس گرفتن
search the Web: جستجو در شبکه
swim: شنا کردن
ride a bicycle: دوچرخه سواری کردن
do a puzzle: جدول حل کردن
play football: فوتبال بازی کردن

معنی صفحه ۲۹ زبان انگلیسی هشتم

🔷Spelling and Pronunciation – املا و تلفظ

Listen to the conversation between the teacher and the students in the English class.

به مکالمه بین معلم و دانش آموزان گوش دهید

Student 1: Excuse me, I have a question.

ببخشید ، من یک سوال دارم.

Teacher: Yes?

بله؟

Student 1: How do you say O-O in the words ‘football’ and ‘afternoon’?

چگونه O-O را در کلمات “فوتبال” و “بعد از ظهر” می گویید؟

Teacher: Say double O. Well, the sound is short in ‘football’ and long in ‘afternoon’.

بگو دو برابر O. خوب ، صدا در “فوتبال” کوتاه است و در “بعد از ظهر” طولانی است.

Student 1: Thank you.

ممنون

Student 2: Excuse me, I have a question, too. We write P-L-A-Y but we say ‘play’∗, why?

ببخشید ، من هم یک سوال دارم. ما P-L-A-Y می نویسیم اما میگوییم “play” ، چرا؟

Teacher: Well, that’s ‘play’. There’s no /e/ between P and L, ‘play’!

خوب ، این “play” است. و هیج /e/ بین P و L در ‘play’ وجود ندارد

Student 2: Thanks. And how do you say S-W in ‘swimming’?

متشکرم و چگونه S-W را در “شنا” می گویید؟

Teacher: Swimming’. Say ‘swimming’.

Swimming بگویید ‘swimming’.

Find, say and write 5 more words with ‘oo’ in this lesson.

پیدا کنید و بگویید و بنویسید 5 کلمه دیگر با oo در این درس.

جواب صفحه ۳۰ زبان انگلیسی هشتم

🔶Listening and Writing گوش دادن و نوشتن

Listen to the conversations and fill out the table below.
به مکالمه ها گوش کنید و جدول زیر را پر کنیدجواب صفحه 30 زبان انگلیسی هشتم

جواب صفحه ۳۱ زبان انگلیسی هشتم

🔷Reading, Speaking and Writing – خواندن، صحبت کردن و نوشتن
Group Work – کار گروهی

Find classmates with the following abilities and fill out the table below. Add two more abilities. Use these model questions:

همکلاسی هایی پیدا کنید با توانایی های زیر و جدول زیر را پر کنید.دو توانایی دیگر اضافه کنید.این مدل سوالات را به کار ببرید

Model:

1) Can you ride a bicycle?

 آیا می توانید دوچرخه سواری کنید؟

2) Who can ride a bicycle?

چه کسی می تواند دوچرخه سواری کند؟

3) Are you good at riding a bicycle?

آیا در دوچرخه سواری مهارت دارید؟

4) Who is good at riding a bicycle?

 چه کسی در دوچرخه سواری مهارت دارد؟

Your Classmate’s Name Ability
Ahmad ride a bicycle
دوچرخه سواری
Reza use a computer
استفاده یک کامپیوتر
Taha take photos
عکس گرفتن
Alireza draw
طراحی
Hadi swim
شنا کردن
Abolfazl speak English
انگلیسی صحبت کردن

جواب صفحه ۳۲ زبان انگلیسی هشتم

 

……………………..

……………………..

🔶 Role Play – ایفای نقش
Pair Work کاردو نفری

Student A:
You are an interviewer. Look at the questions on card A and ask your classmate the questions.

دانش آموز A:
شما مصاحبه گر هستید. به سوالات موجود در کارت A نگاه کنید و سوالات را از همکلاسی خود بپرسید

 

 

Student B:
Imagine you are a famous person. Complete the information on card B and answer the interviewer’s questions.

دانش آموز B:
تصور کنید شما یک فرد مشهور هستید. اطلاعات کارت B را کامل کنید و به سوالات مصاحبه کننده پاسخ دهید.

Then change roles.
سپس نقش ها را عوض کنید

Student A Card
1. What’s your name, please?
اسم شما چیست،لطفا؟
2. How old are you?
چند سالته؟
3. What’s your job?
شغلت چیست؟
4. What’s your nationality?
ملیتت چیست؟
5. What city are you from?
اهل کدام شهر هستی؟
6. What’s it like?
آن(شهر) چه جور جایی است؟
7. What’s your favorite food?
غذای مورد علاقه شما چیست؟
8. What sports can you do / play?
چه ورزشهایی را شما می توانید انجام دهید/بازی کنید؟

جواب صفحه ۳۳ زبان انگلیسی هشتم

جواب صفحه ۳۳ زبان انگلیسی هشتم

معنی کلمات درس ۳ زبان انگلیسی هشتم

Ability: توانایی
drawing: نقاشی
cooking: پخت و پز
swimming: شنا کردن
search: جستجو کردن
make a cake: درست کردن کیک
bicycle: دوچرخه
puzzle: معما
tell: گفتن
search the Web: جستجو در وب
take photos: عکس گرفتن
ride a bicycle: دوچرخه سواری
play football: فوتبال بازی کردن
between: بین
How: چطور
short: کوتاه
long: بلند
Use: استفاده کردن
Imagine: تصور کردن
famous: مشهور
interviewer: مصاحبه کننده
information: اطلاعات

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.