کلمات درس چهارم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس چهارم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۴ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس چهارم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس چهارم :: آواز گنجشک

معنی کلمات درس آواز گنجشک فارسی سوم

منتظر: چشم به راه احوال پرسی: جویای حال افراد شدن
مشورت: هم فکری با افراد دانا آلودگی صوتی: صدای آزار دهنده
تعجب: شگف زده، حیرت کلاس در سکوت فرو رفت: کلاس ساکت شد
عضو: فردی از یک گروه کنجکاوی: علاقمند به دانستن چیزی
گوش خراش: صدای بلند و آزاردهنده ترقّه: نوعی بمب دست ساز کوچک
زیان آور: چیزی که موجب آسیب می شود زیان: خسارت – ضرر
کاهش: کم شدن گوش نواز: صدای آرام و دل نشین
سکوت: خاموشی – بی صدایی
نماینده: شخصی که از طرف شخص دیگر مامور انجام کاری می شود.
روزنامه دیواری: نوشته ای است شامل مطالب گوناگون که معمولا دانش آموزان در مدرسه درست می کنند و روی دیوار آویزان می کنند .
فشفشه: نوعی اسباب بازی که در آن باروت می ریزند و هنگام سوختن به هوا می رود و نورافشانی می کند .
ناراضی: ناخشنود غصه: غم و اندوه
تشکچه: تشک کوچک یقین بدان: شک نکن –  مطمئن باش

مخالف کلمات درس چهارم فارسی سوم

سکوت≠ سر و صدا وارد≠ خارج
زیان آور≠ مفید آلودگی≠ پاکیزگی
منظم≠ بی نظم کاهش≠ افزایش
خنده≠ گریه گوش خراش≠ گوش نواز
شروع≠ پایان

کلمات هم خانواده درس ۴ فارسی سوم

نظر: ناظر: منتظر: انتظار انواع: نوع: متنوع
شغل: مشغول: شاغل: اشغال نظم: ناظم: منظم: منظوم: تنظیم

کلمات مهم املایی درس چهارم فارسی سوم

احوال پرسی – روزنامه دیواری – عضو – ضبط صوت – تلویزیون – البتّه – علمی – آلودگی صوتی – سکوت – توضیح – موضوع – کنجکاوی – لحظه – بوق اتومبیل – بعضی – خانم مربّی – سلامت – صدای قشنگ و گوش نوازی – گنجشک – کاهش – دنبال – شروع

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.