کلمات درس چهارم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس چهارم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۴ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس چهارم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس چهارم :: آواز گنجشک

معنی کلمات درس آواز گنجشک فارسی سوم

منتظر: چشم به راهاحوال پرسی: جویای حال افراد شدن
مشورت: هم فکری با افراد داناآلودگی صوتی: صدای آزار دهنده
تعجب: شگف زده، حیرتکلاس در سکوت فرو رفت: کلاس ساکت شد
عضو: فردی از یک گروهکنجکاوی: علاقمند به دانستن چیزی
گوش خراش: صدای بلند و آزاردهندهترقّه: نوعی بمب دست ساز کوچک
زیان آور: چیزی که موجب آسیب می شودزیان: خسارت – ضرر
کاهش: کم شدنگوش نواز: صدای آرام و دل نشین
سکوت: خاموشی – بی صدایی
نماینده: شخصی که از طرف شخص دیگر مامور انجام کاری می شود.
روزنامه دیواری: نوشته ای است شامل مطالب گوناگون که معمولا دانش آموزان در مدرسه درست می کنند و روی دیوار آویزان می کنند .
فشفشه: نوعی اسباب بازی که در آن باروت می ریزند و هنگام سوختن به هوا می رود و نورافشانی می کند .
ناراضی: ناخشنودغصه: غم و اندوه
تشکچه: تشک کوچکیقین بدان: شک نکن –  مطمئن باش

مخالف کلمات درس چهارم فارسی سوم

سکوت≠ سر و صداوارد≠ خارج
زیان آور≠ مفیدآلودگی≠ پاکیزگی
منظم≠ بی نظمکاهش≠ افزایش
خنده≠ گریهگوش خراش≠ گوش نواز
شروع≠ پایان

کلمات هم خانواده درس ۴ فارسی سوم

نظر: ناظر: منتظر: انتظارانواع: نوع: متنوع
شغل: مشغول: شاغل: اشغالنظم: ناظم: منظم: منظوم: تنظیم