کلمات درس سوم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس سوم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس سوم فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس سوم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس سوم :: آسمان آبی طبیعت پاک

معنی کلمات درس آسمان آبی طبیعت پاک فارسی سوم

گردش علمی: گردش دسته جمعی دامنه ی کوه: بخش شیب دار پایین کوه
هم فکری: با هم درباره موضوعی فکر کردن گزارش: شرح و بیان کارهای انجام شده
باعث: دلیل – علامت گویا: رسا – روشن و آشکار
دل پذیر: پسندیده – دل خواه لذّت: حالت خوشایند و خوب
نشاط: شادابی – شادی چشمه: جایی که آب از زیرِ زمین بیرون بیاید
جوی: گذرگاه باریکی که آب از آن می گذرد ایزد: خداوند
عبور کردن: گذشتن – گذر کردن طبیعت: بخشی از هستی
اهمیت: با ارزش و مهم بودن محیط: مکان اطراف هر شخص یا هر چیز
آشغال: زباله آلودگی: کثیفی
طبیعت: بخشی از جهان هستی قلّه: نوک کوه یا تپه
روان: رونده – جاری نگریست: نگاه کرد
غرق شدن: فرورفتن و خفه شدن در آب، غوطه ور شدن در آب یا هر چیز دیگر
پونه ی وحشی: نوعی گیاه، سبزی خوشبو مانند نعنا
نماینده: کسی که از طرف شخصی یا گروهی کاری انجام می دهد.

مخالف کلمات درس سوم فارسی سوم

آلوده ≠  پاک گذشته ≠ آینده
اوّل ≠ آخر بهتر ≠  بدتر
جلو ≠  عقب گروهی ≠  فردی
تمیز ≠ کثیف بیماری ≠ سلامتی
کوتاه≠ بلند وحشی ≠  اهلی
شادی ≠ غم – ناراحتی خوش حال ≠ ناراحت – غمگین

کلمات هم خانواده درس ۳ فارسی سوم

آموزگار =  آموزش: آموزشگاه نظم: ناظم: منظم: تنظیم: نظام
عبور: معبر: عابر علمی: علم: عالم: معلم: تعلیم: علوم
عزیز: عزّت تعجب: عجب: عجیب: عجایب: متعجب
دوست: دوستی: دوستانه پاکیزه: پاکان: پاک
آفریده: آفرینش: آفرید: آفریدگار تقسیم: مقسوم: قاسم: قسمت
طبیعت: طبع: طبیعی تشکر: شکر: متشکر: شاکر
بخشش: بخشیدن: بخشنده: بخشایش دانش آموز: دانشمند: دانشگاه: دانشجو

کلمات مهم املایی درس سوم فارسی سوم

صبح دلپذیر – لذّت بخش طبیعت – پاکیزگی – اهمیت – پونه های وحشی – اطراف – گزارش – محیطی سالم – فقط – عادت – اشغال و زباله باعث – غرق نشاط

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.