کلمات درس سوم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس سوم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس سوم فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس سوم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس سوم :: آسمان آبی طبیعت پاک

معنی کلمات درس آسمان آبی طبیعت پاک فارسی سوم

گردش علمی: گردش دسته جمعیدامنه ی کوه: بخش شیب دار پایین کوه
هم فکری: با هم درباره موضوعی فکر کردنگزارش: شرح و بیان کارهای انجام شده
باعث: دلیل – علامتگویا: رسا – روشن و آشکار
دل پذیر: پسندیده – دل خواهلذّت: حالت خوشایند و خوب
نشاط: شادابی – شادیچشمه: جایی که آب از زیرِ زمین بیرون بیاید
جوی: گذرگاه باریکی که آب از آن می گذردایزد: خداوند
عبور کردن: گذشتن – گذر کردنطبیعت: بخشی از هستی
اهمیت: با ارزش و مهم بودنمحیط: مکان اطراف هر شخص یا هر چیز
آشغال: زبالهآلودگی: کثیفی
طبیعت: بخشی از جهان هستیقلّه: نوک کوه یا تپه
روان: رونده – جارینگریست: نگاه کرد
غرق شدن: فرورفتن و خفه شدن در آب، غوطه ور شدن در آب یا هر چیز دیگر
پونه ی وحشی: نوعی گیاه، سبزی خوشبو مانند نعنا
نماینده: کسی که از طرف شخصی یا گروهی کاری انجام می دهد.

مخالف کلمات درس سوم فارسی سوم

آلوده ≠  پاکگذشته ≠ آینده
اوّل ≠ آخربهتر ≠  بدتر
جلو ≠  عقبگروهی ≠  فردی
تمیز ≠ کثیفبیماری ≠ سلامتی
کوتاه≠ بلندوحشی ≠  اهلی
شادی ≠ غم – ناراحتیخوش حال ≠ ناراحت – غمگین

کلمات هم خانواده درس ۳ فارسی سوم

آموزگار =  آموزش: آموزشگاهنظم: ناظم: منظم: تنظیم: نظام
عبور: معبر: عابرعلمی: علم: عالم: معلم: تعلیم: علوم
عزیز: عزّتتعجب: عجب: عجیب: عجایب: متعجب
دوست: دوستی: دوستانهپاکیزه: پاکان: پاک
آفریده: آفرینش: آفرید: آفریدگارتقسیم: مقسوم: قاسم: قسمت
طبیعت: طبع: طبیعیتشکر: شکر: متشکر: شاکر
بخشش: بخشیدن: بخشنده: بخشایشدانش آموز: دانشمند: دانشگاه: دانشجو