درس ۴ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

درس ۴ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس چهارم انگلیسی هشتم

درس ۴ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس چهارم انگلیسی هشتم

گام به گام درس چهارم زبان انگیسی هشتم ؛ جواب تمرینات و معنی درس۴ ۱ صفحه ۳۴, ۳۵, ۳۶, ۳۷, ۳۸, ۴۰, ۴۱ زبان انگلیسی هشتم همراه با پاسخ
گام به گام زبان انگلیسی هشتم / درس چهارم :: زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۳۴ زبان انگلیسی هشتم

Conversation – گفتگو

Listen to the English teacher and the student talking.
به معلم انگلیسی و دانش آموز که دارند صحبت می کنند،گوش کنید

Teacher: Are you OK?

 حال شما خوب است؟

Student: No, I’m not. I have a headache.

 نه ، خوب نیستم. من سردرد دارم

Teacher: Oh, you have sore eyes, too. You should go home and rest.

 اوه ،چشم هایت هم قرمز شده. شما باید به خانه بروید و استراحت کنید.

Student: Yes, but we have one more class.

بله ، اما ما یک کلاس دیگر هم داریم.

Teacher: Don’t worry. I’ll talk to your teacher.

 نگران نباش من با معلم شما صحبت خواهم کرد

Student: Thanks for your help.

ممنون از کمکتان.

Teacher: Let’s go to the office and call your parents first. Class, be quiet! I’ll be back in a minute.

 بیایید ابتدا به دفتر برویم و با والدین خود تماس بگیریم. کلاس ، ساکت باشید! من تا یک دقیقه دیگر بر می گردم

معنی صفحه ۳۵ زبان انگلیسی هشتم

Practice 1: Talking about your health problems
در مورد مشکلات سلامتی خود صحبت کنید

Listen to the examples. Then use mimes to ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها . سپس از تقلید استفاده کنید تا بپرسید و جواب دهید با یک – Is she all right?دوست

– No, I have a headache.
نه ، من سردرد دارم.
– Are you OK?
خوبی؟
– No, she has a sore throat.
نه ، او گلو درد دارد.
– Is she all right?
حال او خوب است؟
– No, he has a backache.
نه ، او کمردرد دارد.
– Is he OK?
ایا او حالش خوب است؟
– I have a toothache.
دندانم درد می کند.
– What’s wrong?
مشکل چیه؟
– He has a running nose.
او آبریزش بینی دارد.
– What’s the matter?
موضوع چیه؟
– I have the flu.
من آنفلوآنزا گرفته ام.
– What’s the problem?
مشکل چیست؟

headache : سردرد
sore throat :گلو درد
toothache: دندان درد
earache: گوش درد
running nose: آبریزش بینی
backache: کمر درد
sore eyes: چشم درد
stomachache: معده درد

معنی صفحه ۳۶ زبان انگلیسی هشتم

 

Practice 2: Giving health advice
دادن توصیه بهداشتی

Listen to the examples. Then practice with a friend.
به مثال ها گوش کنید. سپس با یکـ دوست تمرین کنید.

– Why don’t you get some rest?
چرا کمی استراحت نمی کنید؟
– I have a headache.
من سردرد دارم
– You should see a doctor.
تو باید پیش یک دکتر بروی.
– I have a sore throat.
گلو درد دارم.
– You should rest.
شما باید استراحت کنید.
– I have a cold.
من سرما خورده ام.
– Go to the dentist.
به دندانپزشک مراجعه کنید.
– I have a toothache.
دندانم درد می کند.
Why don’t you see a doctor?
چرا به دکتر مراجعه نمی کنید؟
– I have a running nose.
من آب ریزش بینی دارم.

🔷Spelling and Pronunciation – املا و تلفظ

Listen to a conversation between a student and his English teacher.
به مکالمه بین یک دانش آموز و معلم انگلیسی اش گوش کنید

Student: I see A-C-H-E in some words. What is it?

من A-C-H-E را در بعضی کلمات می بینم. اون چیه؟

Teacher: It’s for pain.

 این برای درد است.

Student: Thank you. And how do you say it?

متشکرم و چگونه آن را می گویید؟

Teacher: That’s ‘ache’.

 این “ache” است

Student: How about E-A in ‘headache’ and ‘health’?

در مورد E-A در “headache” و “health” چطور؟

Teacher: That’s /e / in these words. Say ‘headache’ and ‘health’.

 این / e / در این کلمات است. بگویید “headache” و “health”.

 

Find and say other words with ‘ch’ and ‘ea’.

پیدا کنید و بگویید کلمه های دیگری با ch و ea

جواب صفحه ۳۷ زبان انگلیسی هشتم

🔶Listening and Writing گوش دادن و نوشتن

Listen to the conversations and fill out the table below.
به مکالمه ها گوش کنید و جدول زیر را پر کنید

جواب صفحه ۳۷ زبان انگلیسی هشتم

🔷Reading, Speaking and Writing – خواندن، صحبت کردن و نوشتن
Group Work – کار گروهی

Your teacher will give you cards about some people’s health problems. Ask three classmates about their health problems, give them advice and fill out the table below.

معلم شما به شما کارت هایی درباره مشکلات سلامتی مردم(بیماری ها)می دهد. از سه همکلاسی خود درباره مشکلات سلامتی شان بپرسید، به آنها توصیه دهید و جدول زیر را پر کنید

Model: مدل،نمونه

You: I have a headache.
من سردرد دارم.

Arezoo: You should get some rest.
شما باید مقداری استراحت کنید

جواب صفحه ۳۷ زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۳۸ زبان انگلیسی هشتم

🔶 Role Play – ایفای نقش
Pair Work

Ask and answer with a friend about health problems and give advice.
درباره مشکلات سلامتی(بیماری ها) با یک دوست بپرسید و جواب دهید و توصیه دهید.

 

Student A:
Play the role of a patient with a health problem.

نقش یک بیمار را بازی کنید با مشکلات سلامتی

Student B:
Play the role of a doctor and give health advice to the patient.

نقش یک دکتر را بازی کنید و به بیمار توصیه بهداشتی دهید.

Then change roles.

سپس نقشها را عوض کنید.

جواب صفحه ۴۰ زبان انگلیسی هشتم

Review 2 (Lessons 3-4)
Talking about Abilities صحبت کردن درباره توانایی ها
جواب صفحه ۴۱ زبان انگلیسی هشتم

Talking about Health Problems صحبت کردن درباره مشکلات سلامتی

جواب صفحه ۴۱ زبان انگلیسی هشتم

 

جواب صفحه ۴۱ زبان انگلیسی هشتم

🔷Spelling and Pronunciation – املا و تلفظ

a) you can write the names of 5 health problems.

شما می توانید بنویسید نام ۵ مشکلات سلامتی(بیماریها) را

جواب صفحه ۴۱ زبان انگلیسی هشتم

)B you can say and write one word for each of the following.

شما می توانید بگویید و بنویسید یک کلمه برای هر کدام از(حروف) زیر

جواب صفحه ۴۱ زبان انگلیسی هشتم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.