درس ۵ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

درس ۵ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس پنجم انگلیسی هشتم

درس ۵ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس پنجم انگلیسی هشتم

گام به گام درس پنجم زبان انگیسی هشتم ؛ جواب تمرینات و معنی درس ۵ صفحه ۴۲, ۴۳, ۴۴, ۴۵, ۴۶, ۴۷ زبان انگلیسی هشتم همراه با پاسخ
گام به گام زبان انگلیسی هشتم / درس پنجم :: زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۴۲ زبان انگلیسی هشتم

Conversation – گفتگو

Listen to Morteza and Phanindra talking about Isfahan.

به صحبت مرتضی و فنیندرا در مورد اصفهان گوش کنید

Phanindra: Morteza, tell me about Isfahan. Where is it?

 مرتضی ، از اصفهان برایم بگو. کجاست؟

Morteza: Well, Isfahan’s an old city in the center of Iran.

خوب ، اصفهان یک شهر قدیمی در مرکز ایران است.

Phanindra: What’s it like?

 چه شکلی است؟

Morteza: It’s a big and clean city.

این یک شهر بزرگ و تمیز است.

Phanindra: Any famous buildings?

 ساختمان مشهوری دارید؟

Morteza: Yes, many. Actually, Isfahan is very famous for its mosques and palaces.

بله ، خیلی ها. در واقع ، اصفهان به خاطر مساجد و کاخ هایش بسیار مشهور است.

Phanindra: Are there any museums?

 آیا موزه هایی وجود دارد؟

Morteza: Yes, some great ones.

بله ،تعداد زیادی

Phanindra: I should see the city soon.

 من باید به زودی شهر را ببینم.

Morteza: Sure, and we can have special food downtown. 

 مطمئناً ، و ما می توانیم غذای خاصی در مرکز شهر داشته باشیم.

معنی صفحه ۴۳ زبان انگلیسی هشتم

Practice 1: Talking about a Place (1)
تمرین اول : صحبت کردن در مورد یک مکان

🔶 Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوست

– It’s in the center of Iran.
در مرکز ایران است.
– Where is Isfahan?
اصفهان کجاست؟
– It’s in the north-west.
در شمال غربی است.
– Where is Maku?
ماکو کجاست؟
– It’s near the capital.
نزدیک پایتخت است.
– Where is Karaj?
کرج کجاست؟
– It’s in the south.
در جنوب است.
– Where is it?
کجاست؟

Practice 2: Talking about a Place (2)
تمرین دوم : صحبت کردن در مورد یک مکان

🔶 Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوست

It’s old.
قدیمی است.
It’s a big city.
این یک شهر بزرگ است.
What’s Isfahan like?
اصفهان چگونه است؟
It’s very clean.
خیلی تمیز است
What is it famous for?
برای چه چیزی مشهور است؟
It’s very famous for its old mosques.
برای مساجد قدیمی بسیار مشهور است.

Practice 1: Talking about a Place (3)
تمرین سوم : صحبت کردن در مورد یک مکان

🔶 Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوست

– Yes, there are./ No, there aren’t.
بله ، وجود دارد. / نه ، وجود ندارد.
– Are there any libraries?
آیا کتابخانه ای وجود دارد؟
– Yes, there is./ No, there isn’t.
بله ، وجود دارد. / نه ، وجود ندارد.
– Is there a metro system?
آیا سیستم مترو وجود دارد؟
– Yes, many.
اره خیلی.
– Are there any restaurants?
آیا رستوران هایی وجود دارد؟
– Yes, some great ones.
بله ، برخی از بزرگ
– Are there any museums?
آیا موزه ای وجود دارد؟
– Yes, a new one.
بله ، جدید
– Is there a stadium?
آیا استادیومی وجود دارد؟

معنی صفحه ۴۴ زبان انگلیسی هشتم

shrine: حرم
museum: موزه
bridge: پل
metro: مترو
restaurant: رستوران
airport: فرودگاه
zoo: باغ وحش
stadium: ورزشگاه

معنی صفحه ۴۵ زبان انگلیسی هشتم

🔷Spelling and Pronunciation – املا و تلفظ

Listen to a conversation between the student and his teacher.
به مکالمه دانش آموز و معلمش گوش دهید.

 

Student: Excuse me, what’s غربی جنوب in English?

ببخشید جنوب غربی در انگلیسی چی میشه؟

Teacher: ‘South-west’.

ثاوث وِست

Student: Please say it again.

لطفاً دوباره بگویید

Teacher: South-west.

ثاوث وِست

Student: But my friends say ‘south-west’. Is it correct?

اما دوسم میگوید “سُت وِست” درست است؟

Teacher: No, that’s not correct. Say ‘south’.

نه، درست نیست. بگویید “ساوث”

Student: Thank you.

متشکرم

 

Can you say and write the location of 5 famous cities in Iran?
آیا میتوانید جای قرار گرفتن پنج شهر معروف در ایران را بگویید؟ پنج شهر معروف در ایران

جواب صفحه ۴۶ زبان انگلیسی هشتم

🔶Listening and Writing گوش دادن و نوشتن

Listen to the conversations and fill out the table below.
به مکالمه ها گوش کنید و جدول زیر را پر کنید

جواب صفحه ۴۶ زبان انگلیسی هشتم

🔷Reading, Speaking and Writing – خواندن، صحبت کردن و نوشتن
Pair Work – کار گروهی

Student A:
Look at the card and answer student B’s questions.
به کارت موجود در صفحه 64 نگاه کنید و به سوالات دانش آموز B پاسخ دهید.

جواب صفحه 46 زبان هشتم

Student B:
Look at the card and answer student A’s questions.

به کارت موجود در صفحه 92 نگاه کنید و به سوالات دانش آموز A پاسخ دهید.معنی صفحه 47 زبان هشتم

جواب صفحه ۴۷ زبان انگلیسی هشتم

Ask and answer about the city and fill out the cards.
در مورد شهر بپرسید و پاسخ دهید و کارت ها را پر کنید.

🔶 Role Play – ایفای نقش
Pair Work – کار گروهی

In pairs, first decide on a city in Iran.
ابتدا دوتایی در مورد شهری در ایران تصمیم بگیرید.

Student A: 
Imagine you are a guest from another country. Think of some questions and ask your classmate about the city.
تصور کنید از کشوری دیگر مهمان هستید، به چند سوال فکر کنید و از هم کلاسی های خود درمورد شهر سوال کنید.

Student B:
Think of some information about the city and answer your classmate’s questions.
در مورد اطلاعات آن شهر فکر کنید و به سوالات هک کلاسی خود پاسخ دهید

معنی کلمات درس پنجم زبان هشتم

Actually: در واقع
airport: فرودگاه
big: بزرگ
bridge: پل
building: ساختمان
capital: پایتخت
center: مرکز
City: شهر
clean: تمیز کردن
correct: درست
downtown: مرکز شهر
famous: مشهور
food: غذا
librarie: کتابخانه
Location: موقعیت
mosques: مساجد
museums: موزه ها
near: نزدیک
north: شمال
old: قدیمی
palaces: کاخ ها
shrine: حرم
soon: به زودی
south: جنوب
special: ویژه
west: غرب
zoo: باغ وحش

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.