کلمات درس پنجم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس پنجم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۵ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس پنجم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۵ فارسی سوم ابتدایی

درس پنجم :: بلدرچین و برزگر

معنی کلمات درس بلدرچین و برزگر فارسی سوم

بلدرچین: نام پرنده ای بسیار کوچکبرزگر= دهقان = کشاورز
خویشان: جمع خویش؛ اقوام – نزدیکاندرو: چیدن گیاهانی مثل گندم و برنج
کشتزار: مزرعهآشیانه: لانه
انتظار: چشم به راه بودنداس: وسیله ای برای درو کردن مزارع

مخالف کلمات درس پنجم فارسی سوم

ترس≠ شجاعتتیز≠ کند
خراب≠ سالمفردا≠ دیروز
زودتر≠ دیرترنگرانی≠ آرامش

کلمات هم خانواده درس ۵ فارسی سوم

انتظار: منتظرخطر: اخطار: خطرناک