جواب فعالیت های درس ششم جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس ششم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۶ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس ششم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۶ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم / درس ششم :: پیامدهای جهان اجتماعی

جواب تصویر صفحه ۴۱ جامعه شناسی دهم

جواب  تصویر صفحه ۴۱ جامعه شناسی دهمجواب: دو نوع جهان اجتماعی متفاوت را نشان می دهد. سمت چپ جهان اجتماعی در کشورهای صنعتی که زندگی آدمها کاملا تحت تاثیر صنعت و مدرنیسم است با طبیعتی که حذف شده و سمت راست جهان اجتماعی آدمها در شهر یا روستایی با طبیعت بکر و سنتی.
جهان اجتماعی وسیع تر از جامعه و نظام اجتماعی است. جامعه و نظام اجتماعی به کشور با ملاحظات سیاسی و امنیتی اشاره دارد و هستی فکری افراد جامعه را در نظر ندارد ولی جهان اجتماعی به هستی فکری و باورهای افراد جامعه اشاره دارد و از محدودیت های سیاسی و امنیتی فراتر می رود.

جواب سوال متن صفحه ۴۱ جامعه شناسی دهم

 آیا جهان اجتماعی صرفا تابع خواست و ارادۀ افراد است؟
جواب: ما بدون اراده و اختیار به جهانی پا می گذاریم که گذشتگان آن را ساخته اند و در آن دخالتی نداشتیم. اما هر چه که سطح آگاهی و اختیار ما افزایش می یابد به تغییر این جهان می پردازیم و شرایط جدیدی را برای خود و دیگران فراهم می کنیم اما این شرایط جدید پیامدهایی دارد که برخی از آنها نتیجه کنش های ارادی و اختیارات ماست و برخی از آنها پیامدهای غیرارادی کنش های ماست که مجبوریم بپذیریمشان. هر چه سطح دانش ما افزایش یابد و هر چه دانش ما به حقیقت نزدیک تر شود، قدرت ما برای کنترل پیامدهای کنش هایمان افزایش می یابد و بیشتر پیامدهای کنش هایمان ارادی می شوند.

جواب تحلیل کنید صفحه ۴۳ جامعه شناسی دهم

برابر مقررات، همراه داشتن جزوه و کتاب درسی در جلسۀ امتحان ممنوع است. فرصت‌ها و محدودیت‌های این ممنوعیت را تحلیل کنید.
جواب: 🔹 فرصت آزمون در یک فضای عادلانه و امکان رقابت در شرایط برابر و یکسان. فرصتی برای حفظ کردن مطالب و تقویت حافظه. فرصتی برای نوآوری در زمینه کدگذاری و شیوه های متعدد تقویت حافظه و به خاط سپردن.
🔹 محدودیت: شرایط یکسان برای استعدادها و توانایی های نامساوی کار درستی نیست و کسانی که استعداد یک آزمون را ندارند با کسانی که این استعداد را دارند شرایط یکسانی به دست می آورند. ایجاد استرس و اضطراب به خاطر ناتوانی در حفظ مطالب. صرف وقت زیاد برای حفظ کردن مطالب.

جواب کادر صفحه ۴۳ جامعه شناسی دهم

هر خانه‌ای نقشه‌ای دارد که یک معمار، آن را در قالب در و دیوار بنا می‌کند. بدون این اجزا، هیچ نقشه‌ای بر روی زمین تبدیل به خانۀ واقعی نمی‌شود. آیا یک خانه می‌تواند تنها از در، یا تنها از دیوار ساخته شده باشد؟ اگر صرفا از دیوار ساخته شده باشد، ورود و خروج به آن غیرممکن می‌شود و اگر همه‌اش در و پنجره باشد، امنیت و آرامش اهل خانه را تأمین نمی‌کند. اگر درها و دیوارها را فرصت‌ها و محدودیت‌های خانه فرض کنیم، هیچ خانه‌ای بدون این فرصت‌ها و محدودیت‌ها ممکن نمی‌شود. جهان اجتماعی نیز در قالب فرصت‌ها و محدودیت‌ها تحقق می‌یابد. منظور از فرصت‌ها و محدودیت‌های جهان اجتماعی چیست؟
جواب:  قوانین یک جامعه از یک سو افراد را محدود می کنند و از سوی دیگر فرصت هایی را فراهم می کنند. مثلا قانون تحریم تبلیغ سیگار در ایران، کارخانجات دخانیات را برای رشد فعالیت هایشان محدود می کند و برای سودجویانی که در کار دخانیات قاچاق هستند، فرصت ایجاد می کند.
تراکم و افزایش جمعیت یک منطقه فرصتی برای رشد جامعه و افزایش امکانات و اندیشه های گوناگون و رشد فکری جامعه است ولی جمعیت زیاد دسترسی به امکانات جامعه و رفاه جامعه را با محدودیت روبرو می کند.

جواب گفت وگوکنید صفحه ۴۵ جامعه شناسی دهم

در طول تاریخ عدالت اجتماعی یکی از آرمان‌های اصیل انسانی بوده است. به نظر شما رابطه دو سویه نظم و آزادی در جامعۀ عادل چگونه است؟
جواب:  در جامعه عادل، حقوق همهی افراد باید رعایت شود. از طرفی افراد دارای امیال گوناگونی هستند که گاهی مهار نکردن آنها و آزادی بن قید و شرط میتواند باعث سلب آزادی دیگران شود.
پس باید نظمی پدید آید و قانونی باشد که حدود آزادی انسانی مشخص شود. از طرفی آزادی انسانها و رعایت حقوق همگی آن ها باعث میشود که برای آزادی ها حقوقی تعیین شود و نظم ایجاد شود: نظمی که ضامن احقاق حقوق مشروع افراد شود

جواب تأمّل کنید صفحه ۴۳ جامعه شناسی دهم

فرصت‌ها و محدودیت‌ها یا بایدها و نبایدهای جهان اجتماعی به‌صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می‌شوند. حقوق و تکالیف، به یکدیگر وابسته‌اند و هیچ‌کدام بدون دیگری محقق نمی‌شوند. برای شناخت عمیق‌تر فرصت‌ها و محدودیت‌های جهان اجتماعی، چند نمونه از حقوق و تکالیف خود را به‌عنوان عضو خانواده، مدرسه و کشور جمهوری اسلامی ایران نام ببرید.
جواب: 🔹 بیت اول: درهای خلق، محدودیت. باز کردن درهای آسمان، فرصت.چنبر آز، محدودیت. سفرهای علوی، فرصت.گیاه باغ انسانیت، فرصت.
🔹 تلخی های عمر، محدودیت. شیرین زبانی، فرصت. در انجام کارهای خانه کمک کنم. تکالیف مدرسه را انجام دهم. از میهمانان پذیرایی کنم. والدینم مخارجم را بپردازند. با من در تصمیمات مشورت کنند. راهنمای من در زندگی باشند.

جواب کادر صفحه ۴۷ جامعه شناسی دهم

این سه جهان چه تصویری از طبیعت دارند و چگونه با آن تعامل می‌کنند؟
جواب: نظام سیاسی سرمایه داری بر آن حاکم است. مالکیت خصوصی باعث رشد سرمایه و تکنولوژی شده است. رشد علم باعث افزایش امکانات رفاهی و تفریحی شده است. مالکیت خصوصی و سرمایه داری باعث ارزش شدن پول و مادیات تا حد خدا شده است. انسانیت و معنویات و وجدان فراموش شده است و همه چیز را جهان مادی تعیین می کند. انسان در میان قوانین و دستگاه های اداری و رایانه ها، محدود شده و قدرتی ندارد.
جهان متجدّد، چه نوع جهان اجتماعی است و چه فرصت‌ها و محدودیت‌هایی دارد؟
جواب:  فرصتها: رشد علم، رشد تکنولوژی، امکان بالا بردن سطح زندگی از طریق تلاش و پشتکار و …
محدودیت ها: ارزشمند ماندن بدون داشتن پول، رشد کردن بدون داشتن پول، تضاد طبقاتی شدید و …

جواب سوال متن صفحه ۴۹ جامعه شناسی دهم

جهان متجدّد فقط علومی را که با روش‌های تجربی به‌دست می‌آیند، علم می‌داند و علومی را که از روش‌های فرا تجربی (عقلانی و وحیانی) استفاده می‌کنند، علم نمی‌شناسد. با افول این دسته از علوم، امکان ارزیابی ارزش‌ها و آرمان‌های بشری – که پدیده‌های فرا تجربی‌اند و با علوم تجربی قابل مطالعه نیستند – از دست می‌رود و داوری دربارهٔ این امور، به تمایلات افراد و گروه‌های متفرّق سپرده می‌شود. آیا راهی برای ارزیابی فرصت‌ها و محدودیت‌های یک جهان اجتماعی وجود دارد؟
جواب: ارزیابی فرصت های جهان متجدد خیر با علوم تجربی فقط می توان جهان مادی را به حیطه دانش و علم در آورد و بعد معنوی زندگی انسان از طریق علوم تجربی قابل بررسی نیست. هرگز از طریق فرمولهای ریاضی و فنون آزمایشگاهی و تئوری های فیزیک نمی توان پاسخ داد که عشق و تنفر چیست؟ یا نمی توان آرامش را ساخت. از طریق فرمول علوم تجربی نمی توان بین بنده و خدا رابطه برقرار کرد فقط از طریق تفکر درباره یافته های فیزیک و نجوم است که می توان خدا را در میان کهکشان ها تصور کرد و سیاهچاله ها را به نیستی تشبیه کرد. از طریق فلسفه است که می توان از فیزیک کوانتوم به بخشی از پاسخ سوالات انسان درباره هستی رسید. ریاضی فقط می تواند عدد یک را اثبات کند ولی این فلسفه و ذهن انسان است که عدد یک را خدا می خواند و مدعی می شود که ریاضیات خدا را اثبات کرده است و …

جواب تفسیر کنید صفحه ۴۹ جامعه شناسی دهم

فیلم سینمایی «عصر جدید» را ببینید و تصویری را که چارلی چاپلین از انسان معاصر ارائه می‌کند، تفسیر کنید.
جواب: باید امکانات تماشای فیلم عصر جدید برای دانش آموزان فراهم شود یا حداقل عکس های این فیلم در کلاس ارائه شوند و دبیر تئوری ازخود بیگانگی مارکس و چیزوارگی لوکاچ را برای دانش آموز توضیح دهد.
در این فیلم چارلی چاپلین کارگری را نشان می دهد که در میان چرخ دنده ها و بخش های مختلف یک کارخانه گم شده است. آنچه اهمیت دارد تولید یک محصول است نه دنیای یک انسان. او بخشی از یک کارخانه است که قرار است پیچ ببندد و وقتی که بیمار شود یا خسته باشد یا نیاز داشته باشد لحظه ای دست از کار بکشد که مثلا دستشویی برود یا آب بخورد، جریان بستن پیچ مختل می شود و کارخانه از کار می ایستد. انسان معاصر از نظر چارلی چاپلین در جهان سرمایه داری فقط یک موجود سه بعدی است که می تواند بخشی از محصول مورد نظر سرمایه دار را تولید کند. چارلی چاپلین انسان از خود بیگانه را نشان می دهد که فراموش کرده می تواند یک گل را دوست داشته باشد، می تواند عاشق باشد، می تواند خلاقیت داشته باشد یا نقاشی و مجسمه بدیعی را بیافریند. جامعه شناسان این پدیده را از خودبیگانگی می نامند و معتقدند جهان سرمایه داری تمام انسان های جامعه را در خدمت سرمایه داران قرار داده است. فرد سرمایه دار است که با پول هایش هستی کارگران را می خرد و از تمام عمر آنها برای منافع خودش بهره می برد.
چیزوارگی لوکاچ: در دنیای امروز انسان پدیده هایی مثل پول، کار، دین، سیاست را می سازد تا بهتر زندگی کند ولی اگر نسبت به این پدیده ها آگاهی نداشته باشد و فقط مقلد باشد، این پدیده ها بر روح و عقل او حکومت خواهند کرد و حتی کارهای او را احمقانه می سازند. مثل مسیحیانی که به نام دین، در شب عشاء ربانی شراب را به عنوان مصداق خون مسیح می نوشند یا مسلمانانی را در عاشورا قمه بر سر خود می زنند. دین اگر آگاهانه نباشد، هفتاد سال عبادتش به اندازه یک ساعت تفکر آگاهانه ارزش ندارد.

جواب مفاهیم اساسی صفحه ۵۰ جامعه شناسی دهم

جهان متجدد، سهم مردگان در ساخت جهان اجتماعی، فرصت، محدودیت (تحدید)، فرهنگ معنوی، فرهنگ دنیوی، فرهنگ سکولار، جهان توحیدی، جهان اساطیر و تصویر انسان معاصر

جواب خلاصه کنید صفحه ۵۰ جامعه شناسی دهم

هر جهان اجتماعی فرصت‌ها و محدودیت‌هایی دارد.
– در جهان اجتماعی امروز، فرصت‌ها و محدودیت را گذشتگان ما پدید آورده‌اند.
– با تغییر و رشد آگاهی افراد انسانی تغییر جهان اجتماعی صورت می‌گیرد.
– از نظر فرهنگی جهان‌های اجتماعی یا دنیوی هستند یا معنوی.
– فرهنگ جهان معنوی اسلام، فرهنگ توحیدی است.
– فرهنگ جهان دنیوی، فرهنگ سکولار است.
– جهان متجدّد جلوه‌ای از جهان اجتماعی دنیوی است.
– جهان اساطیری حاصل انحراف بشر از فرهنگ توحیدی است.
-جهان متجدّد بر وجود انسان قفس آهنینی ساخته است که حتّی فرصت رهایی از آن را نیز ندارد.