درس ۶ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

درس ۶ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس ششم انگلیسی هشتم

درس ۶ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس ششم انگلیسی هشتم

گام به گام درس ششم زبان انگیسی هشتم ؛ جواب تمرینات و معنی درس ۶ صفحه ۴۸, ۴۹, ۵۰, ۵۱, ۵۲, ۵۳ زبان انگلیسی هشتم همراه با پاسخ
گام به گام زبان انگلیسی هشتم / درس ششم :: زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۴۸ زبان انگلیسی هشتم

Conversation – گفتگو

Listen to Sam and Hamid talking about a village.

Sam: Where are you from, Hamid?

اهل کجایی حمید؟

Hamid: Ghez-ghal’eh.

 قز-قلعه.

Sam: Where is it?

کجاست؟

Hamid: It’s a village in West Azarbaijan, near the city of Khoy.

 دهکده ای در آذربایجان غربی ، نزدیک شهر خوی است.

Sam: What’s it like?

چه جوری است؟

Hamid: It’s a mountain village with many trees and flowers. It’s famous for its sunflower fields.

این یک دهکده کوهستانی است که دارای تعداد زیادی درخت و گل است.
به دلیل مزارع آفتابگردان معروف است.

Sam: What’s the people’s job?

شغل مردم چیست؟

Hamid: They work on farms and raise animals.

آنها در مزارع کار می کنند و حیوانات پرورش می دهند.

Sam: What about the weather?

در مورد هوا چطور؟

Hamid: There’s a lot of wind in summer, fall and winter. It’s very cold from Aban to Farvardin.

در تابستان ، پاییز و زمستان باد زیادی می آید.
از آبان تا فروردین خیلی سرد است.

Sam: It sounds to be a very interesting place.

به نظر می رسد مکان بسیار جالبی است

معنی صفحه ۴۹ زبان انگلیسی هشتم

Practice 1: Talking about a Place (1)
تمرین اول: صحبت کردن در مورد یک مکان

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوست

– It’s a mountain village.
این یک روستای کوهستانی.
– What is Ghez-ghal’eh like?
غز غله چگونه است؟
– Yes, it is./ No, it isn’t.
بله ، این است. / نه ، اینطور نیست.
– Is it near the city?
نزدیک شهر است؟
– It’s famous for its sunflower fields.
به دلیل مزارع آفتابگردان معروف است.
– What is it famous for?
برای چه چیزی مشهور است؟
– They work on farms and raise animals.
آنها در مزارع کار می کنند و حیوانات پرورش می دهند.
– What’s the people’s job?
شغل مردم چیست؟

 

Practice 2: Talking about a Place (2)
تمرین سوم : صحبت کردن در مورد یک مکان

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوست

– Yes, there are.
بله وجود دارد
– Are there any fields?
آیا زمینه هایی وجود دارد؟
– No, there isn’t.
نه ، وجود ندارد
– Is there a river?
آیا رودخانه ای وجود دارد؟
– Yes, there is.
بله وجود دارد
– Is there a mountain?
کوه وجود دارد؟
– No, there aren’t.
نه ، وجود ندارد
– Are there many people in the village?
آیا افراد زیادی در روستا وجود دارند؟

 

 

Practice 3: Talking about the Weather and Seasons
صحبت در مورد آب و هوا و فصول

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوست

– It’s windy/sunny/rainy/snowy in summer.
در آن باد / آفتابی / بارانی / برفی است درتابستان
– What’s the weather like in Ghez-ghal’eh?
هوا چگونه است در قز قلعه؟
– It’s hot/cold/warm/wet/dry.
گرم / سرد / گرم / مرطوب / خشک است.
– What about the weather?
در مورد هوا چطور؟
– Yes, it is./ No, it isn’t.
بله ، این است. / نه ، اینطور نیست.
– Is it cold in winter?
آیا زمستان سرد است؟
– Yes, there is./ No, there isn’t.
بله ، وجود دارد. / نه ، وجود ندارد.
– Is there much rain in spring?
آیا در بهار باران زیاد است؟

معنی صفحه ۵۰ زبان انگلیسی هشتم

a field: یک زمینه
trees: درختان
flowers: گل ها
a mountain: یک کوه
a river: رودخانه
a plow: یک گاوآهن
cattle: گاو
a tractor: یک تراکتور

معنی صفحه ۵۱ زبان انگلیسی هشتم

🔷Spelling and Pronunciation – املا و تلفظ

 

Listen to the conversation between a student and her English teacher.
به مکالمه یک دانش آموز و معلم انگلیسی اش گوش دهید.

Student: Can you help me, madam?

خانم می توانید به من کمک کنید؟

Teacher: Yes, what’s the problem?

بله ، مشکل چیست؟

Student: How do you say T-H? Is it the same in all words?

T-H را چطور می گوییم؟ آیا در همه کلمات مثل هم است؟

Teacher: No, it’s sometimes different.

نه ، گاهی اوقات متفاوت است.

Student: Can you give me some examples?

می توانید چند مثال بزنید؟

Teacher: Yes, in ‘there’, ‘this’, and ‘they’, it’s /ð/. In ‘north’, ‘south’, ‘thank’, and ‘three’, it’s /θ/.

بله ، در ‘there’, ‘this’, و ‘they’ ، این / ذ / است. در «شمال» ، «جنوب» ، «تشکر» و «سه» ، این / ث / است.

Student: Thank you.

متشکرم

 

Can you say and write some other words with ‘th’? mother , brother , tooth
ایا میتوانید چند کلمه دیگر با ث بنویسید؟

جواب صفحه ۵۲ زبان انگلیسی هشتم

🔶Listening and Writing گوش دادن و نوشتن

Listen to the conversations and fill out the table below.
به مکالمه ها گوش کنید و جدول زیر را پر کنید

جواب صفحه ۵۲ زبان انگلیسی هشتم

🔷Reading, Speaking and Writing – خواندن، صحبت کردن و نوشتن

Pair Work

Student A:
Look at the card and answer student B’s questions.

به کارتی که در صفحه ۶۵ است نگاه کنید و به سوالات دانش آموز ب پاسخ دهید.

Student B:
Look at the card and answer student A’s questions.

به کارتی که در صفحه ۹۳ است نگاه کنید و به سوالات دانش آموز الف پاسخ دهید.

جواب صفحه ۵۳ زبان انگلیسی هشتم

Ask and answer about the place and fill out the cards. Can you guess the name of the place?
در مورد مکان بپرسید و پاسخ دهید و کارت ها را پر کنید. آیا می توانید نام مکان را حدس بزنید؟

🔶 Role Play – ایفای نقش

Pair Work
Student A:
Imagine you are a tourist. Think of some questions and ask your classmate about a village.

تصور کنید شما یک گردشگر هستید. به تعدادی سوال فکر کنید و از همکلاسی خود درباره ی یک روستا بپرسید.

Student B:
Think of some information about the village and answer your classmate’s questions.

به اطلاعاتی درباره این روستا فکر کنید و به سوالات همکلاسی خود جواب دهید.

معنی کلمات درس ششم زبان هشتم

cattle: گله گاو
city: شهر
cold: سرد
dry: خشک
fall: پاییز
field: محوطه
flower: گل
hot: داغ
Imagine: تصور کردن
interesting place: مکان جالب
job: شغل
mountain: کوه
near: نزدیک
north: شمال
plow: شخم زدن
rainy: بارانی
raise animals: پرورش دادن حیوانات
river: رودخانه
snowy: برفی
south: جنوب
spring: بهار
summer: تابستان
sunflower: گل آفتابگردان
sunny: آفتابی
tree: درخت
Village: دهکده
warm: گرم
weather: آب و هوا
wet: خیس
wind: باد
windy: بادی
winter: زمستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.