کلمات درس ششم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ششم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۶ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس ششم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس ششم :: فداکاران

معنی کلمات درس فداکاران فارسی سوم

فداکار: کسی که جان خود را فدا می کند. از خود گذشته
هم نوعان: افرادی که از یک نوع هستند، هم جنس
جاودانه: همیشه و جاوید – چیزی که تا ابد بماند
غروب: پایان روز و هنگام قرار گرفتن خورشید در افق مغرب
رگبار: باران تند و درشتی است که دوام ندارد. (رگبار گلوله یعنی گلوله مانند رگبار می بارید).
چوب دستی: عصا، چوبی که در دست بگیرند .
ناودان: لوله ای که آب پشت بام از داخل آن بیرون می آید و به پایین می ریزد.
تانک: خودروی بزرگ و سنگین جنگی که مسلسل و توپ دارد و به کمک زنجیرهایی در زیر آن قادر به حرکت در مکان های مختلف است .
هویزه: نام شهری در استان خوزستان بی ادعا: کسی که ادعایی ندارد .
شریف: بزرگوار – دارای ارزش و اعتبار افتخار آفرین: کاری که باعث سربلندی شود .
دلیرانه: شجاعانه سبب: دلیل
ریزش: فروریختن اشتیاق: شوق و علاقه
حتمی: قطعی آغوش: بغل – میان دو دست
افتخار: سربلندی پیشروی: به جلو رفتن
پای کوبی: شادی کردن واقعه: رویداد: اتفاق
اشغال: جایی را به زور گرفتن طراوت: سادگی – شادابی
فانوس: نوعی چراغ نفت سوز نارنجک: نوعی بمب دستی
سرمشق: الگو مسدود: بسته شده
غبارآلود: هوای پر از گرد و غبار به سرعت: با عجله

مخالف کلمات درس ششم فارسی سوم

بزرگ≠ کوچک پیشروی≠ عقب نشینی
سرد≠ گرم زیر≠ رو
همیشه≠ هرگز موفقیت≠ شکست
بسیار≠ کم غروب≠ طلوع
زندگی≠ مرگ به سرعت≠ به آرامی
حتمی≠ محال

کلمات هم خانواده درس ۶ فارسی سوم

شریف: اشراف: شرف سرعت: سریع: تسریع
موفقیت: موفق: توافق اشتیاق: شوق: مشتاق
شهادت: شهید: شاهد: شهدا احترام: محترم: حریم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.