درس ۷ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

درس ۷ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس هفتم انگلیسی هشتم

درس ۷ زبان انگلیسی هشتم جواب و معنی

جواب تمرینات و ترجمه درس هفتم انگلیسی هشتم

گام به گام درس هفتم زبان انگیسی هشتم ؛ جواب تمرینات و معنی درس ۷ صفحه ۵۴, ۵۵, ۵۶, ۵۷ , ۵۸, ۵۹, ۶۰, ۶۱, ۶۲, ۶۳ زبان انگلیسی هشتم همراه با پاسخ
گام به گام زبان انگلیسی هشتم / درس هفتم :: زبان انگلیسی هشتم

معنی صفحه ۵۴ زبان انگلیسی هشتم

Conversation – گفتگو

🔹 Listen to two students and their English teacher talking about their hobbies

به صحبت های دو دانش آموز و معلم انگلیسی آنها درباره سرگرمی های شان گوش دهید.

Teacher: Do you have any hobbies, Zahra?

زهرا ، آیا هیچ سرگرمی داری؟

Zahra: Yes, I do. I watch movies as a hobby.

 بله دارم. من به عنوان سرگرمی فیلم تماشا میکنم.

Teacher: Interesting! How about you, Samira?

 جالبه! تو چطور سمیرا؟

Samira: Well, I love reading.

 خب ، من عاشق کتاب خواندن هستم

Zahra: Really? What sort of things do you read?

واقعا؟ چه جور چیزهایی می خوانی؟

Samira: Books, magazines, sports news on the Net, and sometimes poems.

 کتاب، مجله، اخبار ورزشی در اینترنت و گاهی شعر.

Zahra: And how about you, Mrs. Emami?

و شما چطور خانم امامی؟

Teacher: Actually, I don’t have any hobbies. But I usually go to the gym in my free time.

 در واقع، من هیچ سرگرمی ندارم. اما معمولا در وقت آزادم به باشگاه می روم.

معنی صفحه ۵۵ زبان انگلیسی هشتم

Practice 1: Talking about Your Hobbies
صحبت کردن در مورد علایقات

Listen to the examples. Then ask and answer with a friend.
گوش کنید به مثال ها سپس بپرسید و جواب دهید با یک دوست

– Yes, listening to stories on the radio.
بله گوش دادن به داستان در رادیو
– Do you have any hobbies?
آیا هیچ سرگرمی داری؟
– I watch movies as a hobby.
من به عنوان سرگرمی فیلم میبینم
– What do you do as a hobby?
به عنوان سرگرمی چه کاری انجام می دهی؟
– Yes, very much.
بله خیلی زیاد
– Do you like reading?
آیا کتاب خواندن را دوست داری؟
– I enjoy searching the Web.
من از جستجو کردن در اینترنت لذت می برم
– What’s your hobby?
سرگرمی شما چیست؟

Practice 2: Talking about Your Free Time Activities
صحبت در مورد فعالیت های اوقات فراغت شما

Listen to the examples. Then practice with a friend.
به مثال ها گوش دهید. سپس با یک دوست تمرین کنید

– I go horse riding.
من به اسب سواری می روم
What do you do in your free time?
در وقت آزادتان چه کاری انجام می دهید؟
– I play tennis.
من به تنیس می روم
– I usually go shopping.
من معمولا به خرید می روم
– I walk in the park.
من در پارک پیاده روی میکنم
What do you like to do in your free time?
دوست دارید در اوقات فراغت چه کار کنید؟
– I like playing computer games.
من دوست دارم بازی های کامپیوتری انجام دهم

 

معنی صفحه ۵۶ زبان انگلیسی هشتم

reading: خواندن
walking in the park: قدم زدن در پارک
listening to the radio: به رادیو گوش دادن
watching movies: تماشای فیلم
shopping: خرید کردن
playing tennis: تنیس بازی کردن
playing computer games: بازی کامپیوتری کردن
horse riding: اسب سواری کردن

جواب صفحه ۵۷ زبان انگلیسی هشتم

🔷Spelling and Pronunciation – املا و تلفظ

Listen to a conversation between a student and her English teacher.
به مکالمه بین یک دانش آموز و معلم انگلیسی او گوش دهید

Student: Excuse me. How do you say I-N-G in ‘reading’, ‘playing’, and ‘searching’∗?

ببخشید ، چطور I-N-G را در لغت خواندن ف بازی کردن و جستجو کردن تلفظ کنیم؟

Teacher: Oh, there’s no /g/ at the end. Say ‘reading’, ‘playing’, and ‘searching’.

هیچ صدای “گ” در آخر آنها نیست . بگو “ریدین” ، “پلی این ” و “سرچین”

Student: Thanks. How about B-R-O-W-S-I-N-G? How do you say it?

ممنون ، لغت جستجو کردن چطور ؟ چگونه آن را میگویید؟

Teacher: That’s ‘browsing’.

این ” براوزین” است

 

Find and say some other words with ‘-ing ’. Singing – swimming – jumping

کلمات دیگری با ING پیدا کنید و بگویید

Talk To Your Teacher! How about……?

🔶Listening and Writing گوش دادن و نوشتن

Listen to the conversations and fill out the table below.
به مکالمه ها گوش کنید و جدول زیر را پر کنید

جواب صفحه ۵۷  زبان انگلیسی هشتم

جواب صفحه ۵۸ زبان انگلیسی هشتم

🔷Reading, Speaking and Writing – خواندن، صحبت کردن و نوشتن
Group Work – کار گروهی

Your teacher will give you cards about hobbies and free time activities.

معلمتان به شما کارت هایی درباره سرگرمی ها و فعالیت های وقت آزاد می هد.

Ask three classmates what they do or like to do as their hobbies and in their free time. Then fill out the table below.

از سه همکلاسی خود بپرسید چه کارهایی به عنوان سرگرمی و در وقت آزادشان انجام می دهند یا دوست دارند که انجام بدهند. سپس جدول زیر را پر کنید.

معنی صفحه 58 زبان هشتم

جواب صفحه ۵۹ زبان انگلیسی هشتم

🔶 Role Play – ایفای نقش

Pair Work

Ask and answer with a friend about health problems and give advice.
با یک دوست در مورد مشکلات سلامتی بپرسید و پاسخ دهید و مشاوره بدهید.

Student A:
Play the role of a famous person and answer your classmate’s questions about your hobbies and free time activities.

نقش یک شخص معروف را بازی کنید و به سوالات همکلاسی خود درباره سرگرمی ها و فعالیت های وقت آزادتان پاسخ دهید.

Student B:
Play the role of an interviewer and ask your classmate some questions.

نقش یک مصاحبه کننده را بازی کنید و از همکلاسی تان تعدادی سوال بپرسید. سپس نقش ها را عوض کنید.

جواب صفحه ۶۰ زبان انگلیسی هشتم

Review 3 (Lessons 5-7)

Talking about a Place (City)
صحبت کردن در مورد یک مکان

🔶Check if – چک کنید ببینید آیا :معنی صفحه 60 زبان هشتم

جواب صفحه ۶۱ زبان انگلیسی هشتم

b) you can describe a village.
It is …beautiful… .
It is famous for …ins nature… .
There is …a river… .
There are …gardens… .

c) you can ask where a village is.
Where is …your village… ?

d) you can ask others to describe a village.
What is …your village like… ?

Talking about the Weather

🔶Check if – چک کنید ببینید آیا :

a) you can say what the weather is like in your place.
It is … Cold and rainy…… .

b) you can ask other people about the weather.
What is the … weather like … ?
Is it … Cold in winter… ?

Talking about Hobbies

🔶Check if – چک کنید ببینید آیا :

a) you can say what hobbies you have.
I…play computer games as a hobby… .

b) you can ask other people about their hobbies.
What is your …hobby … ?
Do you …have any hobbies…. ?
What …do you do as a hobby… ?

جواب صفحه ۶۲ زبان انگلیسی هشتم

Talking about Free Time Activities

🔶Check if – چک کنید ببینید آیا :

a) you can say what you do in your free time.
I …read story books ….

b) you can ask other people about their free time.
What do you…in your free time … ?
What do you like…to do in your free time … ?

🔷Spelling and Pronunciation – املا و تلفظ

 

🔶Check if – چک کنید ببینید آیا :

a) you can write the geographical position of 5 places on the map of Iran.

North-west of Iran Tabriz
Center of Iran Isfahan
south of Iran Hormozgan
North of Iran Amol
North-east of Iran Mashhad

جواب صفحه ۶۳ زبان انگلیسی هشتم

)B you can write the names of 5 hobbies / free time activities. جواب صفحه ۶۳ زبان انگلیسی هشتم

c) you can say and write one word for each of the following.

جواب صفحه ۶۳ زبان انگلیسی هشتم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.