کلمات درس هفتم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس هفتم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۷ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس هفتم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس هفتم :: کار نیک

معنی کلمات درس کار نیک فارسی سوم

فرمانروا: آنکه به سرزمینی حکومت کند – حاکمگودال: چاله – جای فرو رفته در زمین
به بار آمدن: میوه دادن – نتیجه دادنکاموا: نوعی نخ که با آن لباس زمستانی می بافند
قرض گرفتن: پول یا چیزی را از کسی گرفتن و بعد از مدتی پس دادنارزن: دانه ی ریز و براق خوراکی که غذای بعضی از پرندگان است
جوز: گردوصفا: صمیمیت – پاکی
اندر آن: در آنعاقبت: سرانجام – پایان چیزی
بهانه: دلیلی که درست نیستسرحال: بانشاط
غصه: غم – اندوهعادت: آنچه که براثر تکرار رفتار همیشگی انسان شود .

مخالف کلمات درس هفتم فارسی سوم

جوانان≠ پیرانزندگی≠ مرگ
پر≠ خالیپیر≠ جوان
قوی≠ ضعیفزنده≠ مرده
نرم≠ سخت – سفت

کلمات هم خانواده درس ۷ فارسی سوم

مختلف: اختلاف: خلافدقت: دقیق
خبر: اخبارمعلوم: علوم: معلومات: علم