کلمات درس نهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس نهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس ۹ فارسی سوم ابتدایی

کلمات درس نهم فارسی سوم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

درس نهم :: بوی نرگس

معنی کلمات درس بوی نرگس فارسی سوم

نغمه: صدای خوش – سرود چشم نواز: زیبا – قشنگ
خیره شدن: با دقت نگاه کردن زلال: روشن و صاف
فروغ: روشنایی – نور –  پرتو سرحال: شاد – بانشاط
بی انتها: پهناور و بزرگ – بی پایان دیده: چشم
دل نشین: خوشایند و پسندیده قورت: فرو بردن
بلعید: خورد
جویبار: جوی بزرگی که از جویهای کوچک تشکیل شده باشد .
زعفران: گیاهی خوشبو که ارزش غذایی و دارویی دارد
غایب: پنهان از چشم – آنکه در جایی حضور ندارد

مخالف کلمات درس نهم فارسی سوم

بدترین≠ بهترین زیبا≠ زشت
می بینم≠ نمی بینم می شنوم≠ نمی شنوم
غایب≠ حاضر برشته≠ خام، نپخته
فروغ≠ تاریکی همه≠ هیچ
بی انتها≠ محدود دور≠ نزدیک
بیایی≠ نیایی بلند≠ کوتاه

کلمات هم خانواده درس ۹ فارسی سوم

اطراف: طرف حس: احساس
مهدی: هادی: هدایت رنگارنگ: رنگی: رنگین
ظهور: ظاهر: مظهر منتظر: منظره: نظر: ناظر
طبیعی: طبیعت

کلمات مهم املایی درس نهم فارسی سوم

بام های سفالی – موسیقی – ریحان – عزیزترین غایب – حس – پرهای رنگارنگ – نغمه های طبیعت – چشم نواز – بوی خاک باران خورده – بوی نان برشته – زعفران

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.