معنی روان خوانی آن سوی پنجره فارسی هشتم ✅ صفحه ۱۲۵

روان خوانی آن سوی پنجره صفحه

معنی روان خوانی آن سوی پنجره فارسی هشتم ✅ صفحه ۱۲۵

روان خوانی آن سوی پنجره فارسی هشتم

معنی روان خوانی آن سوی پنجره فارسی هشتم ✅ صفحه ۱۲۵

روان خوانی آن سوی پنجره فارسی هشتم

معنی فارسی هشتم /
۱۲۵

معنی لغات و آرایه ها:
جانی تازه گرفتن: کنایه از زندگی دوباره گرفتن
مواجه: روبرو
دل انگیز: دلخواه، مطلوب
دل باخته: کنایه از عاشق و شیفته
قوت قلب: امیدواری
این نوشته زیبای کوتاه خواننده را تا خط پایان با کشش و هیجان به همراه می برد.

پیام درس:
امیدواری و عشق به زندگی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.