معنی روان خوانی دو نقاش فارسی نهم ✅ صفحه ۱۳۵

 

معنی روان خوانی دو نقاش فارسی نهم ✅ صفحه ۱۳۵

روان خوانی دو نقاش صفحه ۱۳۵ فارسی نهم

معنی روان خوانی دو نقاش فارسی نهم ✅ صفحه ۱۳۵

روان خوانی دو نقاش صفحه ۱۳۵ فارسی نهم

معنی فارسی نهم/ روان خوانی دو نقاش صفحه ۱۳۵

واژه های مهم:
سعی
: تلاش، کوشش
بازیهای المپیک : معتبرترین و بزرگترین رویداد ورزشی جهانی
ترجیح دادن : نسبت به دیگری برتری دادن
قضاوت : داوری، نظر دادن
گرد آمدند : جمع شدند
مشتاق : عالقه‌مند
هورا کشیدن : فریاد شادی سر دادن
رسیده : میوهی قابل استفاده
آبدار : تر و تازه و دارای آب زیاد
شتاب : سرعت بالا
مطمئنَا : حتماً یقیناً
علامت داد : اشاره با منظور
ثابت ماند: حرکت نکرد
ترسیم : رسم کردن، نقش کردن، کشیدن
مات و مبهوت : شگفت زده، متعجّب، حیرت زده
مسلّط : چیره، غالب، پیروز
آرایه های ادبی:
صبرش را از دست داد :
کنایه از پایان تحمل

نوع نثر: ترجمه (ساده و روان)

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.