معنی گنج حکمت سه مرکب زندگی فارسی دوازدهم ✔ صفحه ۶۹

معنی گنج حکمت سه مرکب زندگی فارسی دوازدهم ✔ صفحه ۶۹

آرایه های ادبی سه مرکب زندگی فارسی دوازدهم

معنی گنج حکمت سه مرکب زندگی فارسی دوازدهم ✔ صفحه ۶۹

آرایه های ادبی سه مرکب زندگی فارسی دوازدهم

معنی فارسی دوازدهم  / گنج حکمت: سه مَرکب زندگی

نقل است که از او )ابراهیم ادهم( پرسیدند که روزگار چگونه می گذرانی؟ گفت: »سه مَرکب دارم؛ بازبسته؛ چون نعمتی پدید آید، بر مَرکب شُکر نشینم و پیش او باز شوم و چون بالیی پدید آید، بر مَرکب صبر نشینم و پیش باز روم و چون طاعتی پیدا گردد، بر مَرکب اخلاص نشینم و پیش روم.«
قلمرو زبانی:
*مَرکب: اسب، آنچه بر آن سوار شوند
*بازبسته: وابسته، پیوسته و مرتبط
چون: وقتیکه (پیوند وابسته ساز)
باز شوم: میروم
پدید آید: آشکار شود، روی بدهد
طاعت: عبادت، بندگی، اطاعت
اخلاص: خلوص نیّت داشتن، پاک کردن، ویژه کردن.
قلمرو ادبی:
مرکب زندگی – مرکب شکر – مرکب صبر – مرکب اخلاص: اضافه تشبیهی
مرکب بازبسته: کنایه از رام شده و فرمانبردار
بر مرکب شکر نشینم: کنایه از شکرگزاری
بر مرکب صبر نشینم: کنایه از صبوری
بر مرکب اخلاص نشینم: کنایه از مخلص بودن.