سوالات درس دوازدهم ۱۲ دفاعی دهم با جواب

سوالات درس دوازدهم ۱۲ دفاعی دهم با جواب

سوالات متن دفاعی دهم درس دوازدهم

سوالات درس دوازدهم ۱۲ دفاعی دهم با جواب

سوالات متن دفاعی دهم درس دوازدهم

سوالات متن دفاعی دهم /

درس دوازدهم : ایمنی و پیشگیری

۱- مخاطره را تعریف کنید؟
پاسخ: مخاطره به یک پدیده مانند زلزله، ماده مانند گاز، فعالیت انسانی مانند آتش سوزی گفته می شود که باعث صدمات و تلفات جانی و مالی به انسان یا تخریب طبیعت می شود.

۲- مخاطره چه پیامدهایی دارد؟
پاسخ: مخاطره ممکن است منجر به از بین رفتن معیشت، کاهش خدمات و از هم گسیختگی اجتماعی و اقتصادی شود.

۳- منشا مخاطرات را نام ببرید؟
پاسخ: ۱ )ممکن است طبیعی باشد مانند زلزله ۲ )انسانی مانند آتش سوزی منازل ۳ )ترکیبی از طبیعی و انسانی مانند برخی از سیل ها باشد.

۴- نقشه خطر بلایا را توضیح دهید؟ یا نقشه خطر بلایا چه اطالعاتی را به کاربران می دهد؟ برای رسم نقشه خطر چه باید کرد؟
پاسخ: رسم نقشه خطر بلایا، در واقع یک روش آموزشی برای مشارکت اعضای خانواده در برنامه ریزی برای مقابله با خطر بلایا است. برای رسم نقشه خطر بلایا، ابتدا نوع مخاطره را مشخص می کنیم و سپس نقشه آن را ترسیم می کنیم.

۵- چگونه می توان آسیب های ناشی از مخاطره زلزله را کاهش داد؟
پاسخ:۱ )نقشه خانه، محل سکونت خودمان شامل دیوارها، اتاق خواب و…. ترسیم کنید.
۲ )جای اجسام بزرگ مانند یخچال، قفسه ها و …. اجزایی که در اثر زلزله ممکن است سقوط کنند را مشخص
کنید.
۳ )نقاط پرخطر را با غلامت ضربدر × قرمز و نقاط امن برای پناه گرفتن را با غلامت + رنگ سبز مشخص
کنید. شما باید نقاط خطر را با کارهایی که انجام می دهید) خطر غیر سازه ای( برطرف کنید.

۶- به چه دلیل برای پیشگیری از وقوع حوادث، قوانین ایمنی را مصوب کرده اند؟
پاسخ: برای پیشگیری از وقوع حوادث در جهان و به ویژه در کشورمان قوانین ایمنی را مصوب کرده اند و به اجرا گذاشته اند.

۷- به منظور افزایش ایمنی به هنگام حادثه، چه مواردی ضروری است؟
پاسخ: در وقوع سوانح، مدیریت متمرکز دولتی به تنهایی پاسخگوی واکنش اضطراری نیست. لذا به منظور افزایش ایمنی نیاز به :۱ )مشارکت مردم ۲ )آموزش های علمی و مهارتی در زندگی ضروری است.

۸- ایمنی و پیشگیری را توضیح دهید؟
پاسخ: به مجموعه فعالیت هایی که کاربرد به موقع و موثر آنها می تواند از وقوع حوادث و آسیب ها در زندگی جلوگیری کند، ایمنی و پیشگیری می گویند.

۹- چهار توصیه ایمنی در مواجهه با حوادث را بنویسید؟
پاسخ: ۱ )کیف کمک های اولیه را در مدرسه، خانه و… داشته باشید. ۲ )در دوره های آموزشی مانورهای ایمنی و پیشگیری شرکت کنید. ۳ )مسیرهای خروج اضطراری و نقاط امن را مشخص کنید. ۴ )از مزایا و خدمات بیمه استفاده کنید.

۱۰-علم و دین ما را به آینده نگری و چاره جویی فرا می خواند.

۱۱- در وقوع سوانح مدیریت متمرکز دولتی به تنهایی پاسخگوی واکنش اضطراری نیست.

۱۲- اقدامات ایمنی و پیشگیرانه برای همگان و در همه جا لازم و ضروری است.
پاسخ:
 صحیح

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.