سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس یازدهم ۱۱ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس یازدهم ۱۱ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم /
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.
درس یازدهم (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران) تهیه کننده: علی ندافی + ویرایش سایت همیار

سوالات صفحه ۷۰ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۱- با تسلط افغان ها و برکناری و قتل شاه سلطان حسین، ایران گرفتار چه بحران هایی شد؟
پاسخ: ایران گرفتار تجزیه و تفرقه شد. افغان ها توان حکومت بر سراسر ایران را نداشتند. به همین دلیل، در گوشه و کنار کشور افرادی مدعی حکومت شدند. روسیه و عثمانی نیز با استفاده از آشفتگی اوضاع، قسمت هایی از شمال و غرب ایران را اشغال کردند.

۲- نادرشاه که بود؟
پاسخ: نادرشاه سرداری از ایل افشار بود. که سلسله افشاریه را پایه گذاری کرد.

۳- نادرشاه چگونه سلسله افشاریه را پایه گذاری کرد؟
پاسخ: او نخست افغان ها را سرکوب و تار و مارکرد و سپس نیروهای روسیه و عثمانی را از ایران بیرون راند. نادرشاه پس از این پیروزی ها، بر تخت شاهی نشست.

۴- مؤسس سلسله افشاریه چه کسی بود؟
پاسخ: نادر شاه افشار

۵- نادرشاه چند سال پادشاهی کرد؟
پاسخ: ۱۲ سال

۶- بیشتر دوران پادشاهی نادرشاه چگونه گذشت؟
پاسخ: به نبرد با بیگانگان و فرونشاندن شورش های داخلی گذشت.

۷- علت لشکر کشی نادرشاه به هندوستان چه بود؟
پاسخ: نادر شاه در تعقیب گروهی از افغان های شورشی که به هندوستان گریخته بودند، به آن کشور لشکر کشی کرد و تا دهلی پیش رفت و با غنیمت های بسیار که با تجاوز و تصرف آنجا بدست آورده بود به کشور بازگشت.

۸- چرا نادرشاه کوشید ایران را به کشوری یکپارچه و قدرتمند تبدیل کند؟
پاسخ: برای اینکه او می خواست کشور بتواند از استقلال خود در برابر دشمنان دفاع کند. وی از موقعیت حساس خلیج فارس و اهمیت نیروی دریایی آگاه بود، از این رو، برای تأسیس نیروی دریایی ایران در خلیج فارس، کارهایی انجام داد اما این کارها با مرگ او متوقف شد.

۹- چرا نادرشاه در اواخر عمر خود به رفتاری خشونت آمیز و بی رحمانه روی آورد؟
پاسخ: نافرمانی ها و شورش های پیاپی تأثیر روانی نامطلوبی بر او گذاشت. او که به اطرافیان و سرداران خود بد گمان شده بود، به رفتارهای خشونت آمیز و بی رحمانه روی آورد.

سوالات صفحه ۷۱ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۱۰- نادر شاه چگونه به قتل رسید؟
پاسخ: نادر در اواخر حکومت خود به اطرافیان و سرداران خود بد گمان شده بود، به رفتارهای خشونت آمیز و بی رحمانه روی آورده بود و فرماندهان سپاه نادر شاه که از جان خود می ترسیدند، او را به قتل رساندند.

۱۱- پس از قتل نادرشاه اوضاع ایران چگونه شد؟
پاسخ: ایران بار دیگر به صحنه جنگ حاکمان محلی و سران ایل ها تبدیل شد.

۱۲- کریم خان چگونه به حکومت رسید؟
پاسخ: کریم خان از ایل زندیه، با پیروزی بر دیگر مدعیان حکومت، برای مدتی به درگیریها و نزاع های داخلی پایان بخشید. او حکومت بخش بزرگی از ایران به جز خراسان را به دست گرفت.

۱۳- بنیان گذار سلسله زندیه چه کسی بود؟
پاسخ: کریم خان زند

۱۴- کریم خان به جای عنوان شاه لقب .. وکیل الرعایا.. یعنی .. نماینده مردم .. را برای خود برگزید.

۱۵- کریم خان زند چگونه حکومت می کرد؟
پاسخ: او به رفاه عمومی مردم توجه می کرد و به صلح، آسایش و آرامش آنها اهمیت می داد و می کوشید از بروز ناامنی و شورش های داخلی جلوگیری کند.

۱۶- دوران فرمانروایی کریم خان زند .. ۳۰ .. سال طول کشید.

سوالات صفحه ۷۲ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۱۷- اوضاع اقتصادی و اجتماعی در دوره زندیه چگونه بود؟
پاسخ: در این دوران، ثبات و آرامش نسبی در سراسر ایران به وجود آمد و در نتیجه، اوضاع اجتماعی و اقتصادی بهتر شد.

۱۸- بناهای مهم دوره زندیه را بنویسید.
پاسخ: بازار وکیل، مسجد وکیل، حمام وکیل و ارگ کریم خان.

۱۹- پایتخت زندیه کدام شهر بود؟
پاسخ: شیراز

۲۰- قدرت گرفتن خاندان زند در ایران تقریبا مصادف با تسلط انگلستان به .. هندوستان .. بود.

۲۱- چرا با تسلط انگلستان بر هندوستان نفوذ تجاری آنها در ایران بیشتر شد؟
پاسخ: چون این اتفاق باعث شد تا انگلیسی ها بتوانند بر اقیانوس هند و دریاهای جنوبی ایران دسترسی بیشتری داشته باشند.

۲۲- با مرگ کریم خان زند اوضاع کشور چگونه شد؟
پاسخ: افراد خاندان او برای کسب قدرت با یکدیگر درگیر شدند و بار دیگر، مردم نظاره گر جنگ داخلی کشور شدند.

۲۳- ایل قاجار یکی از ایل های .. ترک .. تبار بودند.

۲۴- آقا محمدخان که بود؟
پاسخ: پسر یکی از رؤسای ایل ترک تبار بود که پس از مرگ کریم خان تلاش برای رسیدن به حکومت را آغاز کرد.

۲۵- آخرین فرمانروای زندیه که بود و توسط چه کسی به قتل رسید؟
پاسخ: لطفعلی خان زند بود و توسط آقا محمدخان قاجار به قتل رسید.

۲۶- دلیل مجازات بی رحمانه مردم کرمان توسط آقامحمدخان قاجار چه بود؟
پاسخ: به دلیل پناه دادن به لطفعلی خان زند.

۲۷- آقامحمدخان قاجار چگونه به حکومت رسید؟
پاسخ: آقا محمدخان لطفعلی خان زند را شکست داد و او را به قتل رساند سپس با لشکر کشی های پیاپی بر سراسر ایران مسلط شد و حکومت قاجار را بنیاد گذاشت.

۲۸- آقامحمدخان قاجار کدام شهر را به پایتختی انتخاب کرد؟
پاسخ: الف) تهران (✅) ب) شیراز ( ) ج) کرمان ( ) د) اصفهان ( )

۲۹- مردم کدام شهر به لطفعلی خان زند پناه دادند؟
پاسخ: الف) تهران ( ) ب) شیراز ( ) ج) کرمان (✅) د) اصفهان ( )

سوالات صفحه ۷۳ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۳۰- آقا محمدخان چگونه مردی بود؟
پاسخ: مردی تند خو و بی رحم بود.

۳۱- آقامحمدخان توسط چه کسانی کشته شد؟
پاسخ: به دست خدمتکارانش

۳۲- پس از آقا محمد خان چه کسی به قدرت رسید؟
پاسخ: برادر زاده اش فتحعلی شاه

۳۳- دوره حکومت فتحعلی شاه، هم زمان با آغاز نفوذ و دخالت گسترده کدام کشورها بود؟
پاسخ: روسیه، انگلستان و فرانسه

۳۴- چرا در فاصله سقوط صفویه تا روی کار آمدن قاجاریه، اوضاع کشورهای اروپایی تغییر کرده بود؟
پاسخ: دلیل عمده این تغییر، انقلاب صنعتی بود که از انگلستان آغاز شد و در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت.

۳۵- چه چیزی به شکل گیری انقلاب صنعتی در اروپا کمک کرد؟
پاسخ: سرازیر شدن ثروت افسانه ای سرزمین های استعمار شده مانند هند و قاره آمریکا توسط اروپاییان و همچنین نظام گسترده برده داری آفریقاییان و تجارت پرسود آن.

۳۶- نتایج انقلاب صنعتی در اروپا چه بود؟
پاسخ: نیروی ماشین و ابزارهای صنعتی جای نیروی انسان و ابزارهای دستی را در تولید گرفت. از این رو، سرعت و میزان تولید افزایش یافت.

۳۷- چه عواملی باعث شد که کشورهای اروپایی دست به استعمار کشورهای دیگر بزنند؟
پاسخ: انقلاب صنعتی موجب افزایش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی و در نتیجه طغیانگری آنها شد و توجه آنها را به کشورهایی که نیروی کار انسانی، مواد اولیه یا بازار مصرف مناسبی داشتند جلب کرد. به این ترتیب، بیشتر این کشورها فعالیت ها و رقابت های استعماری خود را افزایش دادند و نابرابری در سطح جهان بیشتر و بیشتر شد.

سوالات صفحه ۷۴ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۳۸- در نتیجه فعالیت های چه کسی روسیه به کشوری قدرتمند و استعماری تبدیل شد؟
پاسخ: پتر کبیر

۳۹- یکی از اهداف استعماری دولت روسیه چه بود؟
پاسخ: رسیدن به آب های خلیج فارس و اقیانوس هند بود.

۴۰- جنگ بین ایران و روسیه را در زمان فتحعلی شاه توضیح دهید.
پاسخ: در زمان فتحعلی شاه، روسیه با ارتشی مجهز به سلاح های جدید و آشنا با فنون جنگی تازه به قلمرو ایران در قفقاز حمله کرد. سپاه ایران که از جنگاوران ایل های مختلف تشکیل شده بود، با سلاح های ابتدایی به مقابله با نیروهای متجاوز روس پرداخت. سرانجام پس از ده سال جنگ نابرابر، روسیه پیروز شد و عهد نامه گلستان را به ایران تحمیل کرد.

۴۱- عهد نامه گلستان بین چه کشورهایی بسته شد و مفاد آن چه بود؟
پاسخ: بین ایران و روسیه و به موجب آن ایالت های گرجستان و داغستان و شهرهای باکو و گنجه از حاکمیت ایران خارج شدند و تحت حاکمیت روسیه قرار گرفتند.

۴۲- پس از انعقاد عهدنامه گلستان مردم ایران چه کردند؟
پاسخ: مردم ایران که از عهدنامه گلستان ناخشنود بودند، با فتوای علما برای آزاد کردن سرزمین های اشغالی بسیج شدند. سپاه ایران که از جنگاوران ایل ها و نیروهای داوطلب مردمی تشکیل شده بود، به سرعت مناطق اشغال شده را آزاد کرد. روسیه با تمام قوا و تجهیزات خود وارد جنگ شد و با شکست دادن سپاه ایران، عهد نامه ترکمان چای را که ننگین تر از قرارداد گلستان بود به کشور ما تحمیل کرد.

سوالات صفحه ۷۲ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۴۳- عهد نامه ترکمان چای بین کدام کشورهای بسته شد؟
پاسخ: ایران و روسیه

۴۴- مفاد عهدنامه ترکمان چای چه بود؟
پاسخ: بر اساس این قرارداد، سرزمین های ایرانی شمال رود ارس به تصرف روسیه درآمد و همچون معاهده گلستان، ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای مازندران محروم گردید و مجبور به پرداخت غرامت شد.

۴۵- علل شکست ایران در معاهدات خسارت بار گلستان و ترکمان چای چه بود؟
پاسخ: ضعف در فرماندهی و بخشی از لشکر، خیانت برخی از درباریان، انزوای برخی شخصیت های کارآمد مانند قائم مقام، فریب کاری روس ها و میانجیگری خائنانه انگلیس.

۴۶- در اویل دوره قاجاریه، مهمترین مستعمره انگلستان ……. بود.
الف) عراق (-)
ب) هندوستان(✅)
ج) ترکیه (-)
د) افغانستان (-)

۴۷- هدف اصلی انگلستان از برقراری ارتباط با حکومت قاجار چه بود؟
پاسخ: این بود که نگذارد کشورهای رقیب از طریق ایران به هندوستان دسترسی پیدا کنند.

۴۸- عهد نامه ای که زمان فتحعلی شاه بین ایران و انگلستان بسته شد چه تعهداتی طرفین به هم داشتند؟
پاسخ: حکومت قاجار تعهد کرد که به هیچ کشوری اجازه ندهد از خاک ایران به هندوستان لشکر کشی کند. در عوض، انگلیسی ها نیز متعهد شدند که در صورت حمله کشورهای دیگر به ایران، به حکومت قاجار کمک های مالی و نظامی کند.

۴۹- انگلستان در طول جنگ های روسیه با ایران، به تعهدات خود عمل نکرد.
صحیح(✅) غلط ( )

۵۰- انگلستان در زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: با لشکر کشی به خلیج فارس و حمله به جزایر و بنادر ایران، حکومت قاجار را مجبور کرد که به جدایی افغانستان از ایران رضایت دهد .انگلیسی ها ناصرالدین شاه را نیز وادار کردند که با جدایی قسمت شرقی سیستان و بلوچستان از ایران موافقت کند. علاوه بر اینها، تعدادی از جزایر ایرانی خلیج فارس را اشغال و به پایگاه نظامی خود تبدیل کردند.

دانلود سوالات متن مطالعات نهم PDF
0.6MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۱ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۱۲ مطالعات نهم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس دهم مطالعات نهم استفاده نمایید.