سوالات درس ۱ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس ۱ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس اول تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات درس ۱ تاریخ دوازدهم با جواب

سوالات درس اول تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات متن تاریخ دوازدهم  /

درس یکم : تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر

۱ انواع تاریخ نگاری را نام ببرید.
پاسخ:
۱ تاریخ نگاری سنتی ۲ – تاریخ نگاری جدید

۲ صدها سال ثبت و ضبط وقایع تاریخی از سوی چه کسانی انجام گرفت؟
پاسخ: از سوی مورخان مسلمان که تعداد قابل توجهی از آنان ایرانی هستند، میراثی غنی و منبع مهمی برای فهم و تفسیر بسیاری از رخداد های مهم تاریخی برای ما فراهم آورده است

۳ تاریخ نگاری سنتی چه نوع تاریخ نگاری بود؟
پاسخ: بیشتر به ثبت وقایع شاهان و امور آنها همت داشتند. آنها آثار خود را غالباً با خصوصیات ادبی تألیف می کردند و در این میان گاه با زبان تملّق و مدح شاهان سخن گفته و بیش از آنکه مورخ حقیقت باشند، کاتب دربار بودند

۴ سبک نگارش در تاریخ نگاری سنتی چگونه است؟
پاسخ: سبک نگارش در بسیار موارد، سخت بوده و در این آثار کمتر تحلیل و تفسیر به چشم می خورد

۵ تعداد زیادی از منابع در دسترس در تاریخ، بیشتر بر تاریخ ……………….. و جنگ های آنها تأکید دارد.
پاسخ: شاهان

۶ احیای میراث غنی و گنجینه هایی که شامل گستره ای فراتر از تاریخ نگاری صرف هستند شامل چه مواردی است؟
پاسخ: شامل تحقیقات رجالی، کتاب شناسی ها، زندگی نامه های عالمان، بزرگان و …

۷ با احیای میراث غنی و گنجینه هایی که شامل گسترده ای فراتر از تاریخ نگاری صرف هستند چه دستاوردی داشته است؟
پاسخ: می توان به مکتوبات ارزشمندی در باره زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گذشتگان و همچنین منابعی جدی برای سنجش و نقد وقایع گذشته دست یافت

۸ چرا در تاریخ به امروز بسیاری از میراث مکتوب (نسخه ها) از دست رفته است؟
پاسخ: تا امروز تلاش های زیادی برای احیای میراث مکتوب صورت گرفته است، امّا اهتمام و حمایت از این اقدام، به اندازه کافی وجود نداشته است؛ میراثی که بخش زیادی از آن نیاز به تصحیح، ترجمه و چاپ دارد و به دلیل غفلت در برهه هایی از تاریخ، بسیاری از نسخه ها از دست رفته است

۹ کتاب تاریخ « جهان گشای نادری » اثر کیست و حاوی چه مطالبی است؟
پاسخ: میرزا مهدی خان استرآبادی ، شرح فتوحات نادر افشار و ستایش وی

۱۰ کتاب « تاریخ گیتی گش » اثر کیست و با چه اسلوبی نوشته شده است؟
پاسخ: میرزا محمد صادق موسوی، در باره تاریخ سلسله زندیه که با اسلوب مصنوع و دشوار و با تملق گویی شاهان زند نوشته شده است

۱۱ تاریخ نویسی در دوره معاصر چه تفاوتی با تاریخ نگاری سنتی دارد؟
پاسخ: در دوره معاصر شکل جدیدی از تاریخ نگاری در ایران رواج یافت که از نظر بینش و ش با تاریخ نویسی سنتی متفاوت بود

۱۲ هر کدام از کلمات سمت چپ اگر با کلمات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید.
پاسخ:

۱ -محمد جعفر خورموجی / ج الف ( صدرالتواریخ)
۲- میرزا قلی هدایت / – ب ( تاریخ گیتی گشا)
۳ – اعتمادالسلطنه / الف ج ( حقایق الاخبار ناصری)
۴ – ناظم الاسلام کرمانی/  ه د ( تاریخ ذوالقرنین)
۵- محمد صادق موسوی / ب ه ( تاریخ بیداری ایرانیان)
۶ – خاوری شیرازی د

 

۱۳ هر کدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباطی دارد در جلوی آن بنویسید.
پاسخ:

الف -تاریخ زندی را با اسلوبی مصنوع و دشوار و با تملق گویی نوشت/.۱ ۱ – میرزا محمد صادق موسوی
ب – وی در دوره قاجار در کتاب خود امیر کبیر را ستود. / ۲ ۲ -اعتماد السلطنه
ج – وی در دوره قاجار به ساده نویسی، حقیقت نویسی و مختصر نویسی علاقه نشان داد. / ۳ ۳ -خاوری شیرازی
د – اولین مورخی که واقعیت قتل امیر کبیر را بازتاب داده است. / ۵ ۴ -ناظم الاسلام
۵ – خور موجی

۱۴ چه عواملی زمینه تحول اساسی و عمیق در تاریخ نگاری سنتی ایران ایجاد کرد؟
پاسخ: – جنگ های ایران و روسیه در دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار
– تأسیس مدرسه دارالفنون و ایجاد دارالطباعه دولتی و دارالترجمه همایونی در زمان ناصرالدین شاه
– ترجمه آثار اروپایی
-رمز گشایی کتیبه های بیستون و طاق بستان

۱۵ جنگ های ایران و روس چگونه زمینه ساز تحول در تاریخ نگاری ایران شد؟
پاسخ: توجه زمامداران و نخبگان ایران را به دنیای غرب جلب کرد. آنان با مقایسه وضعیت ایران و غرب در جست و جوی درک علل پیشرفت جوامع غربی و عقب ماندگی جامعه ایران برآمدند

۱۶ چه حادثه ای سبب توجه زمامداران و نخبگان ایران به دنیای غرب در دوره ی معاصر شد؟
پاسخ: جنگ های ایران و روس

۱۷ مدرسه ی دارالفنون و کانون های فرهنگی دارالطباعه ی دولتی و دارالترجمه همایونی در زمان کدام شاه قاجار تاسیس شدند؟
پاسخ: ناصر الدین شاه قاجار

۱۸ از زمان ولیعهدی……………………..ترجمه آثار اروپایی آغاز شد.
پاسخ: عباس میرزا

۱۹ ترجمه آثار اروپائیان با تاسیس چه مراکزی و در زمان کدام پادشاه قاجار گسترش یافت؟
پاسخ: تأسیس مدرسه دارالفنون و ایجاد دارالطباعه دولتی و دارالترجمه همایونی/ ناصر الدین شاه

۲۰ محمد حسن خان اعتمادالسلطنه که بود؟
پاسخ: از مورخان مشهور عصر قاجار، یکی از چهره های برجسته فرهنگی این دوره بود که به ریاست دارالترجمه همایونی برگزیده شد

۲۱ ترجمه چه نقشی در تحول تاریخ نگاری داشت؟
پاسخ: ترجمه آنها تأثیر بسزایی در آشنایی نویسندگان و مورخان ایرانی با بینش و روش مورخان اروپایی داشت

۲۲ چه زمینه ای سبب رمزگشایی کتیبه های بیستون و طاق بستان شد و اطلاعات دقیق و جدید درباره ی تاریخ ایران بدست آمد؟
پاسخ: با گسترش فعالیت علمی شرق شناسان

۲۳ در عصر قاجار کدامیک از تاریخ نگاران، به ساختار کلی و ویژگی تاریخ نویسی سنتی انتقاد نمودند؟ نام ببرید؟ ( پیشگامان انتقاد به تملق و متکلف نویسی را نام ببرید)
پاسخ: – خاوری شیرازی مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه نویسنده کتاب تاریخ ذوالقرنین – میرزا محمد جعفر خورموجی، از مورخان عصر ناصری و مؤلف کتاب حقایق الاخبار ناصری- محمد حسن خان اعتمادالسلطنه نویسنده کتاب صدرالتواریخ

۲۴ یکی از پیشگامان انتقاد به تملق و متکلف نویسی، ……………..مورخ مشهور دوره فتحعلی شاه و نویسنده تاریخ ذوالقرنین است.
پاسخ: خاوری شیرازی

۲۵ نخستین مورخی که واقعیت قتل امیر کبیر را بازتاب داده است………………………..نام دارد.
پاسخ: میرزا محمد جعفر خورموجی

۲۶ چه کسی نخستین بار واقعیت قتل امیرکبیر را بازتاب داده است؟ در کدام اثر نوشته است؟
پاسخ: میرزا محمد جعفر خورموجی، از مورخان عصر ناصری و مؤلف کتاب حقایق الاخبار ناصری

۲۷ چه کسانی اولین منتقدان به تاریخ نگاری سنتی هستند؟
پاسخ: – خاوری شیرازی مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه نویسنده کتاب تاریخ ذوالقرنین
– میرزا محمد جعفر خورموجی، از مورخان عصر ناصری و مؤلف کتاب حقایق الاخبار ناصری

۲۸ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب صدرالتواریخ، از چه کسی ستایش کرده است؟
پاسخ: امیر کبیر

۲۹ آخوند زاده و آقاخان کرمانی در زمینه تاریخ نگاری جدید چه دیدگاهی داشتند؟
پاسخ: وی در رساله ایراد، شیوه تاریخ نویسی رضا قلی خان هدایت را به دلیل استفاده او از شعر در بیان رویدادها و به کار بردن الفاظ مصنوع ادبی مورد انتقاد قرار داد او معتقد بود که مورخان جدید اروپایی با بررسی سیر حوادث و مطالعه علل و نتایج رویدادها به قوانینی دست یافته اند « حکمت تاریخی» که آن می نامند

۳۰ فتحعلی آخوند زاده به چه دلایلی شیوه تاریخ نگاری رضا قلی خان هدایت را مورد انتقاد قرارداد؟
پاسخ: شیوه تاریخ نویسی رضا قلی خان هدایت را به دلیل استفاده او از شعر در بیان رویدادها و به کاربردن الفاظ مصنوع ادبی مورد انتقاد قرار داد

۳۱ عقیده ی میرزا آقاخان کرمانی نسبت به روش تاریخنگاری مورخان اروپایی چگونه بود؟
پاسخ: او معتقد بود که مورخان جدید اروپایی با بررسی سیر حوادث و مطالعه علل و نتایج رویدادها به قوانینی دست یافته اند که آن« حکمت تاریخی » می نامند

۳۲ منظور از “حکمت تاریخی “چیست و چه کسی آن را مطرح کرد؟
پاسخ: او معتقد بود که مورخان جدید اروپایی با بررسی سیر حوادث و مطالعه علل و نتایج رویدادها به قوانینی دست یافته اند که آن« حکمت تاریخی » می نامند/میرزا آقاخان کرمانی

۳۳ روش و بینش تاریخ نگاری جدید را توضیح دهید
پاسخ: در شیوه تاریخ نگاری نوین، تاریخ نویسان و پژوهشگران با استفاده از روش تحقیق علمی، بهره برداری از منابع و اسناد و مدارک معتبر و گزینش و نقد آنها، رویدادهای تاریخی را ارزیابی می کردند و یافته های علمی خود را به زبانی ساده می نوشتند

۳۴ تاریخ نگاران جدید از نتایج تحقیقات کدام علوم در مطالعه تاریخ بهره مند می شوند
پاسخ: باستان شناسی، زبان شناسی، جغرافیا، جامعه شناسی و اسطوره شناسی

۳۵ چه عواملی در دوره معاصر به ترویج و توسعه روش پژوهش علمی در تاریخ کمک شایانی کرد؟
پاسخ: گسترش مدارس جدید، تأسیس دانشگاه و رواج آموزش تاریخ به عنوان یک رشته علمی در دوره معاصر

۳۶ چه عواملی در ارتقای روش تاریخ نگاری جدید در ایران تاثیر بسزایی داشت؟
پاسخ: ایجاد مراکز تحقیقاتی و نشریات تخصصی در حوزه مطالعات تاریخی و نیز تألیف، ترجمه و نشر کتاب ها و مقاله های علمی فراوان

۳۷ اساس کار تاریخ نگاری سنتی بر چه اساسی است.؟ و در تاریخ نگاری نوین چه مواردی مورد بررسی قرار میگیرد
پاسخ: اساس کار تاریخ نگاری سنتی، بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان بود اما در تاریخ نویسی نوین، جنبه های گوناگون حیات انسانی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بررسی میشود

۳۸ چه وقایعی بر بینش مورخان ایرانی تاثیر عمیقی گذاشت؟
پاسخ: انقلاب مشروطیت/ نفوذ و دخالت کشورهای استعمارگر، جنگ های جهانی اول و دوم و اشغال ایران، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی

۳۹ گونه های منابع تاریخی دوره معاصر به چند دسته تقسیم می شود.؟نام ببرید .
پاسخ:
انواع کتاب ها (تاریخی، ادبی، خاطرات، سفرنامه ها، زندگی نامه ها ) تراجِم و …؛ نشریات (روزنامه ها و مجلات)؛ اسناد و منابع آرشیوی، بناها، وسایل و ابزار هاست

۴۰ در دوره ی معاصر و به ویژه در عصر قاجار، مورخان ایرانی با چند رویکرد، کتاب های متعددی در موضوع تاریخی نوشته اند؟
پاسخ: در دوره معاصر و به ویژه عصر قاجار، مورخان ایرانی با دو رویکرد سنتی و جدید کتاب های متعددی در موضوع تاریخ نوشته اند

۴۱ در کدام دوره سفرنامه نویسی گسترش فراوانی یافت ؟
پاسخ: در عصر قاجار

۴۲ خاطرات و سفرنامه ها را باهم مقایسه کنید. چه وجوه اشتراکی دارند؟
پاسخ: خاطرات، این آثار حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرح حال رجال این دوره اند که به ندرت در سایر منابع یافت می شود.
سفرنامه ها از نظر مطالعه تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اهمیت فوق العاده ای دارند و حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره موضوع های اقتصادی مانند مالیات، گمرک، راه ها، مسائل اجتماعی از قبیل آداب و رسوم، پوشاک و تغذیه و مباحث فرهنگی، دینی، هنری و معماری هستند

۴۳ سفرنامه ها از چه جهت در تاریخ اهمیت دارند و حاوی چه اطلاعاتی هستند؟
پاسخ: سفرنامه ها از نظر مطالعه تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اهمیت فوق العاده ای دارند و حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره موضوع های اقتصادی مانند مالیات، گمرک، راه ها، مسائل اجتماعی از قبیل آداب و رسوم پوشاک و تغذیه و مباحث فرهنگی، دینی، هنری و معماری هستند

۴۴ چرا سفرنامه ها از نظر مطالعه ی تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اهمیت فوق العاده ای دارند؟
پاسخ: سفرنامه ها از نظر مطالعه تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اهمیت فوق العاده ای دارند و حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره موضوع های اقتصادی مانند مالیات، گمرک، راه ها، مسائل اجتماعی از قبیل آداب و رسوم پوشاک و تغذیه و مباحث فرهنگی، دینی، هنری و معماری هستند

۴۵ نشریه به عنوان رسانه گروهی در دوره پادشاهی ………………………قاجار به ایران راه یافت.
پاسخ: ناصرالدین شاه قاجار

۴۶ نشریات چگونه در تاریخ نگاری حائز اهمیت هستند؟
پاسخ: نشریات از طریق آگاهی بخشی عمومی، تأثیرات فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیادی بر جامعه ایرانی گذاشتند

۴۷ اولین و دومین روزنامه در ایران با چه عناوینی و توسط چه کسانی به چاپ رسید؟
پاسخ: اولین روزنامه ایران را میرزا صالح شیرازی به نام کاغذ اخبار / امیرکبیر به نام وقایع اتفاقیه

۴۸ امیرکبیر به چه منظوری روزنامه وقایع اتفاقیه را چاپ کرد و بعدا این روزنامه با چه نامی تغییر یافت؟
پاسخ: برای رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم و توسعه فکری و فرهنگی جامعه /روزنامه دولت علیه ایران

۴۹ اولین روزنامه در ایران با عنوان کاغذ اخبار توسط…………………………………در تهران منتشر شد
پاسخ: میرزا صالح شیرازی

۵۰ اسناد و منابع آرشیوی شامل چه منابعی هستند؟ آنها را نام ببرید؟
پاسخ: شامل کلیه مکاتبات حکومتی، فرمان ها، معاهدات سیاسی، نامه های شخصی و اداری، اسناد مالی و قضایی، گزارش های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و حقوقی

۵۱ آرشیو ملی هر کشور، ، محل نگهداری چه چیزهایی است؟
پاسخ: آرشیو ملی هر کشور محل نگهداری اسناد و مدارک با ارزش و معتبر مربوط به آن کشور است

۵۲ آرشیو به چه مکانی گفته می شود؟ و علت تشکیل آن چیست؟
پاسخ: با توجه به اهمیت اسناد در پژوهش های تاریخی، در بسیاری از کشورهای جهان محلی برای نگهداری، حفاظت، مرمت، طبقه بندی و آماده سازی آنها و استفاده محققان ایجاد شده است که به آن آرشیو گفته می شود

۵۳ اسناد حاوی چه اطلاعاتی هستند؟
پاسخ: اسناد حاوی اطلاعاتی بسیار ارزشمند و منحصر به فرد درباره مسائل و موضوع های سیاسی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.