سوالات درس ۱ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۱ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس اول جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۱ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس اول جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / درس اول

۱ فرهنگ را تعریف کنید
پاسخ: آگاهی و عمل مشترک انسان ها که شیوه زندگی اجتماعی آنها را شکل می دهد.

۲- تفاوت جهان اجتماعی جهان طبیعی در چیست؟
پاسخ: جهان اجتماعی با اراده انسان شکل می گیردو دارای فرهنگ است. جهان طبیعی مستقل از اراده انسان و به صورت فرا انسانی شکل گرفته است و انسان در خلق آن نقش نداشته است.

۳- فرهنگ چه نقشی در هویت یابی افراد وجهان اجتماعی دارد؟
پاسخ: افراد متناسب با فرهنگ جامعه خود به ایفای نقش می پردازند. هر فرد هنجارهای نقش خود را براساس ارزش ها و عقاید فرهنگی جامعه شکل می دهد. مثال نقش پدر در یک جامعه اسلامی ایرانی با نقش یک پدر در جامعه سکولار غربی متفاوت است.

۴- چرا هویت جهان اجتماعی بیشتر متاثر از لایه های عمیق فرهنگ است؟
پاسخ: چون عقایدو ارزش ها هستند که هنجارها، نمادها، رفتار ها و اهداف نقش های اجتماعی را شکل می دهند. تا ارزش و عقیده ای وجود نداشته باشد، نقش
و هنجاری برای آن تعریف نمی شود. (هویت اجتماعی به وجود نمی آید)

۵- پرسش های بنیادین که در لایه های عمیق فرهنگ به آنها پاسخ داده می شود چیست؟
پاسخ: چه نوع جهان های اجتماعی وجود دارندو کدام اصیل و مهم تراست. (نگاه هستی شناسانه) جایگاه انسان در عالم هستی کجاست ؟ انسان در مرکز است یا خدا در مرکز این عالم است؟ (نگاه انسان شناسانه)شناخت و معرفت چیست؟ و چگونه می توان به این شناخت و معرفت دست یافت؟

۶- جهان انسانی وجهان فرهنگی را تعریف کنید.
پاسخ: جهانی که محصول زندگی ، اندیشه و عمل انسان است ، جهان انسانی است . به هویت فرهنگی جهان اجتماعی جهان فرهنگی گفته می شود.

۷- جهان انسانی وجهان فرهنگی چه رابطه و نسبتی با یک دیگر دارند؟
پاسخ: جهان فرهنگی وجهان اجتماعی بخشی از جهان انسانی است زیرا جهان انسانی دارای بعد فردی و بعد اجتماعی است.

۸- جهان انسانی به چند بخش تقسیم می شوند؟
پاسخ: بخش فردی که مربوط به زندگی شخصی ، اخلاقی و روانی فرد است . بخش اجتماعی که مربوط به زندگی اجتماعی و ارتباطات انسان هاست.

۹- بخش های فردی و اجتماعی جهان انسانی هریک به چه نام های دیگر ی نامیده می شوند؟
پاسخ: بخش فردی را به جهان ذهنی و بخش اجتماعی را به جهان فرهنگی تعبیر می کنند . وقتی اندیشه محصور در ذهن است جهان فردی (ذهنی) است. وقتی اندیشه دیگران تحت تاثیر قرار می دهد جهان فرهنگی (اجتماعی) است .

۱۱- جهان ذهنی با جهان فرهنگی چه رابطه ای دارند؟
پاسخ: وقتی اندیشه ی فردی از ذهن به عمل در آیدو دیگران را متاثر سازد جهان فردی با جهان اجتماعی (فرهنگی) رابطه بر قرار کرده است . مثال اندیشه ی خودمان را به صورت گفتار و نوشتار در آوریم و به دیگران تحویل دهیم .

۱۰- لایه های عمیق (بنیادین) و لایه های غیر بنیادین (سطحی) فرهنگ را بنویسید.
پاسخ: عقایدو ارزش لایه های بنیادین (عمیق) و هنجارها و رفتار ها غیربنیادین (سطحی) فرهنگ هستند.

۱۲ لایه های عمیق فرهنگ بالایه های غیربنیادین فرهنگ چه رابطه ای دارند؟
پاسخ: هر فرد براساس لایه های بنیادین فرهنگ خود(ارزش ها و عقاید) رفتار می کند ، زندگی روزمره خود را تفسیر می کندو در باره ی آنها تصمیم می گیرد.

۱۳- جهان فرهنگی وجهان ذهنی چه رابطه ای بایک دیگر دارند؟
پاسخ: هر اندیشه فردی (ذهنی) جهانی است که تفکر اجتماعی را رشد می دهد. تفکر اجتماعی بر تک تک افراد اثر می گذارد. این دوجهان با یک دیگر تعامل متقابل دارند . جهان فرهنگی ارزش ها و عقاید را برای فرد به وجود می آورد. جهان ذهنی ارزش ها و عقاید را در قالب هنجارها و رفتار های عملی در می آورد. مثال جهان فرهنگی می گوید خداپرست باش و ظلم بد است. جهان ذهنی می گوید دزدی نکن و روزه بگیر و…

۱۴- منظور از جهان تکوینی چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: جهان تکوینی جهانی است که خارج از اراده و فعل انسان ها است
۱- . محدود به طبیعت نیست.
۲- شامل موجوداتی می شود که مستقل از اراده انسان ایجاد شده اندو انسان خالق آنها نبوده است.
۳- با جهان انسانی در ارتباط است ولی تحت امر انسان نیست.

۱۵- کسانی که جهان تکوینی را به طبیعت محدود می کنند جهان را چگونه تقسیم بندی می کنند ؟
پاسخ: ۱- جهان طبیعت (محسوسات)
۲- جهان ذهن(روان و اندیشه انسان)
۳- جهان فرهنگ (عقاید، ارزش ها و آرمان های انسان)این افراد گروه طبیعت را در مقابل جهان انسانی قرار می دهند.

۱۶- متفکران مسلمان جهان تکوینی را چگونه یاد می کنند ؟
پاسخ: جهان تکوینی را محدود به طبیعت و محسوسات نمی دانندو شامل امور فوق طبیعی هم می دانند. مانند آخرت ، شهادت ، فرشته آسمانی ، بهشت ، جهنم ، ملکوت ، کهکشان ها، دنیا و …

۱۷- جهان انسانی با جهان تکوینی چه ارتباط و پیوندی دارد؟
پاسخ: جهان عینی با پدیده های طبیعی و فوق طبیعی خود در عالم هستی برذهن (اندیشه ، روان ، اخلاق) و فرهنگ (عقاید، ارزش ها و رفتار ها) اثرمی گذارد .

۱۸- در خصوص اهمیت ، ارتباط و تاثیرجهان های مختلف چه دیدگاه هایی وجود دارد؟
پاسخ:
دیدگاه اول : جهان تکوینی همان جهان طبیعی است و تفاوتی بین علوم طبیعی و علوم انسانی وجود ندارد. ذهن و فرهنگ هم هویتی مادی دارند مانند مارکسیست ها ، رئالیست ها ، اثبات گرایان، طبیعت گرایان، تکامل گرایان، مادی گرایان
دیدگاه دوم : طبیعت ماده بی جان و آماده برای پذیرش فرهنگ انسان ها است . جهان فرهنگی است که طبیعت را معنا و شکل می دهد و فرهنگ فراتر از جهان ذهنی وجهان عینی وجهان طبیعی است مانند ایده آلیست ها ، پدیدار شناسان، مکتب تفهمی،
دیدگاه سوم : هر سه جهان فرهنگی ، تکوینی و ذهنی در تعامل هستندوجهان تکوینی محدود به جهان طبیعی نیست و ادراک هم محدود به انسان ها نیست براساس حکمت و اراده خداوند است ولی این حکمت الهی جهان فردی را بی مسئولیت نمی داند.

۱۹- نگاه قرآنی در خصوص جهان های تکوینی ، فرهنگی و انسانی چگونه است ؟
پاسخ: ۱- جهان تکوینی فراتر از محسوسات و طبیعت است.
۲- اداراک محدود به جهان انسان ها نیست .
۳- جهان تکوینی براساس حکمت الهی با انسان ها ارتباط دارد.
۴- انسان ها در قبال جامعه و فرهنگ خود مسئولیت دارند.

۲۱- از منظر قرآن در چه صورتی جهان تکوینی برکات خود را به روی انسان ها می گشایدو در چه صورتی آنها را پنهان می سازد؟
پاسخ: هر گاه انسان ها اخلاق الهی داشته و جامعه نیز از فرهنگ توحیدی برخوردار باشد جهان تکوینی برکات خود را به روی انسان ها می گشایدو اگر رفتار افراد و فرهنگ آنها هویتی مشرکانه داشته باشد ظرفیت های الهی و آسمانی پنهان می شوند.

۲۱- چگونه اندیشه فردی وارد حوزه فرهنگی می شود؟
پاسخ: وقتی فردی ذهنیت خود را به عمل در می آورد جهان فرهنگی را گسترش داده و اندیشه وارد حوزه فرهنگ شده است . راه های ورود اندیشه به حوزه فرهنگ هنر و رفتار های اجتماعی است.

۲۲- موجودات جهان تکوینی با موجودات جهان انسانی چه تفاوتی دارند؟
پاسخ: موجودات جهان انسانی با اراده انسان خلق می شوند مثال کنش های انسانی، هنجارهای اجتماعی ولی موجودات جهان تکوینی خارج از اراده انسان و توسط خداوند خلق می شوند. مثال عالم برزخ، فرشتگان، کره زمین، منظومه خورشیدی و …

۲۳- و ضعیت امروزی محیط زیست، محصول چه باورهایی در باره انسان و طبیعت است؟
پاسخ: تعامل ناصحیح با طبیعت، روحیه خودخواهانه و سلطه جویانه بشر نسبت به طبیعت

۲۴- برخی از آیات قرآن کریم که از تعامل فعال جهان تکوینی با جهان فرهنگی و اجتماعی سخن می گوید را بنویسید
پاسخ: آیه ۲۷۲ سوره بقره: خداوند ربا را کم و کاست و بی برکت می گرداندو صدقات را برکت می دهد، خداوند هیچ کفر پیشه گنهکاری را دوست ندارد.
آیه ۴۴ سوره انعام : پس چون آن چه از نعمت الهی به آنها تذکر داده شد همه را فراموش نمودند ما هم ابواب هر نعمت را به روی آنها گشودیم تا به نعمتی که داده شدند شادمان گشت اند ناگاه به کیفر اعمالشان گرفتار کردیم که آن هنگام خوار و نا امید گردیدند.
آیه ۴۱ سوره روم : فسادو پریشانی به کرده ی بد خود مردم در همه ی برو بحر پدید آمد تاماهم کیفر بعضی اعمالشان را به آنها بچشانیم باشد که پشیمان شده و به در گاه خدا بازگردند.
آیه ۹۲ سوره اعراف : و چنان چه مردم شهر و دیار همه ایمان آورده و پرهیزکار می شدند همانا مادرهای برکات آسمان و زمین را برروی آنها می گشودیم ولیکن چون تکذیب آیات کردند ماهم سخت به کیفر کردار زشتشان رسانیدیم.

سوالات درس ۱ جامعه شناسی یازدهم PDF
0.6MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۲ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس پانزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.