سوالات درس ۱ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات درس ۱ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس اول جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات درس ۱ جغرافیا یازدهم با جواب

سوالات متن درس اول جغرافیا یازدهم انسانی

سوالات جغرافیا یازدهم / درس ۱

۱- ویژگی های نواحی مرطوب را بنویسید؟
پاسخ: در این ناحیه به سبب بارندگی زیاد و رطوبت کافی، چمن زار های وسیعی به وجود آمده و شرایط مناسبی برای دام داری و پرورش گاو فراهم شده است. نوع خانه ها و شکل سقف ساختمان ها نیز با ریزش های جوی و نوع فعالیت اقتصادی ساکنان ناحیه، یعنی نگه داری دام و علوفه، تناسب دارد.

۲- ویژگی های نواحی ساحلی را بنویسید؟
پاسخ: امکان تجارت دریایی موجب به وجود آمدن شهری با نقش بندری در کنار دریا شده است. جذب جمعیت زیاد: رونق فعالیت های مربوط به تجارت و گردش گری و حمل و نقل بار و مسافر موجب پدید آمدن ساختمان های بلندمرتبه شده است.

۳- چه عواملی یک مکان را از سایر مکان ها متفاوت می سازد؟
پاسخ: میان اجزا و پدیده های هر مکان، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد که آن مکان را از سایر مکان ها متفاوت می سازد.

۴- ناحیه یعنی چه؟
پاسخ: بخشی از سطح زمین است که ویژگی های جغرافیایی (طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و…) همگون و خاصی دارد به طوری که با بخش های مجاور خود متفاوت است.

۵- از تعریف ناحیه چه نتایجی می توان گرفت؟
پاسخ: ۱ – ویژگی اصلی هر ناحیه، وحدت و همگونی نسبی عناصر طبیعی و انسانی در آن است (وحدت یابی)
۲ -هر ناحیه ی جغرافیایی به درجه ای از همگونی رسیده است که از سایر بخش های پیرامون خود متمایز می شود و با آن ها تفاوت دارد.

۶- جغرافیدانان ناحیه را چگونه مورد مطالعه قرار می دهند؟
پاسخ: جغرافی دان ها از گذشته سطح زمین را به واحدهای جغرافیایی که در آن ها پدیده ها با هم همگونی و وحدت دارند تقسیم کرده و سپس مورد مطالعه قرار داده اند.

۷- علت تقسیم بندی سطح زمین به واحد های جغرافیای توسط جغرافی دان ها چیست؟ 
پاسخ: این تقسیم بندی ها برای شناخت بهتر و آسان تر مکان های مختلف و علمی کردن مطالعات و تحقیقات درباره ی این مکان ها صورت می گیرد تا بتوان برای آن ها به طور صحیح برنامه ریزی کرد.

۸- ناحیه بندی چیست؟
پاسخ: وقتی یک محیط جغرافیایی را براساس معیارهایی به واحدهای کوچک تر تقسیم می کنیم، به طوری که هر واحد با واحد مجاور تفاوت داشته باشد در واقع «ناحیه بندی» کرده ایم.

۹- جغرافی دان ها برای تعیین حدود یک ناحیه چه اقدامی انجام می دهند؟
پاسخ: یک یا چند معیار را به کار می گیرند. آن ها با توجه به این معیارها، حدود یا مرزهای هر ناحیه را روی نقشه رسم می کنند و نواحی مختلف را روی نقشه نمایش می دهند.

۱۰- ناحیه بندی بر چه اساسی صورت می گیرد؟
پاسخ: ناحیه بندی کاری صرفاً جغرافیایی است و بر اساس طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوه کار او صورت می گیرد. انتخاب معیارها و ملاک ها برای تعیین حدود یک ناحیه، به هدف مطالعه و تحقیق جغرافی دان بستگی دارد.

۱۱- معیارها ی ناحیه بندی به چند دسته تقسیم می شوند؟
پاسخ: «عوامل طبیعیا » و «عوامل انسانی»

۱۲- معیارهای طبیعی ناحیه بندی را بنویسید؟
پاسخ: ناهمواری ها، آب و هوا، پوش گیاهی، خاک و نظایر آن.

۱۳- نوع خاک چه بر چه عواملی اتر می گذارد؟
پاسخ: ناحیه هایی متمایز از یک دیگر به وجود می آورد و بر نوع پوش گیاهی و کشت و… نیز اثر می گذارد.

۱۴- زیست بوم چیست؟
پاسخ: زیست بوم ها جزء نواحی طبیعی هستند که هریک به سبب پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی که دارند از بقیه متمایز می شوند.

۵۱- معیارهای انسانی ناحیه بندی را نام ببرید؟
پاسخ: جمعیت، اقوام (قومیت ها)، دین، زبان، فرهنگ، نوع فعالیت های اقتصادی و نظایر آن.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱ جغرافیا یازدهم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۲ جغرافیا یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس یازدهم جغرافیا یازدهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.