سوالات درس ۱ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۱ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس اول ۱ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۱ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس اول ۱ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم / سوالات متن درس ۱ مطالعات نهم

توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱. منظومه خورشیدی دارای چند سیاره است؟
پاسخ: دارای هشت سیاره
چهار سیاره نزدیک به خورشید سطح سنگی و جامد دارند به آنها سیاره های درونی می گویند و چهار سیاره دورتر ازگاز تشکیل شدند به آنها سیاره های بیرونی می گویند.

۲.دانشمندان عمر زمین و منظومه خورشیدی را چقدر تخمین زده اند؟
پاسخ: حدود چهار و نیم میلیارد سال

۳. سیاره های درونی منظومه شمسی را نام ببرید؟
پاسخ: ناهید زمین تیر بهرام یا مریخ

۴.ستاره خورشید در کدام  کهکشان قرار دارد؟
پاسخ: کهکشان راه شیری

۵. مساحت زمین چقدر است؟
پاسخ: ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع و از خشکی ها یعنی قاره ها و آب ها پوشیده شده است.

۶. موقعیت مکانی یک پدیده یعنی چه؟
پاسخ: یعنی مکان دقیق قرار گرفتن آن روی کره زمین

۷.چگونه میتوان فهمید یک پدیده بر روی زمین درکجا قرار دارد؟
پاسخ: از خطوط و تقسیمات فرضی

۸. استوا چیست؟
پاسخ: در فاصله مساوی از دو قطب شمال و جنوب یک دایره بزرگ زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

۹. مدار چیست؟
پاسخ: دایره های فرضی به موازات استوا در هر دو نیمکره را مدار می گویند.

۱۰. مدار استوا چند درجه است؟
پاسخ: صفر درجه

۱۱. مدارها بین چند درجه شمالی و جنوبی درجه بندی شده اند؟
پاسخ: بین ۰ تا ۹۰ درجه شمالی و جنوبی

۱۲. نصف النهار چیست؟
پاسخ: نیم دایره های فرضی هستند که از قطب شمال را به جنوب کشیده شدند و طول مساوی دارند.

۱۳. نصف النهاری که از رصدخانه گرینویچ می‌گذرد به آن می گویند؟
پاسخ: نصف النهار مبدا

۱۴. نصف النهار مبدا زمین را به چند قسمت تقسیم میکند؟
پاسخ: به دو قسمت مساوی شرقی و غربی

۱۵. نصف النهار مبدا چند درجه است و چگونه درجه بندی شده است؟
پاسخ: نصف النهار مبدا صفر درجه است
و از ۰ تا ۱۸۰ درجه شرقی و غربی است.

۱۶. علت درجه‌بندی نصف النهارها به ۱۸۰ درجه شرقی و غربی چیست؟
پاسخ: چون محیط زمین ۳۶۰ درجه است.

۱۷. مختصات جغرافیایی چیست؟
پاسخ: هر نقطه از کره زمین روی یک مدار و یک نصف النهار قرار دارد که به آن مختصات جغرافیایی آن نقطه می گویند.

۱۸. طول جغرافیایی چیست؟
پاسخ: به فاصله هر مکان با نصف النهار مبدا بر حسب درجه طول جغرافیایی می‌گویند.

۱۹. عرض جغرافیایی چیست؟
پاسخ: به فاصله هر مکان با مدار استوا بر حسب درجه عرض جغرافیایی می گویند.

۲۰.جهات جغرافیایی را با چه علامتی نشان میدهند؟
پاسخ: شمالN
جنوبS
مشرقE
مغرب W

سری دوم سوالات متن درس یک

درس یکم (زمین، مهد زیبای انسان ها) تهیه کننده: علی ندافی  + ویرایش سایت همیار

۱- منظومه خورشیدی (شمسی) را توضیح دهید.
پاسخ: منظومه شمسی متشکل از یک ستاره به نام خورشید و اجرام آسمانی متعدد است که در مدارهای پیرامون آن می گردند. خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و سرچشمه اصلی زندگی بر روی زمین است.

۲- منظومه خورشیدی دارای چند سیاره است؟ توضیح دهید.
پاسخ: منظومه خورشیدی دارای ۸ سیاره است. چهار سیاره نزدیک به خورشید، که سطحی جامد دارندو به آنها “سیاره های درونی”و چهار سیاره دیگر که از گاز های مختلف تشکیل شده اند و “سیاره های بیرونی” نامیده می شوند

۳- سیاره های بیرونی منظومه خورشیدی از چه چیزی تشکیل شده است؟
الف) جامدات (×)
ب) سطوح سنگی (×)
ج) گازهای مختلف( ✅)
د) همه موارد (×)

۴- سیاره های درونی منظومه خورشیدی از چه چیزی تشکیل شده است؟
الف) جامدات (✅)
ب) سطوح سنگی (×)
ج) گازهای مختلف(×)
د) همه موارد (×)

۵- زمین .. سومین.. سیاره منظومه خورشیدی است.

۶- دانشمندان عمر زمین و منظومه خورشیدی را چند سال تخمین زده اند؟
پاسخ: حدود ۴/۵ میلیارد سال

۷- برخی از سیاره های منظومه خورشیدی.. قمرهایی ..دارند که به دور این سیاره ها می گردند.

۸- ستاره خورشید در کدام کهکشان قرار دارد؟
پاسخ: کهکشان راه شیری

۹- مساحت کره زمین چقدر است؟ و سطح آن از چه چیزهایی پوشانده شده است؟
پاسخ: ۵۱۰ میلیون کیلومتر مربع و از خشکی ها (قاره ها) و آب ها پوشیده است.

۱۰- موقعیت مکانی یک پدیده یعنی چه؟
پاسخ: یعنی مکان دقیق قرار گرفتن آن روی کره زمین.

۱۱- چگونه می توان فهمید که یک پدیده بر روی زمین دقیقا کجا قرار دارد؟
پاسخ: از خطوط و تقسیمات فرضی

۱۲- اِستوا چیست؟
پاسخ: در فاصله مساوی از دو قطب شمال و جنوب، می توانیم یک دایره بزرگ را به دور زمین تصور کنیم. این دایره بزرگ، اِستوا نام دارد.

۱۳- مدار چیست؟
پاسخ: دایره هایی که در هر نیمکره به موازات اِستوا رسم شده اند که به آنها مدا می گویند.این دایره ها هر چه به طرف قطب شما یا قطب جنوب نزدیک می شویم، کوچک تر می شوند.

۱۴- مدار اِستوا چند درجه است؟
الف) ۶۰ درجه (×)
ب) صفر درجه (✅)
ج) ۹۰ درجه(×)
د) ۱۸۰درجه (×)

۱۵- مدارها بین ..صفر.. تا .. ۹۰.. درجه شمالی یا جنوبی درجه بندی شده اند.

۱۶- معمولا همه مدارها را روی کره ها و نقشه ها رسم نمی کنند.
صحیح (✅) غلط (×)

۱۷- نصف النهار چیست؟
پاسخ: نیم دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و طول مساوی دارند.

۱۸- نصف النهاری را که از رصدخانه .. گرینویچ.. در شهر لندن عبور می کند، به عنوان نصف النهار .. مبداء .. انتخاب کرده اند.

۱۹- نصف النهار مبداء و امتداد آن در سوی دیگر کره، زمین را به دو نیمکره مساوی .. شرقی .. و .. غربی .. تقسیم کرده است.

۲۰- نصف النهار مبداء .. صفر.. درجه و نصف النهار های دیگر از ..صفر.. تا ..۱۸۰..درجه غربی و .. ۱۸۰..درجه شرقی درجه بندی شده اند.

۲۱- علت درجه بندی نصف النهارها به ۱۸۰ درجه شرقی و غربی چیست؟
پاسخ: چون محیط زمین ۳۶۰ درجه است.

۲۲- مختصات جغرافیایی چیست؟
پاسخ: هر نقطه از کره زمین روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آنها مختصات جغرافیایی آن نقطه می گویند.

۲۳- با داشتن شبکه مدارها و نصف النهارها می توانیم .. طول .. و .. عرض.. جغرافیایی هر مکان یا مختصات جغرافیایی آنرا بدست بیاوریم.

۲۴- طول جغرافیایی چیست؟
پاسخ: به فاصله آن مکان با نصف النهار مبداء بر حسب درجه طول جغرافیایی می گویند.(بین صفر تا ۱۸۰ درجه شرقی و صفر تا ۱۸۰ درجه غربی)

۲۵- عرض جغرافیایی چیست؟
پاسخ: به فاصله آن مکان با مدار اِستوا بر حسب درجه عرض جغرافیایی می گویند.(بین صفر تا ۹۰ درجه شمالی و صفر تا ۹۰ درجه جنوبی)

۲۶- برای نوشتن طول و عرض جغرافیایی از چه علائمی استفاده می شود؟
پاسخ: از علائم اختصاری N(شمالی)، S(جنوبی) E(شرقی) و W(غربی) استفاده می شود.

۲۷- ابزارهای اولیه تعیین مکان و مسیر را نام ببرید.
پاسخ: استفاده از ستارگان و اسطرلاب، تهیه نقشه اولیه و سپس استفاده از قطب نما

۲۸- جهت عملیات ناوبری از ماهواره برای تعیین موقعیت ها استفاده می شود.
پاسخ: صحیح(✅) غلط (×)

۲۹- ناوبری ماهواره ای چیست؟
پاسخ: روشی جدید است که در آن از چندین ماهواره برای ارائه موقعیت و جهت چغرافیایی و مسیر حرکت استفاده می شود. مبنای کار این قبیل سیستم ها بر پایه امواج رادیویی است که بین ماهواره و گیرنده های مختلف رد و بدل می شود.

دانلود سوالات متن مطالعات نهم PDF
1.2MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۲ مطالعات نهم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس بیست و چهارم مطالعات نهم استفاده نمایید.