سوالات درس ۱۰ جامعه شناسی دوازدهم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۰ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس دهم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات درس ۱۰ جامعه شناسی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس دهم جامعه دوازدهم انسانی

سوالات جامعه شناسی دوازدهم / درس دهم
توجه: فایل دانلودی (سوالات روی کتاب جامعه دوازدهم PDF ) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱_ کدام جهان اجتماعی زنده است
جواب: جهان اجتماعی که آگاهی همراه با عمل و عمل توام گاهی دارد.

۲_ به نظر نویسنده کتاب یکی از مهمترین شاخه های علوم اجتماعی مسلمانان چه نام دارد؟
جواب: علم فقه

۳_ علم فقه چیست؟
جواب: فکر مسائل اجتماعی را توصیف و تبیین می کند اما درباره چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه اسلامی احکام و قوانین را مطرح میکند.

۴_ جامعه اسلامی از فقه چه استفاده هایی می کند؟
جواب: ۱_ جامعه اسلامی رفتارها و هنجارهای اجتماعی را ارزیابی و نقد میکنند و درباره آن داوری میکنند.
۲_ ویژگی های جامعه مطلوب و آرمانی را مشخص میکند راه های برون رفت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را تجویز می کند
-۳. با به رسمیت شناختن تفاوت های مختلف قومی نژادی زبانی سعی می کند که امت اسلامی را شکل دهد.
۴_ موجب مدارای اجتماعی مسلمانان با همه مردم دنیا می شود.

۵_ فقه شیعه چه جامعه ای را مطلوب می داند؟
جواب: جامعه ای که دارای دو ویژگی است
۱_ روابط و ساختارهای آن با مشارکت و همراهی مردم عادلانه باشد
۲_ حاکم و کارگزاران جامعه نیز عالم به عدالت و عمل کننده به آن باشند یعنی عالم و عادل باشند.

۶_ دو نظریه فقهی که موجب دو انقلاب اجتماعی در یک قرن اخیر ایران شده است را توضیح دهید؟
جواب: ۱_ میرزای نائینی در آغاز قرن بیستم و در شرایط آن روز جامعه خود معتقد بود که ما نمی توانیم ویژگی دوم جامعه مطلوب یعنی تغییر نظام پادشاهی را به وجود آوریم ولی میتوانیم ویژگی اول را در جامعه محقق کنیم تا مردم از طریق مجلس سازمانها ساختارهای اجتماعی را به گونهای عادلانه شکل دهند. بنابراین انقلاب مشروطه را به وجود آوردند و ویژگی اول نظام اسلامی محقق شد
-۲. امام خمینی در ادامه تلاش و مبارزه برای تشکیل جامعه مطلوب به این نتیجه رسید که مردم ایران می توانند با مشارکت و حضور فعال خود جامعه ایجاد کند که هر دو ویژگی را داشته باشد یعنی نظام سیاسی تغییر کند و مردم نیز در نظام سیاسی مشارکت داشته باشند. مجلس شورای اسلامی با مشارکت نمایندگان مردم شرط اول را به وجود می آورد مثل خبرگان نیز وظیفه دارد که شرط دوم را به وجود آورد. یعنی رهبر جامعه را بر اساس معیارهای اسلامی شناسایی و معرفی کند و بر عملکرد و نظارت نماید.

۷_ علوم اجتماعی جهان اسلام در مقایسه با علوم اجتماعی جهان متجدد دارای چه ویژگی هایی است؟
جواب: ۱_ علوم اجتماعی جهان اسلام متناسب با معنای علم در اسلام است
۲_ شناخت در علوم اجتماعی محدود به شناخت تجربی نمیشود بلکه از علوم وحیانی وعقلانی نیز استفاده می کند.
۳_ عقلانیت مورد استفاده در جهان اسلام داده های حسی و تجربی را مورد ارزیابی قرار می دهد.
۴_ عقلانیت در جهان اسلام مستقل از عمل کنندگان به آن ارزیابی می شود
۵_ علم اجتماعی جهان اسلام به دنبال وضعیت مطلوب و آرمانی سازمان را شناسایی می کند.

۸_ کارکردهای علوم اجتماعی در جهان اسلام چیست؟
جواب: ۱_ قدرت فهم و تفسیر و توضیح پدیده های اجتماعی
۲_ توان تبیین و شناخت علل شکل گیری و به وجود آمدن پدیده های اجتماعی
۳_ درباره ارزشها هنجارها و آرمانها داوری می کند
۴_ جامعه آرمانی را معرفی می کند
۵_ وضعیت مطلوب و راههای برون رفت از وضعیت موجود را نشان می دهد.

۹_ عقل عام، عقل خاص وانواع عقل خاص را توضیح دهید.
جواب: هرنوع تلاش ذهنی انسان عقل عام است. تلاش ذهنی انسان برای کشف حقایق وقواعد جهان عقل خاص است. انواع عقل خاص:
۱_ عقل نظری: بررسی قواعد واقعیت هایی که مستقل از اراده وآگاهی انسان است. مانند فلسفه، ریاضیات، علوم طبیعی، مثال جاذبه زمین اشیا را به پایین می کشد
-۲. عقل عملی : بررسی قواعد واقعیت هایی که محصول آگاهی و اراده انسان است. مانند علوم انسانی و علوم اجتماعی ، مثال توسعه فرهنگی زیر بنای توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی است.

برای دریافت سوالات متن درس دهم جامعه شناسی دوازدهم روی لینک زیر کلیک کنید.

سوالات متن جامعه دوازدهم درس ۱۰
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.