سوالات درس ۱۰ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۱۰ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس دهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۰ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس دهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / درس دهم

۱- دونوع جامعه متقابل در دیدگاه قرآن را توصیف کنید: ۱- جامعه ای که هرگونه ستیزه و نزاع ناشی از خون
۱- نژاد و طبقه و . . را از بین می برد و همه بشر را برمدار آرمانی حقیقی و اصیل جمع می کند
۲- . جامعه ای که به گروه های پراکند ه و متخاصم تجزیه می شوند و ظرفیت ها و نیرو هایشان نابود می شود.

۲- اگوست کنت دلایل بروز جنگ در گذشته را چه می دانست ؟ و چرا معتقد بود جنگ در فرهنگ غرب عارضی و تحمیلی بوده است ؟
پاسخ: معتقد بود در گذشته فاتحان از طریق غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند ولی با رشد علم تجربی و صنعت ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید نه جنگ . بنابراین جنگ امری عارضی و تحمیلی است .

۳- چرا در قرن بیستم نظریه ی اگوست کنت در باره علل بروز جنگ رد شد؟
پاسخ: زیرا دو جنگ جهانی اول (۱۹۱۸ – ۱۹۱۴) و دوم (۱۹۴۵ – ۱۹۳۹) با صد میلیون تلفات و استفاده از سلاح های شیمیایی و اتمی اتفاق افتاد .
۴- یکی از مهم ترین عوامل وقوع جنگ های جهانی را بیان کنید . رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری ، زیرا سرمایه و صنعت نیاز به بازارهای مصرف و نیروی کار ارزان داشت.

۵- طرف های در گیردردوجنگ جهانی رفتار خود را چگونه توجیه می کردند؟
پاسخ: در قالب ایدئولوژی های ناسیونالیستی ، لیبرالیستی و سوسیالیستی رفتار شان را توجیه می کردند. (توجیهی که ریشه در فرهنگ غرب داشت .)

۲- پس از شکست یکی از طرفین و پایان جنگ جهانی دوم رقابت کشورهای اروپایی چگونه ادامه یافت ؟
پاسخ: ۱- صلحی پایدار استقرار نیافت .
۲- بین متفقین دیروز جنگ سرد سایه انداخت. (در مناطق پیرامونی جنگ گرم ادامه یافت و به اقتصاد کشورهای صنعتی ، یعنی اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی رونق بخشید)

۷- جنگ سردتا چه زمانی ادامه یافت ؟
پاسخ: تازمان فروپاشی اتحادجماهیر شوروی

۸- تداوم جنگ سرد چه تاثیر اقتصادی بربازارداشت؟
پاسخ: بازار بخش وسیعی از اقتصاد کشورهای صنعتی یعنی اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی را گرم می کرد .

۹- پس از فروپاشی بلوک شرق محورهای عملیاتی جنگ چگونه تغییر کرد؟
پاسخ: محورهای عملیاتی جنگ و خون ریزی را از کشورهای غربی و ایدئولوژی ها و مکاتب غربی به فرهنگ ها و تمدن هایی منتقل کرده اند که در دوران استعمار تحت سلطه و اقتدار جهان غرب در آمده بودند.

۱۱- نظریه هانتینگتن چه نام داشت و توجیه گر چه چیزی بود؟
پاسخ: نظریه جنگ تمدن ها که عملیات نظامی قدرت های غربی را درقبال مقاومت های کشورهای غیر غربی توجیه می کرد . منشاء اصلی در گیری ها در جهان را عامل فرهنگی می دانست. بزرگترین تهدید جهان غرب را اسلام می دانست.

۱۱- بحران های اقتصادی چه چالش های به دنبال دارد؟ (چه ویژگی هایی دارد ؟)
پاسخ: ۱- قدرت خرید مردم و مصرف کنندگان به شدت کاهش می یابد
۲- . تولیدکنندگان بازار فروش خود را از دست می دهند
۳- . کارخانه ها تعطیل می شوند و کارگران بیکار می شوند.
۴- نامتعادل شدن سیستم عرضه و تقاضا و از بین رفتن بازار مصرف

۱۲- بحران های اقتصادی با چالش های فقر و غنا چه شباهت و تفاوتی دارند ؟
پاسخ: شباهت: هر دو هویتی اقتصادی دارند .
تفاوت: فقر و غنا چالشی مستمر و ذاتی فرهنگ غرب است ولی بحران های اقتصادی اغلب دوره ای، مقطعی و عارضی اند.

۱۳- منظور ازمفهوم شمال – جنوب چیست؟
پاسخ: چون بیشتر کشورهای صنعتی و پیشرفته در نیمکره شمالی قرار دارند و کشور های فقیر در نیمکره جنوبی تقابل کشورهای غنی و فقیر به تقابل شمال و جنوب تعبیر می شود .

۱۴- چرا مفهوم شمال – جنوب بعدازجنگ جهانی دوم بیشتر به کار برده شده است ؟
پاسخ: زیرا برخی از اندیشمندان معتقد بودند که چالش بلوک شرق و غرب چالش اصلی نیست بلکه چالش اصلی چالش بین کشورهای غنی و فقیر است .

۱۵- اصطلاحات سیاسی که نشان دهنده ی چالش بین کشورهای غنی و فقیر را نام ببرید .
شمال – جنوب ، جهان اول و دوم و سوم ، کشورهای توسعه یافته و عقب مانده ، کشورهای مرکز و کشورهای پیرامون ، کشورهای استعمارگر و استعمار زده

۱۶- منظور از کشور های جهان اول جهان دوم و جهان سوم چیست ؟
پاسخ: جهان اول: کشورهای سرمایه داری بلوک غرب
جهان دوم : کشورهایی که در بلوک شرق قرار داشتند .
جهان سوم : کشورهای که خارج از دو بلوک قبلی هستند ولی تحت نفوذ آنها واقع می شدند.

۱۷- منظور از اصطلاح کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته یا عقب مانده چیست ؟ این اصطلاح اشاره به چه نکته ای دارد ؟
پاسخ: کشورهای صنعتی و ثروتمند کشورهای توسعه یافته نامیده می شوند و کشورهای دیگر در مقام مقایسه با آنها توسعه نیافته یا در حال توسعه یا عقب مانده نامیده می شوند . به این نکته اشاره دارند که کشورهای توسعه یافته الگوی کشورهای دیگر ند و باید مسیر آنها را ادامه دهند.

۱۸- منظور از اصطلاح مرکز- پیرامون چیست ؟ چه کسانی این اصطلاح را به کار می برند؟
پاسخ: کشورهای مرکز کشورهای پیشرفته و توسعه یافته کشورهای پیرامون کشورهای توسعه نیافته اند. کسانی که معتقدند کشورهای پیرامون به سبب نوع عملکرد کشورهای مرکزی در موقعیتی فقیرانه قرار می گیرند. جوامع غربی چالش های درونی خود را از طریق استثمار اقتصادی کشورهای غیر غربی حل می کنند . (با سرمایه گذاری مشترک و کار کارگران غیر غربی ثروت را از کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکزی انتقال می دهند.)

۱۹- رابطه کشورهای مرکزی (غربی) با کشورهای پیرامونی (غیر غربی) به چه شکلی است ؟
پاسخ: کشورهای مرکزی با ثروتی که از کشورهای پیرامونی به دست می آورند سطح عمومی رفاه را برای کارگران و اقشار ضعیف جوامع غربی تامین می کنند و مشکلات حاد درونی را به بیرون مرزهای خود از طریق سرمایه گذاری های مشترک و معاهدات بین الملل انتقال می دهند(مثل آلودگی های هسته ای- زیست محیطی- اعتصابات کارگری و مشکلات اتحادیه های کارگری و …) و انتقال ثروت از کشورهای پیرامون به کشورهای مرکزی را تسهیل می کنند .

۲۱- اصطلاح استعمارگر و استعمار زده را چه کسانی به کارمی برند؟
پاسخ: کسانی که چالش و نزاع بین این دو دسته کشور را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد فرهنگی آن نیز نظر دارند. از نظر این گروه مشکل کشورهای فقیر تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آن ها نیست بلکه خود باختگی فرهنگی و الگو پذیری مقلدانه آنها از کشورهای صنعتی است .

۲۱- در چه صورتی دیگر بار چالش های درونی کشورهای غربی فعال خواهد شد؟
پاسخ: در صورتی که چالش های مربوط تقابل شمال – جنوب که تقابلی جهانی است فعال شود .

۲۲- کاربرد دو اصطلاح بلوک شرق و غرب را با شمال – جنوب مقایسه کنید .
بلوک شرق و غرب چالشی عرضی ، موقت ، گذرا ، فرعی و در ون جهان فرهنگی غرب است . ولی شمال – جنوب ذاتی ، دائمی ، اساسی و خارج از جهان فرهنگی غرب است (بین فرهنگی محسوب می شود .)

۲۳- وضعیت نظام جهانی موجود ازنظراستقرارصلحی پایدار چگونه است؟
پاسخ: با توجه به نابرابری های گسترده درسطح جهانی بین کشورهای مرکزی و کشورهای پیرامونی ، چشم انداز صلح در جهان ناپایدار، متزلزل و به نفع کشورهای استعمارگر است.

۲۴- پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی اول و پیامدهای سیاسی جنگ جهانی دوم را بررسی کنید.
در دو سال آخر جنگ جهانی اول دولت انگلستان برای تامین غذای نیروهای نظامی خود در جنگ ، محصولات کشاورزی را در ایران جمع آوری می کردو موجب بروز قحطی در ایران شد که همراه با ورود بیماری آنفولانزا موجب مرگ و میر یک سوم جمعیت ایران شد. (۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ ه.ش) پس از اتمام جنگ جهانی دوم ، شوروی از خروج از ایران خودداری کردو دولت ایران به آمریکا بیشتر متمایل شد. (دولت آمریکا پس از اتمام جنگ جهانی دوم به بزرگ ترین قدرت سیاسی جهان تبدیل شد.)

۲۵- میان چالش فقر و غنا در کشورهای اروپایی و چالش شکل گیری بلوک شرق و غرب در جهان چه رابطه ای وجود دارد؟
پاسخ: برای حل چالش فقر و غنا دیدگاه های کمونیستی و سوسیالیستی به وجود آمد که این اندیشه ها منجر به وجود آمدن بلوک شرق شدند و با اندیشه های لیبرالیستی غرب به چالش بر خواستند. پس وجود چالش فقر و غنا به صورت غیرمستقیم در به وجود آمدن چالش شکل گیری شرق و غرب موثر بودند.

۲۶- میان چالش فقر و غنا در کشورهای اروپایی و چالش ایجاد تقابل شمال و جنوب در جهان چه رابطه ای وجود دارد؟
پاسخ: همانطور که درسطح یک جامعه عده ای ثروتمند هستند و روز به روز بر ثروت خود می افزایند و عده ای فقیر هستند و روز به روز فقیر تر می شوند و ثروتمندان مانع برابری و عدالت در جامعه هستند. درسطح جهانی نیز کشورهای مرکزی و ثروتمند (شمال) مانع دستیابی کشور های ضعیف (جنوب)به امکانات اقتصادی و ثروت می شوند. پس بین چالش فقر و غنا و تقابل شمال و جنوب رابطه ای مستقیم وجود دارد.

سوالات درس ۱۰ جامعه شناسی یازدهم PDF
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۰ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۱ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.