سوالات درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس ۱۰ هویت دوازهم

سوالات درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس ۱۰ هویت دوازهم

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم / در بخش زیر سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم را قرار داده ایم ، سوالات هویت اجتماعی دوازدهم مربوط به درس دهم (درس ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران) میباشد که از بخش زیر میتوانید آن را مطالعه نمایید.

درس دهم: ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایران

۱ -چند مورد از ویژگی های جمعیتی جوامع را نام ببرید.
پاسخ: تعداد جمعیت – جوان و پیر- شهری و روستایی – بیکار و شاغل بودن و …

۲ -چرا در معرفی جوامع به ویژگی های جمعیتی اشاره می کنند؟
پاسخ: زیرا جمعیت هر جامعه بخشی از هویت آن محسوب می شود.

۳ -اولین شرط بقای هر جامعه چیست؟
پاسخ: جمعیت

۴ -چرا اولین شرط بقای هر جامعه جمعیت آن است؟
پاسخ: زیرا اگر اعضای یک جامعه از بین بروند، آن جامعه نابود می شود و در صورت نبود یا کمبود جمعیت، بسیاری از فعالیت های اقتصادی ، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی بر زمین می ماند.

۵ -فرهنگ را تعریف کنید؟
پاسخ: مجموعه آگاهی ها و معانی مشترکی که جامعه براساس آن ساخته می شود، فرهنگ می گوی ند.

۶ -هویت هر جامعه بر چه اساسی شکل می گیرد؟
پاسخ: فرهنگ آن جامعه (عقاید و ارزش ها)

۷ -بسط و گسترش یک جامعه از چه طریق انجام می شود؟
پاسخ: از طریق گسترش فرهنگ آن

۸ -راه گسترش فرهنگ چیست؟
پاسخ: راه گسترش فرهنگ شناختن(اندیشیدن)، پذیرفتن و عمل کردن به آن توسط اعضای جامعه می باشد. یعنی هرچه حاملان و عاملان یک فرهنگ و معانی آن بیشتر باشند، آن فرهنگ بیشتر گسترش می ی ابد.

۹ -شناخت فرهنگ، پذیرش و عمل به آن صرفا از عهده …………………………… برمیآید.
پاسخ: افراد و اعضای جامعه

۱۰-منظور از حاملان و عاملان فرهنگ چه کسانی هستند؟
پاسخ: افراد و اعضای جامعه

۱۱-چرا تامین جمعیت مناسب برای یک جامعه، مسئله ای هویتی است؟
پاسخ: زیرا کاهش جمعیت یک جامعه به محدود شدن گستره فرهنگ آن منجر می شود و امکان تسلط جوامع و فرهنگ های دیگر بر آن جامعه را فراهم می آورد.

۱۲-هدف اسلام چیست؟
پاسخ: گسترش فرهنگ اسلامی و توحیدی

۱۳-لازمه تحقق گسترش فرهنگ اسلامی و توحیدی چیست؟
پاسخ: داشتن جمعیت مناسب

۱۴ -در چه صورت افزایش جمعیت جهت گسترش فرهنگ اسلامی و توحیدی ضروری است ؟(در چه صورت افزایش جمعیت در بسط و تداوم هویت فرهنگی یک جامعه موثر است؟)
پاسخ: – اولا فرهنگی که با افزایش جمعیت بسط می یابد، فرهنگ حق باشد نه فرهنگ باطل.
– دوما افراد و اعضای آن فرهنگ حاملان و عاملان فرهنگ حق باشند.
بدین ترتیب هم کمیت جمعیت (تعداد لازم و کافی) و هم کیفیت جمعیت (حامل و عامل فرهنگ) در بسط و تداوم هویت فرهنگی یک جامعه مؤثرند.

۱۵-یکی از نیازهای فطری انسان ………………………….. می باشد .
پاسخ: فرزندآوری

۱۶-کارکرد مهم نهاد خانواده را بنویسید؟
پاسخ: تامین جمعیت

۱۷-چرا امروزه جوامع غربی با کاهش جمعیت و سالمندی مواجه هستند؟
پاسخ: امروزه جوامع غربی به دلایلی مانند بالارفتن سن ازدواج، افزای ش بی ثباتی، فروپاشی خانواده ها و طلاق، رفاه زدگی، مصرف گرایی و هزینه پنداشتن فرزندان، با مسئله کاهش جمعیت و عوارضی چون پیری و سالمندی جمعیت مواجه هستند.

۱۸-منظور از سیاست های جمعیتی چیست؟
پاسخ: وقتی یک جامعه با کاهش یا افزایش جمعیت مواجه می شود، نظام سیاسی آن برای حل مشکل جمعیت چاره  اندیشی می کند و با همراهی و همکاری مردم تدابیر و راه حل هایی را به اجرا در می آورد که «سیاست های جمعیتی» نامیده می شود.

۱۹-سیاست های جمعیتی ایران را طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ توضیح دهید؟
پاسخ: در این برهه زمانی سیاست ها ی کاهش جمعیت را اجرا کرد، و میزان رشد جمعیت از ۱/۳ به ۷/۲ رسید.

۲۰-سیاست های جمعیتی ایران را طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ توضیح دهید؟
پاسخ: در این برهه زمانی سیاست ها ی کاهش جمعیت را اجرا کرد، و میزان رشد جمعیت از ۹/۳ به ۳/۱ رسید.

۲۱-در سال های اخیر چه چیز زمینه تغییر سیاست کاهش جمعیت را ضروری ساخته است؟
پاسخ: کاهش بیش از حد و کم سابقه رشد سالانه جمعیت

۲۲-سیاست های جمعیتی ایران را از سال ۱۳۹۳ تا کنون توضیح دهید؟
پاسخ: در سال ۱۳۹۳ اصول کلی سیاست های جمعیتی کشور تصویب شد که در آن به ضرورت هایی از جمله افزایش جمعیت، جوانی جمعیت، حمایت از زوج های جوان و توانمند سازی آنان در تأمین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد،
ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی ، فرهنگ سازی برا ی احترام و تکریم سالمندان و بهره مندی از تجارب و توانمندی ها ی ایشان، برنامه ریزی برای توزیع متعادل جمعیت در نقاط مختلف کشور و… توجه شده است.

۲۳-چرا افراد خود را عناوینی چون کارآفری ن، تولیدکننده، کارگر، کارمند، تاجر معرفی می کنند؟
پاسخ: زیرا این ویژگی ها باعث تمایز آن ها از دیگران می شود.

۲۴-چرا ما برای معرفی خود از برخی ویژگی های هویت اقتصادی مثل مصرف کننده یا مالیات دهنده استفاده نمی کنیم؟
پاسخ: به دلیل اینکه ما را از دیگران متمایز نمی کند.

۲۵-چرا ما برخی از ویژگی های هویت اقتصادی مانند کم فروشی، دلال و … را مخفی می کنیم ؟
پاسخ: به دلیل ضد ارزش بودن آنها

۲۶-آیا گروه ها ، سازمان ها و کشورها دارای هویت اقتصادی هستند با ذکر مثال توضیح دهید.
پاسخ: جوامع نیز هویت اقتصادی دارند از این رو در معرفی جوامع، به ویژگی های اقتصادی آنها اشاره می کنند؛ مثال دانش بنیان؛ تک محصولی؛ مقاوم/ شکننده ؛ دستوری/ غیر دستوری؛ سرمایه داری/ سوسیالیستی/ اسلامی و…

۲۷-اقتصاد امروز ما نتیجه چیست ؟
پاسخ: نتیجه رویدادهای گذشته و عملکرد کنونی ما است.

۲۸-دستاوردهای مثبت و منفی اقتصاد ایران امروز را بنویسید .
پاسخ: – دستاوردهای مثبت مانند گسترش بهره مندی مردم از آب، برق، گاز، ارتباطات و ایجاد زیرساخت هایی همچون سدها و نیروگاه ها، توسعه ظرفیت تولیدی، ارتقای شاخص ها ی بهداشت و درمان، پیشرفت در صنایع هسته ای و نانو، بازسازی خسارت های ناشی از جنگ، جبران برخی عقب ماندگی ها ی تاریخی، مقابله با تحریم ها، گسترش روحیه انفاق و توجه به مستضعفان و محرومان .
– معضلاتی مانند تورم، بیکاری، وابستگی به نفت، توزیع نابرابر درآمد و امکانات، تجمل گرایی و مصرف گرایی
۲۹-یکی از عوامل شکل گیری اقتصاد معاصر ایران را بنویسید .
پاسخ: کشف نفت و سرمایه ها ی حاصل از فروش نفت به خارجیان .

۳۰ -سرمایه های نفتی چگونه می تواند مورد استفاده قرار گیرد ؟
پاسخ: سرمایه ها ی نفتی می تواند به انواع دارایی ها و ثروت ها مانند صنایع و کارخانجات تولیدی مختلف تبدیل شود اما اگر به درستی از آن استفاده نشود، می تواند اقتصادی وابسته ایجاد کند که رشد و افول آن، به قیمت و درآمد نفت وابسته است.

۳۱-پیامد استفاده نا درست از سرمایه های نفتی چیست ؟
پاسخ: می تواند اقتصادی وابسته ایجاد کند که رشد و افول آن، به قیمت و درآمد نفت وابسته است.

۳۲-آسیب های اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی را بنویسید .
پاسخ: – چنین اقتصادی به دلیل آنکه درآمدی هنگفت و بدون زحمت ایجاد میکند، باعث شکل گیری تولید ملی ضعیف و
شکننده ای می شود که مستقیم و غیر مستقیم وابسته به نفت است.
– دولت بزرگی به وجود می آید که می کوشد به کمک درآمدها ی نفتی و نه رواج کسب و کار رفاه اقتصادی را تأمین کند.
– این وضعیت می تواند در کوتاه مدت احساس رفاه بیشتری را آن هم با نوسانات زیاد برای مردم به ارمغان آورد، اما پایدار نیست.
– وضعیت شکننده ا ی را به وجود می آورد که زمینه سوء استفاده قدرت های جهانی را فراهم می آورد.

۳۳-هدف از تحریم های نفتی و مالی ایران چیست ؟
پاسخ: اولا درآمد نفتی کشور را محدود کنند.
ثانیا از انتقال آن به کشور ممانعت ورزند.

۳۴ -در مورد چگونگی هویت یابی غرب توضیح دهید.
پاسخ: غرب، هویت خود را براساس اقتصاد شکل می دهد و سرمایه داری عامل اصلی هویت یابی افراد و جوامع غربی است. هویت انسان ها و جوامع بیش از هر چیز به دارایی و توان اقتصادی آنها وابسته است. همچنین آنها هیچ مانعی را بر سر راه اقتصاد خود برنمی تابند و شیوه های اقتصادی ناسازگار با اقتصاد سرمایه داری را در سراسر جهان نابود می کنند.

۳۵-چرا کشورهای سلطه گر غربی جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه کشور ما را به راه انداخته اند ؟
پاسخ: زیرا برخی از کشورهای سلطه گر غرب از سویی اقتصاد را اساس همه چیز می پندارند و از سوی دیگر، تمامی شیوه های اقتصادی غیر سرمایه داری را نابود شده می بینند پاشنه آشیل ایران اسلامی را اقتصاد می دانند و از این رو جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه کشور ما به راه انداخته اند.

۳۶-راه نجات اقتصاد ایران و احیای هویت آن در دنیای امروز چیست ؟
پاسخ: ایران اسلامی، آرمان بازسازی هویت اقتصادی خود را با اجرا ی قانون اساسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی تعقیب میکند.

۳۷-منظور از اقتصاد مقاومتی چیست ؟
پاسخ: اقتصاد مقاومتی الگویی از اقتصاد پی شرفته، مستقل و مستحکم است که با اعتقاد به تعالیم حیات بخش اسلام و تکیه بر دانش و فناوری و ظرفیت های مولد مردمی و دولتی، روحیه جهادی، خالقیت، نوآوری ، امی د، همبستگی و حضور فعال و مؤثر در تعاملات جهانی، برای مردم ایران امنیت، رفاه و پیشرفت همراه با عدالت ، و برا ی جهان اسلام و بشریت الگویی ایرانی – اسلامی از رشد و شکوفایی را به ارمغان می آورد .