سوالات درس ۱۱ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوالات درس ۱۱ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس یازدهم هدیه های آسمان دوم

سوالات درس ۱۱ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس یازدهم هدیه های آسمان دوم

سوالات متن هدیه دوم با جواب / درس یازدهم : نماز بخوانیم

۱- پس از یادگیری وضو ، برای راز و نیاز و سپاس از خداوند باید خواندن نماز را یاد بگیریم.

۲- برای خواندن نماز ابتدا باید وضو بگیریم و رو به قبله ( خانه ی خدا در مکه ) بایستیم .

۳- اول نیت می کنیم که نماز را برای انجام فرمان خدا و خشنودی او می خوانیم

۴- در هر نماز دو رکعتی حمد و سوره دو مرتبه خوانده می شود

۵- نماز صبح دو رکعت

۶- نماز ظهر چهار رکعت

۷- نماز عصر چهار رکعت

۸- نماز مغرب سه رکعت

۹- نماز عشا چهار رکعت

۱۰- در هر نماز دو رکعتی دو رکوع و چهار سجده داریم .

۱۱- در یک شبانه روز ما ۱۷ رکعت نماز می خوانیم .