سوالات درس ۱۲ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۱۲ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس دوازدهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۲ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس دوازدهم  جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / سوالات درس ۱۲

۱- چالش های جهانی به چه ترتیبی روی می دهند؟
پاسخ: یکی پس از دیگر ی بدون اینکه چالش های پیشین پایان پذیرفته باشند. ابتدا چالش های اقتصادی، سیاسی ، نظامی و سپس معرفتی ، معنوی، اخلاقی ، عاطفی و …

۲- علت اصلی چالش های فرهنگ غرب چیست؟
پاسخ: علت های درونی نه بیرونی ، بنابراین نمی توانند علت آن را به دیگران نسبت دهند. علت چالش های غرب لایه های عمیق سکولاریستی، اومانیستی و روشنگری غرب است.

۳- در فرهنگ قرون وسطی راه شناخت جهان (معرفت شناسی) چگونه بود؟
پاسخ: کتاب مقدس و شهودآباء کلیسا (قدیسین مسیحی) معتبرترین راه شناخت جهان بودو شناخت عقلی و تجربی نادیده گرفته می شد. (به همین دلیل با گالیله برخورد شد.)

۴- در دوران رنسانس ، راه شناخت جهان و معرفت شناسی چگونه بود؟
پاسخ: در دوران رنسانس روش معرفتی کلیسا و کتاب مقدس (دینی، الهی، و حیانی، شهودی) مورد شک قرارگرفت و به بحران رفت و برای خروج از بحران وحی و شهود را کنار گذاشت و فقط عقل و تجربه را برای کسب شناخت قبول کرد.

۵- معرفت شناسی در قرن ۱۹ و ۲۰ چگونه بود؟
پاسخ: شناخت حسی و تجربی را تنها راه شناخت علمی می دانستند و جامعه شناسان به دنبال این بودند که حقایق و حیانی پیامبران و استدلال های عقلی عالمان را با روش حسی و تجربی داوری و تحلیل کنند. و آگاهی های غیر حسی و غیر تجربی علم نیست.

۶- چرا غرب به نخبگان جوامع غیر غربی القا می کرد که پیروی از فرهنگ غرب تنها راه پیشرفت و توسعه دیگر فرهنگ ها است؟
پاسخ: چون غرب در قرون ۱۹ و ۲۰ تنها روش حسی و تجربی را برای کسب شناخت و معرفت قبول داشت و جوامع غیر غربی از روش های غیر حسی و تجربی هم استفاده می کردند.

۷- بحران معرفتی جدید غرب چه زمانی و چگونه آغاز شد؟
پاسخ: هنگامی آغاز شد که محدودیت های علمی دانش تجربی و وابستگی آن به معرفت های غیر تجربی و غیر حسی آشکار شد و علم از داوری های ارزشی دست برداشت و به امور طبیعی محدود شد. در نیمه دوم قرن بیستم با روشن شدن اینکه علم تجربی دارای مبانی غیر تجربی است علم مدرن زیر سوال رفت و تنها تفسیر ممکن از طبیعت علم تجربی غربی نیست.

۸- بحران معرفتی – علمی غرب در چه ابعادی ظاهر شدند؟
پاسخ: دو بعد:
۱- روشنگری خاص(حسی و تجربی) دچار افول شد و جریان های پست مدرن(پسامدرن) که معتقد بودند علم تجربی به معرفت های غیر تجربی وابسته است، شکل گرفت
۲- . ابعاد سیاسی و اقتصادی غرب که جهانی شده بود با ابعاد معرفتی(شناخت صرفا حسی و تجربی) سازگار نبود. (یعنی سیاست و اقتصاد شان که ادعای جهانی بودن داشت با معرفت شناسی (ناقص)شان سازگار نبود.)

۹- چرا فرهنگ غرب را به حیوان فرتوت و آسیب پذیر تعبیر کرده اند؟
پاسخ: فرهنگ غرب سیاست و اقتصادی جهانی و فراگیر شده بود ولی نمی توانست این گستره خود را در بعد معرفت شناسی حفظ کند . (در اقتصاد و سیاست جهانی شده بود ولی در علم همه ابعاد شناخت را نمی توانست در بر بگیرد و کامل نبود.)

۱۱- چرا در پایان قرن بیستم بار دیگر شاهد گرایش به دین و معنویت هستیم؟
پاسخ: انسان نیاز فطری به معنویت ، حقیقت و نیروهای ماورایی دارد و بدون توجه به این نیازهای فطری دچار بحران معنویت شد و جهت برون رفت از این بحران مجددا به سوی معنویت بازگشت.

۱۱- فرهنگ مدرن غربی دارای چه ویژگی هایی بود؟
پاسخ: رویکرد دنیوی و این جهانی (سکولاریستی)، گرایش ها و رفتار های دینی تنها با توجیه و پوشش دنیوی امکان مطرح شدن داشتند. حوزه های تخصصی هنر، اقتصاد، سیاست و علم سکولار و دنیوی شد اما فرهنگ عمومی جامعه غربی، آن هم در محدوده زندگی خصوص همچنان دینی باقی ماند.

۱۲- گمان و باور غلط برخی جامعه شناسان غربی در خصوص دین چه بود؟ 
پاسخ: دین طی قرن بیستم از آخرین عرصه حضور خود یعنی از قلمرو فرهنگ عمومی نیز بیرون خواهد رفت ، ولی در سال های پایانی قرن بیستم نه تنها دین از فرهنگ عمومی خارج نشد بلکه شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی و دینی به سطوح مختلف زندگی  انسان ها بودند.

۱۳- منظور از مفهوم پسا سکولاریسم چیست؟
پاسخ: با بحران معنویت در فرهنگ غرب در سالهای پایانی قرن بیستم شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی و دینی در سطوح مختلف زندگی انسان ها هستیم که از آن به افول سکولاریسم یا پساسکولاریسم یاد می کنند .

۱۴- مهم ترین علت تداوم باورهای دینی و معنوی در زندگی انسان چیست؟
پاسخ: نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی و ماوراءطبیعی است . یک فرهنگ علاوه بر پاسخ به نیازهای جسمانی و دنیوی انسان باید به نیازهای معنوی و قدسی او نیز پاسخ دهد تا دچار بحران معنوی و پوچ گرایی نشوند.

۱۵- چرا فرهنگ غرب به آرمان های انقلاب فرانسه نرسید؟
پاسخ: چون با انکار حقایق قدسی و اصالت بخشیدن به انسان دنیوی به پوچ گرایی یاس و نا امیدی و مرگ آرمان ها و امیدها (آزادی و آرامش) منجر شد.

۱۶- گریز و رویگردانی از سکولاریسم در جوامع غربی چه پیامدهای به دنبال داشت ؟
پاسخ: ۱- : برخی از نخبگان جهان غرب در جست و جوی سنت های قدسی و دینی فعال شدند.
۲- مهاجران ساکن کشورهای غیر غربی که در قرن بیستم مقهور فرهنگ مدرن بودند به سوی هویت دینی خود فرا خوانده شدند
۳- . بازار معنویت های کاذب و دروغین برای غارت میراث در هم ریخته روشنگری مدرن رونق گرفت. (مانند خرافه پرستی ، شیطان پرستی ، عرفان های سرخ پوستی و …)

۱۷- چرا اجلاس هزاره ادیان در آغاز قرن ۲۱ در سازمان ملل شکل گرفت ؟  چرا در قرن بیستم چنین نشستی اتفاق نیافتاد ؟
پاسخ: چون در قرن بیستم هنوز رویگردانی از سکولاریسم گسترش فراگیر نیافته بود و وارد مراحل پساسکولاریسم نشده بودیم.

۱۸- جدول زیر را تکمیل کنید:

بحران‌های عمیق فرهنگ غرب پیامدها
بحران معرفتی افول روشنگری مدرن و شکل گیری جریان های پست مدرن
بحران معنویت فول سکولاریسم)پسا سکولاریسم(و رشد معنویت های کاذب

 

سوالات درس ۱۲ جامعه شناسی یازدهم PDF
0.5MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۲ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۳ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس یازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.