سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس دوازدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

سوال و جواب درس دوازدهم مطالعات پنجم با جواب

سوالات مطالعات پنجم / درس دوازدهم :: حرکت های زمین

۱- روز وشب چگونه به وجود می آیند؟
جواب: وقتی زمین به دور خورشید می چرخد، یک نیمه ی آن در مقابل نور خورشید قرار می گیرد. در این هنگام ، در نیمه ی رو به خورشید ، روز است و در همین زمان ، نیمه ی دیگر زمین از خورشید دور است و در آن جا شب است.

۲- حرکت چرخشی زمین را تعریف کنید.
جواب: به چرخش زمین به دور خود ، حرکت چرخشی می گویند که بر اثر آن شب و روز پدید می آید.

۳- حرکت انتقالی زمین راتعریف کنید.
جواب: به گردش زمین به دور خورشید حرکت انتقالی می گویند که بر اثر آن فصل ها پدید می آیند.

۴- جغرافی دانان برای این که بتوانند سطح زمین را بهتر مطالعه کنند و مکان های دقیق را بفهمند ، چه می کنند؟
جواب: روی کره ی جغرافیایی و نقشه ها خط هایی ترسیم کرده اند که این خط ها فرضی(خیالی) هستند و به طور واقعی در روی زمین وجود ندارند.

۵- خط استوا چیست؟
جواب: استوا خطی فرضی است که مانند کمر بندی به دور کره ی زمین کشیده شده است و زمین را به دو نیم کره ی شمالی و جنوبی تقسیم می کند.

۶- مدار چیست؟
جواب: دایره های فرضی هستند که با فاصله های مساوی به موازی با خط استوا رسم شده اند.

۷- نصف النهار را تعریف کنید؟ 
جواب: به خط های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند.

۸- نام دیگر نصف النهار مبدأ چیست؟ چرا؟
جواب: نصف النهار گرینویچ ، چون از دهکده ی گرینویچ در نزدیکی شهر لندن عبور می کند.

۹- چه زمانی از شبانه روز ظهر است؟ 
جواب: زمانی که خورشید به طور مستقیم در بالای نقطه ای که ما ایستاده ایم قرار می گیرد ، ظهر است.

۱۰- مدار استوا چند درجه است و تا کجا به ۹۰ درجه تقسیم شده است؟
جواب: صفر درجه است. تا قطب شمال و جنوب به ۹۰ درجه تقسیم شده است.

۱۱- گردش زمین به دور خورشید چه مدت طول می کشد؟
جواب: ۳۶۵ روز

۱۲- کشور ایران در کدام دو نیمکره قرار دارد؟
جواب: شمالی و شرقی

۱۳- نصف النهار مبدأ چند درجه است؟
جواب: صفر درجه از نصف النهار مبدأ به سمت شرق تا ۱۸۰ درجه و به سمت غرب نیز تا ۱۸۰ درجه تقسیم شده است.

۱۴- نتیجه ی حرکت چرخشی زمین چه می گویند؟
جواب: شبانه روز

برای مطالعه بیشتر این درس میتوانید سوالات سری دوم را نیز بخوانید

سری دوم سوالات متن مطالعات پنجم درس ۱۳

درس ۱۳
۱- زمین یکی از سیاره های...منظومه شمسی… است. زمین هم ماندد سایر سیاره ها به دور...خورشید… می گردد

۲- زمین علاوه بر گردش به دور...خورشید… به دور...خودش نیز… می چرخد

۳- در حرکت چرخشی زمین به دور خود ، وضعیت خورشید و زمین چگونه است؟
جواب: وقتی زمین به دور خود می چرخد ، یک نیمه آن در مقابل نور خورشید قرار می گیرد. در این هنگام در نیمه ای که رو به خورشید است روز است و در همین زمان نیمه دیگر زمین از خورشید دور است و در آنجا شب است

۴- همه مکان های روی زمین پیوسته در مقابل...نور خورشید… قرار می گیرند و سپس از مقابل آن دور می شوند و در تاریکی فرو می روند

۵- چرا ما حس می کنیم خورشید در آسمان حرکت می کند؟
جواب: زمین به دور خود می چرخد و ما چرخش زمین را به دور خودش احساس نمی کنیم و به نظرمان می آید خورشید در آسمان حرکت می کند

۶- طلوع و غروب خورشید از کدام جهات است؟
جواب: خورشید هر روز از مشرق طلوع و در مغرب غروب می کند

۷- چه زمانی ظهر است؟
جواب: زمانی که خورشید به طور مستقیم در بالای نقطه ای که ما ایستاده ایم قرار می گیرد ظهر است

۸- گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می کشد؟
جواب: ۲۴ ساعت(یک شبانه روز)

۹- جابه جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا زمین؟
جواب: خورشید در جای خود ثابت است. این زمین است که به دور خود می چرخد. زمین در همان حال که به دور خود می چرخد به دور خورشید نیز می چرخد. زمین به خود می چرخد و ما این چرخش را احساس نمی کنیم و فکر می کنیم که خورشید است که حرکت می کند

۱۰- حرکت انتقالی را تعریف کنید؟
جواب: زمین در همان حال که به دور خود می چرخد به دور خورشید نیز می چرخد که به گردش زمین به دور خورشید حرکت انتقالی می باشد

۱۱- یک دور گردش زمین به دور خورشید چقدر طول می کشد؟
جواب: ۳۶۵ روز (یعنی یکسال)

۱۲- در اثر حرکت انتقالی...فصل ها… به وجود می آیند

۱۳- نتیجه حرکت چرخشی زمین چیست؟
جواب: پدید آمدن شب وروز

۱۴- نتیجه حرکت انتقالی زمین چیست؟
جواب: به وجود آمدن فصول مختلف

۱۵- جغرافی دانان برای اینکه بتوانند سطح زمین را بهتر کنند و بفهمند هر مکان به طور دقیق در کدام قسمت زمین قرار گرفته است چه می کنند؟
جواب: روی کره جغرافیایی و نقشه ها خط هایی فرضی ترسیم کرده اند.

۱۶- نیمکره زمین را تعریف کنید؟
جواب: کره زمین را به دو قسمت تقسیم می کنیم به هر نیمه آن نیمکره می گویند

۱۷- خط استوا چیست؟
جواب: خطی فرضی است که مانند کمربندی به دور کره زمین کشیده شده است و زمین را به دو نیمه مساوی تقسیم می کند. این دو نیمه را نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی می نامند

۱۸- نیمکره شمالی در...بالای خط استوا… و نیمکره جنوبی در...پایین خط استوا… قرار دارد

۱۹- مدار را تعریف کنید؟
جواب: به خط استوا و خط های فرضی که به موازات آن رسم شده اند مدار می گویند

۲۰- مدار استوا...صفر… درجه است و تا قطب شمال و قطب جنوب به...۹۰… درجه تقسیم شده است

۲۱- نصف النهار را تعریف کنید؟
جواب: به خط های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده است

۲۲- نصف النهار مبدا…صفر… درجه است. از نصف النهار مبدا به سمت شرق به…۱۸۰… درجه و به سمت غرب نیز به...۱۸۰… درجه تقسیم شده است

۲۳- نصف النهار مبدا تعریف کنید؟
جواب: مهم ترین نصف النهار نصف النهار مبدا است که از دهکده ی گرینویچ در نزدیکی شهر لندن عبور می کنند و به همین دلیل به آن نصف النهار گرینویچ هم می گویند

۲۴- نصف النهار مبدا زمین را به دو نیمه ی...شرقی… و...غربی… تقسیم می کند