سوالات درس ۱۲ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات درس ۱۲ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس دوازدهم پیام های آسمانی هشتم

سوالات درس ۱۲ پیام آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس دوازدهم پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن پیام آسمانی هشتم / درس دوازدهم :: ارزش کار

۱- رسول خدا در مورد کسب و کار حلال چه می فرمایند؟
جواب: عبادت ده جزء دارد که نُه جزء آن، کار و کسب حلال است.

۲- این حدیث از کیست؟ «عبادت ده جزء دارد که نُه جزء آن، کار و کسب حلال است.»
جواب: پیامبر

۳- فواید کار کردن را بیان کنید.
جواب: – بی نیاز شدن خود و خانواده از دیگران.
– از عبادت های بزرگ است.
– توانایی برای انفاق.
– برطرف ساختن مشکلات اجتماعی.

۴- بیکاری چه مشکلات دیگری در جامعه به وجود می آورد؟
جواب: – فرد را محتاج می کند.
– فرد را در اجتماع سرخورده می کند.
– جرائم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمت های خیابانی و تکدی گری را ایجاد می کند.

۵- کسی از راه حرام مالی را به دست می آورد و برای اینکه گناهش پاک شود، از همان مال به فقیران صدقه می دهد، به نزدیکانش رسیدگی می کند و به زیارت خانه خدا می رود. این کارهایش نزد خداوند چگونه است؟
جواب: آنچه که گناهان را پاک می کند، کارهای نیک است، اما کار حرام نمی تواند حرام دیگری را پاک کند.

۶- امام صادق (ع) در مورد پاک شدن گناهان و کارهای حرام و تأثیر آن بر پاک شدن حرام های دیگر چه می فرماید؟
جواب: آنچه گناهان را پاک می کند کارهای نیک است . امّّا کار حرام نمی تواند حرام دیگری را پاک کند.

۷- این حدیث از کیست؟ «آنچه گناهان را پاک می کند، کارهای نیک است، اما کار حرام نمی تواند حرام دیگری را پاک کند.»
جواب: امام صادق (ع)

۸- اگر کسی اموالش را از راه حرام به دست آورد، مرتکب گناه بزرگی می شود که حتی اگر همه آن اموال را در کارهای خوب نیز مصرف کند چه حکمی دارد؟
جواب: نه تنها گناهانش پاک نمی شود؛ بلکه گناهانی به گناهانش افزوده خواهد شد.

۹- آیا می توانید حدس بزنید وارد شدن اموال حرام به زندگی انسان، چه تأثیرات دیگری بر زندگی او خواهد داشت؟
جواب: – برکت از مال فرد می رود.
– ممکن است به سبب حرام بودن مال موجب گمراه شدن اعضای خانواده شود.
– باعث مستجاب نشدن دعاها میشود.

۱۰- از آثار مال حرام در زندگی چیست؟
جواب: مستجاب نشدن دعاها

۱۱- از آثار کسب روزی حلال در زندگی چیست؟
جواب: مستجاب شدن دعاها

۱۲- امام رضا (ع) درباره به دست آوردن روزی و مال حرام چه می فرماید؟
جواب: مالی که از راه حرام به دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود برکتی نخواهد داشت

۱۳- این حدیث از کیست؟ «مالی که از راه حرام به دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود برکتی نخواهد داشت.»
جواب: امام رضا (ع)

۱۴-امام امام علی (ع) درباره به دست آوردن روزی و مال حرام چه می فرماید؟
جواب: کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد، در جای نادرست هم آن را از دست می دهد.

۱۵- کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد در جای نادرست هم آن را از دست می دهد.

۱۶- این حدیث از کیست؟ «کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد، در جای نادرست هم آن را از دست می دهد.»
جواب: امام علی (ع)

۱۷- چند شغل نام ببرید که درآمد آنها حرام است؟
جواب: دزدی، قمار، خرید و فروش اجناس قاچاق

۱۸- اگر انسان اموالش را از راه حرام مانند دزدی، قمار، خرید و فروش اجناس قاچاق به دست آورد، آن اموال حرام است

۱۹- کسی که وسیله بی کیفیت را در بسته بندی وسیله خوب و با کیفیت قرار می دهد و آن را با قیمتی بیشتر می فروشد، به همان مقدار که پول بیشتری دریافت می کند مال او حرام می شود.

۲۰- کارمندی که موظف است هر روز در محل کارش به انجام امور اداری بپردازد؛ اگر در ساعت کاری به وظایفش نپردازد، پولی که دریافت می کند، حق او نیست و استفاده از آن پول برایش حرام است.

۲۱- کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ سه مورد را بیان کنید.
جواب: کسب توانایی برای انفاق – امکان سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر – برطرف ساختن مشکلات اجتماعی

۲۲- چند کار نام ببرید که درآمد آنها حرام است.
جواب: قاچاق اسلحه – قاچاق مواد مخدر- خرید و فروش لوازم دزدی – خرید و فروش سی دی‌های غیر مجاز

۲۳- سه شغل حلال نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام شود.
جواب: فروشنده ای که وسیله ای بی کیفیت را در بسته بندی یک وسیله خوب و با کیفیت قرار میدهد و آن را با قیمیتی بیشتر میفروشد. کارمندی که موظف است هر روز در محل کارش به انجام امور اداری بپردازد اگر در ساعت کاری به و ظایفش عمل نکند.

۲۴- کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد؟
جواب: انسان مرتکب گناه بزرگی شده که حتی اگر همه آن اموال را در راه خیر مصرف کند گناهش پاک نمی‌شود.
۱- مستجاب نشدن دعاها
۲- از دست دادن مال در جای نادرست
۳- دور شدن از خداوند و غرق شدن در گناه
۴- عذاب‌های دنیوی و اخروی
۵- از بین رفتن برکت از مال
۶- فقر و تنگدستی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.