سوالات درس ۱۳ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۱۳ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس سیزدهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۳ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس سیزدهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / سوالات درس۱۳

۱- اولین مواجه جهان غرب با جهان اسلام در عصر جدید چگونه بود ؟
پاسخ: جهان غرب ابتدا با سطحی ترین و ظاهری ترین لایه های هویتی خود با سایر جهان های اجتماعی ، ازجمله جهان اسلام ، مواجه شد و بیش از هر چیز ، وجوه نظامی ، سیاسی، اقتصادی، فناورانه و علمی خود را به رخ کشید. اما لایه های عمیق تر فرهنگ جهان غرب از چشم سایر اعضای جهان اجتماعی ازجمله جهان اسلام پنهان ماند.

۲- هیجان انگیز ترین لحظه هر پدیده اجتماعی چه زمانی است؟
پاسخ: آغاز شکل گیری آن پدیده ی اجتماعی

۳- نخستین رویارویی غرب متجدد با جهان اسلام چه هنگامی رخ داد؟
پاسخ: هنگامی که قدرت های سیاسی جهان اسلام ، علی رغم رعایت ظواهر اسلامی ، استبداد های قومی و قبیله ای داشتند.

۴- نخستین رویارویی اندیشمندان و عالمان دینی با قدرت های سیاسی جهان اسلام بر چه اساسی بود؟
پاسخ: براساس ضرورت حفظ امنیت با آن ها تعامل می کردند.

۵- کدام مفاهیم فرهنگ اسلامی در حاشیه قدرت های قومی مهجور و ناتوان مانده بود؟
پاسخ: فقاهت ، عدالت

۶- جهان اسلام در نخستین رویارویی با غرب متجدد در چه شرایطی بود ؟
پاسخ: ۱- قدرت های سیاسی جهان اسلام با استفاده از مفاهیم دینی به صورت قومی و قبیله ای عمل می کردند.
۲- ارتباط عالمان دینی با حاکمانشان در حد ضرورت حفظ امنیت بود.
۳- آسیب پذیری بیشتر ی نسبت به کشورهای غربی پیدا کرده بودند.
۴- رجال سیاسی جوامع اسلامی مرعوب و شیفته جاذبه های دنیوی غرب شده بودند.
۵- عزت و استقلال کشورهای اسلامی به ضعف کشیده شده بودند.

۷- نمونه هایی از نخستین حرکت های بیدار گران اسلامی در ون ایران بیان کنید.
پاسخ: حضور فعال عالمان دینی در مقابله با دولت تزاری روسیه و تدوین رساله های جهادیه ، اصلاحات امیرکبیر، حکم میرزای شیرازی در جنبش تنباکو ، اقدامات سیدجمال الدین اسد آبادی و شاگردانشدر کشورهای اسلامی

۸- برخی از مهم ترین ویژگی های نخستین بیدار گران اسلامی را بنویسید.
پاسخ: ۱: متوجه خطر کشورهای غربی برای جوامع اسلامی بوده و خواهان استقلال اقتصادی و سیاسی جوامع مسلمان بودند.
۲- به دنبال اصلاح رفتار دولت های اسلامی بودند
۳- . راه نجات امت اسلامی را بازگشت به اسلام و عمل به آن می دانستند .
۴- به دنبال اتحاد ملل اسلامی بودند(قومیت های مختلف را در متن امت واحد اسلامی به رسمیت می شناختند.)
۵- خطر غرب را بیشتر در رفتار های سیاسی و اقتصادی آنها می دیدند.
۶- دوری مسلمانان از عمل به سنن اسلامی را عامل ضعف جوامع اسلامی می دانستند .

۹- نخستین بیدار گران اسلامی نسبت به فرهنگ غرب چه رویکرد ی داشتند؟
پاسخ: آشنایی عمیق با فرهنگ غربی(دنیوی و این جهانی) نداشتند و خطر آنان را بیشتر سیاسی و اقتصادی می دانستند . قدرت جوامع غربی را نتیجه عمل کردن آن جوامع به دستورات اسلام می دانستند .

۱۱- منورالفکرها چه کسانی بودند؟
پاسخ: شیفتگان جوامع غربی که بیشتر در لژ های فراماسونری سازمان می یافتند و بیداری را در عبور از فرهنگ اسلامی و پیوستن به فرهنگ غربی معنا می کردند و اومانیسم را به آدمیت و روشنگری مدرن را به منورالفکری ترجمه می کردند.

۱۱- منورالفکران غرب زده چه ویژگی هایی داشتند؟
پاسخ: ۱: نسبت به غرب احساس خطر نداشته و حضور آنان را فرصت می دانستند .
۲- خواستار اصلاح رفتار دولت های کشورهای مسلمان بودند.
۳- اصلاح در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند.
۴- مفهوم ناسیونالیسم (ملی گرایی)را به جای امت و ملت اسلامی به کارمی گرفتند.

۱۲- ارتباط منورالفکران با دولت های استعمارگر غربی چه نتایجی داشت؟
پاسخ: ۱- جلوگیری از شکل گیری حرکت ها و جنبش های بیدار گران اسلامی
۲- تشکیل حکومت های سکولار

۱۳- اندیشه ناسیونالیستی منوالفکران در حرکت استعماری خود چگونه عمل می کرد؟
پاسخ: با اتکا بر قدرت های استعماری به از بین بردن مظاهر دینی و اسلامی اقدام کردند و ساختارهای اجتماعی پیشین را حذف و ساختارهای اجتماعی جدید ایجاد کردند(تشکیل نظام اداری، آموزشی، حقوقی ، اقتصادی و سیاسی جدید).

۱۴- چگونه در کشورهای مسلمان حکومت های سکولار تشکیل شد ؟
پاسخ: منورالفکران غرب زده به کمک دولت های استعمار گر غربی از موفقیت حرکت های بیدار گران جلوگیری کردند و حکومت های سکولار را در جوامع خود تشکیل دادند. در جهت از بین بردن مظاهر دینی و اسلامی و حذف ساختارهای اجتماعی پیشین و ایجاد
ساختارهای اجتماعی استعماری جدید اقدام می کردند.

۱۵- نمونه هایی از قدرت های سکولار نام ببرید.
رضاشاه در ایران ، آتاتورک در ترکیه ، امان اله خان در افغانستان

۱۶- حکومت های منورالفکران غرب زده چه رهاوردی به دنبال داشت ؟ 
پاسخ: استبداد استعماری زیرا به دلیل وابستگی به کشورهای استعمارگر، استقلال سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی را مخدوش می سازند و مقاومت های مردمی برای حفظ هویت اسلامی خود را نیز سرکوب می کنند .

۱۷- نسل دوم غرب زدگان به چه عنوانی نامیده شدند؟ چگونه به وجود آمدند؟ 
پاسخ: روشنفکران چپ اسلامی . در اعتراض به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری غربی و حرکت های سیاسی نسل اول روشنفکران به وجود آمدند.

۱۸- برخی از ویژگی های روشنفکران چپ را بنویسید.
پاسخ: ۱- حرکت های خود را در چارچوب اندیشه های ناسیونالیستی ، سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می دهند
۲- حرکت اجتماعی برخی از آنان به صورت مکاتب الحادی است و برخی از رویارویی مستقیم با اندیشه های دینی خودداری می کردند و گاهی با پوشش دینی بیان می داشتند
۳- در سایه ی حمایت های بلوک شرق قرار می گرفتند.

۱۹- تقسیم بندی کشورهای مسلمان طی قرن بیستم چگونه بود؟
پاسخ: بعضی از کشورهای مسلمان در حاشیه بلوک شرق و بعضی دیگر در حاشیه بلوک غرب قرارگرفتند.

۲۱- بافروپاشی بلوک شرق جریان روشنفکری در کشورهای اسلامی چه سرنوشتی یافت ؟ 
پاسخ: روشنفکری چپ جاذبه ی خود را از دست داد و غرب زدگان این جوامع دیگر بار در حاشیه اندیشه های لیبرالیستی غربی قرارگرفتند.

۲۱- عبارت محمد عبده را تحلیل کنید: در غرب اسلام را دیدم و مسلمانان را ندیدم و در شرق مسلمانان را دیدم ولی اسلام را ندیدم ، چیست ؟
پاسخ: عبده و نخستین بیدار گران اسلامی ، آشنایی عمیق با فرهنگ غرب نداشتند و فقط مظاهر تمدن غرب را می دیدند و از مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی فرهنگ غرب شناخت کافی نداشتند.

۲۲- تعدادی از چهره های منورالفکر کابینه رضاخان را نام ببریدو به فعالیت های آنها اشاره کنید .
تیمورتاش، محمدعلی فروغی ، علی منصور، حسن مستوفی ، مهدی قلی هدایت، محمود جم، احمد متین دفتری نخست وزیران رضاخان بودند و کابینه هایی تشکیل دادند که مروج اندیشه های ناسیونالیسم و لیبرالیسم در ایران بود.

۲۳- نخستین بیدار گران اسلامی را بامنورالفکران غرب زده مقایسه کنید ؟
پاسخ: ۱- نخستین بیدار گران اسلامی راه نجات امت اسلامی را بازگشت به اسلام می دانستند درحالی که منورالفکران غرب زده اصلاح را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند.
۲- بیدار گران اسلامی نسبت به کشورهای استعمار گر احساس خطر می کردند ولی منورالفکران حضور آنان را فرصت می داستند.
۳- بیدار گران اسلامی به دنبال ایجاد اتحاد ملل اسلامی و تشکیل امت واحد ه بودند ولی منورالفکران این مفاهیم را بی معنی و منفور دانسته و به جای آن به دنبال ناسیونالیسم (اندیشه قوم گرایانه غرب متجدد) بودند.

۲۴- نمونه هایی از جریان های ناسیونالیستی و مارکسیستی در ایران را بیان کنید .
پاسخ: فداییان خلق و حزب توده از جریان های مارکسیستی و حزب رستاخیر از جریان های ناسیونالیستی در ایران بودند.

۲۵- وجوه اشتراک و افتراق منورالفکران و روشنفکران غرب زده را بیان کنید . 
اشتراک: هر دو تبار معرفتی مدرنیته دارند و دارای گرایش دنیوی و سکولار هستند.
افتراق: ۱- منورالفکران دارای گرایش لیبرال هستند ولی روشنفکران غرب زده گرایش چپ گرایانه دارند
۲- . منورالفکران همراه و موافق کامل غرب هستند ولی روشنفکران غرب زده نگاهی انتقادی محدودی هم نسبت به غرب دارند.

۱۶- جدول زیر تکمیل کنید:

نخستین جریان‌های اجتماعی جهان اسلام ویژگی‌ها نقدو ارزیابی
۱- بیدار گران اسلامی اصلاح / بازگشت نداشتن شناخت عمیق
۲- منور الفکران غرب گرا اصلاح / تقلید از غرب احساس خطر نداشتند
۳- روشنفکران چپ اصلاح / تقلید از شرق مارکسیستی ناسیونالیستی بودن

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۳ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۴ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس دوازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.