سوالات درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن درس ۱۴ تاریخ دهم انسانی

سوالات درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن درس ۱۴ تاریخ دهم انسانی

سوالات متن تاریخ دهم / درس چهاردهم: دین و اعتقادات

۱ـ اعتقادات کهن آریایی بر اساس اساطیر کُهن و مندرجات اَوستا و سنگ نوشته ها چگونه بود؟
پاسخ: ۱: اقوام آریایی مهاجر به ایران مثل آریایی های هند خدایان متعددی را میپرستیدند و آنها را بلع(بخشنده)، اهوره(سرور) و امرتا(بی مرگی) میخواندند.
۲: آنان برای خشنودی خدایان حیوانات را قربانی میکردند و سرود ها و نیایش ها(دعاهای) گوناگونی می خواندند.
۳: افرادی با عنوان مغ مراسم و تشریفات دینی را اجرا میکردند.
۴: اقوام آریایی بر خلاف مردمان ایلام، بین النهرین، یونان و… برای خدایان خویش معابد با شکوه می ساختند.
۵: آریاییان همچنین برخی عناصر طبیعی مانند آب آتش و خاک را مقدس می شمردند .

۲ـ مراسم و تشریفات دینی دینی آریاییان را چه کسانی اجرا میکردند؟
پاسخ: افرادی به نام مغ .

۳ـ چرا اقوام آریایی بر خلاف مردمان دیگر برای خدایان خویش معابد باشکوه نمی ساختند؟
پاسخ: آنان اعتقاد داشتند که نفوذ و قدرت خدایانشان محدود به ناحیه و شهر خاصی نمیشود، بلکه تمام قلمرو گیتی را در برمیگیرد.

۴ـ کدام پیام آور(پیامبر) در میان ایرانیان باستان ظهور کرد؟
پاسخ: زرتشت.

۵ـ زردشت در چه زمانی میزیست؟
پاسخ: بیشتر پژوهشگران احتمال می دهند که زرتشت در قرنهای هفتم و ششم پیش از میلاد میزیسته است.

۶ـ اساس تعالیم زرتشت بر چه چیزهایی قرار دارد؟
پاسخ: بر یگانگی و پرستش اهورا مزدا قرار دارد.

۷ـ تعالیم زرتشت را بنوسید؟
پاسخ: ۱ .اهوره مزدا آفریدگار همه چیز(آسمان، زمین، خورشید، ماه، ستارگان، آبها، گیاهان، روشنایی و تاریکی) است.
۲ .هیچ چیز از دایره قدرت و خواست او بیرون نیست.
۳ .گروهی از موجودات الهی که امشاسپندان یا جاودان مقدس خوانده می شدند اهورا مزدا را در امر آفرینش و اداره امور جهان یاری می کنند.
۴ .دو نیرو یا مینوی نیک و بد جهان وجود دارد. آن کسی که نیک و خیر را برگزیده، پیرو اهورا مزدا و آن کسی که بد و شر را انتخاب می کند، پیرو اهریمن شمرده میشود.
۵ .زرتشت به پیروانش سفارش می کرد که که مینوی نیک را برگزیده و پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را سرمشق زندگی خود قرار دهند.
۶ .از دیگر آموزه های مهم زرتشت، اعتقاد به جهان آخرت و روز واپسین است(روزیکه دربارهی اعمال انسان، داوری خواهد شد. انسانهای نیک به جرگه ی یاران اهوره مزدا خواهند پیوست و انسانهای بد، به دوزخ افکنده و برده ای اهریمن خواهند شد.)

۸ـ منظور از امشاسپندان(یا جاودانان مقدس) چه کسانی هستند؟
پاسخ: گروهی از موجودات الهی که اهوره مزدا را در امر آفرینش و اداره ای امور جهان یاری میکنند.

۹ـ منظور از جهان آخرت و روز واپسین در تعالیم زرتشت چیست؟
پاسخ:
روزیکه درباره اعمال انسان در جهان داوری خواهد شد و نیکان به جرگه ی یاران اهوره مزدا خواهند پیوست و بدان به دوزخ افکنده و برده اهریمن خواهند شد.

۱۰ـ زرتشت با کدام یک از آداب نیایش رایج در جامعهی خود مخالف بوده؟
پاسخ: با قربانی کردن و کشتار بی رویه ی حیوانات به ویژه گاو مخالف بود و برگزار کنندگان آن ها را نکوهش کرده است.

۱۱ـ کتاب مقدس ایرانیان باستان و زرتشتیان چه نام دارد؟
پاسخ: اوستا .
۱۲ـ بر پایه داستانهای باستانی نسخه از اوستا که در زمان هخامنشیان بر پوست گاو نوشته شده بود چگونه از بین رفت؟
پاسخ: بر اثر آتش سوزی تخت جمشید بدست اسکندر مقدونی از بین رفت.

۱۳ـ کدام پادشاه های اشکانی اقدام به گرداوری اوستا نمود؟
پاسخ: بالش یکم.

۱۴ـ در زمان کدام پادشاه ساسانی اوستا به خط و زبانی نگارش یافت؟
پاسخ: شاپور دوم ساسانی.

۱۵ـ دین و اعتقادات مادی ها چه بود؟
پاسخ: شواهدی وجود دارد که نشان میدهد که آنها اهوره مزدا و برخی از خدایان کهن ایرانی همچون میترا را ستایش میکردند روحانیون مادی که مُـغ نامیده میشدند برگزاری آیینهای دینی)مثل خاندان نیایش ها و سرود ها و قربانی کردن را بر عهده داشتند.

۱۶ـ بعد از آمدن دین زرتشت مُغان چه وضعیتی در جامه پیدا کردند؟
پاسخ: بعد ها که به تدریج دین زرتشتی را پذیرفتند به پیشوایان دینی زرتشتی تبدیل شدند. آنان نقش مهمی در آمیختن اعتقادات ادیان کهن با تعالیم زرتشت داشتند.

۱۷ـ کدام منابع آگاهی های ارزشمندی درباره باورها آداب و مراسم دینی پارسیان ارائه می کنند؟
پاسخ: سنگ نوشته ها + نوشته های یونانی)به ویژه تاریخ هردوت( + کاوشهای باستان شناسی.

۱۸ـ نظر پژوهش گران برجسته ایرانی و غیر ایرانی در خصوص پیروی هخامنشیان از دین دین زرتشتی چیست؟
پاسخ: عده ای از آنان بر پایه برخی از مندرجات سنگ نوشته ها و دیگر شواهد استدلال میکنند که هخامنشیان زرتشتی بوده اند. امّا گروهی دیگری این نظر را قبول ندارند و می گویند شاهان هخامنشی به باورهای کهن ایرانی اعتقاد داشته اند.

۱۹ـ با ذکر مثالی بنویسید سیاست مذهبی پادشاهان هخامنشی نسبت به اقوام تحت سلطه خود چگونه بود؟
پاسخ: پادشاهان هخامنشی مردم در پیروی از دین خود آزاد میگذشتند و فرهنگ و عقاید اقوام تابع حکومت خود را محترم میشمردند مثلا رفتار آزاد منشانه کوروش بزرگ با مردمان مغلوب و احترام او به دین و آداب و رسوم این مردمان در آن زمان پدیده جدیدی بود. سطر هایی از منشور کوروش به
این مطلب اشاره دارد که او وقتی بابِل را بدون خون ریزی و غارت فتح کرد. به نیایش و ستایش مردوک(خدای بزرگ بابِلیان) پرداخت در حالی که فرمانروایان آن زمان معمولا پس از تصرف شهر یا کشوری ساکنان آنجا را قتل عام کرده، معابدشان را غارت و به خدایان آنان اهانت میکردند.

۲۰ـ وضعیت دینی ایران در دوره سلوکیان و اوایل اشکانیان چگونه بود؟
پاسخ: اسکند مقدونی و شاهان سلوکی کوشش بسیار کردند تا زبان فرهنگ و باورهای یونانی را در ایران توریج کند اما بیشتر ایرانیان بر دین سُنّت ها آداب و رسوم نیاکان خود باقی ماندند از این رو در دوران سلوکیان و اشکانیان و علاوه بر اهوره مزدا خدایان کهن ایرانی همچون مهر(میترا) و آناهیتا هم
ستایش میشدند برخی از پادشاهان اشکانی به تقلید از یونانیان معابدی برای آناهیتا ساختند

۲۱ـ وضعیت دین زردشت در دوره اشکانی چگونه بود؟
پاسخ: در اواسط دوره اشکانیان دین زرتشتی نفوذ و گسترش چشمگیری یافت و برخی از پادشاهان اشکانی به این دین گرویده و یا از آن پشتیبانی کردند. گفته میشود یکی از شاهان این سلسله(بالش یکم) دستور داد متون پراکنده اوستا باید گردآوری شود. برخی از شاهان اشکانی تصویر آتش دانی را که
نشانه گرایش آنان به کیش زرتشتی بود بر روی سکّه های خود نقش کرده اند.

۲۲ـ در عهد اشکانی ستایش کدام ایزد در قلمرو آسیای صغیر راه یافت؟
ایزد(خدای) مهر(میترا.)

۲۳ـ سیاست مذهبی اشکانیان نسبت به اقوام و مردمان تحت سلطه خود چگونه بود؟
پاسخ: اشکانیان نیز همانند هخامنشیان، حامی سیاست آزادی دینی بود. ایرانیان و دیگر مردمان که تحت فرمان روایی حکومت اشکانی زندگی میکرد در ستایش خدایان و انجام مراسم دینی خود آزاد بودند.

۲۴ـ نتیجه سیاست آزادی دینی اشکانیان چه بود؟
پاسخ: زمینه های مناسبی را برای همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و عقاید مختلف فراهم آورد از این رو یونانی تبارانی که در ایران می زستند بدون هیچ مزاحمتی خدایان خود را میپرستیدند.

۲۵ـ وضعیت ادیان غیر زرتشتی و غیر ایرانی در دوره اشکانی در ایران چگونه بود؟
پاسخ: یهودیان نیز ایران را پناهگاه مناسبی برای خود میشمردند پیروان دین مسیح هم که در معرض آزار و اذیّت حکومت روم قرار داشتند در قلمرو اشکانیان احساس امنیت و آزادی میکردند آیین بودایی از آیین هایی بود که در آن دوره به ایران نفوذ کرد و مبلغان بودایی در سر زمینهای شرقی حکومت
اشکانی به تبلیغ اندیشه و اموزه های بودا میپرداختند.

۲۶ـ منابع و اخبار و آگاهی ها درباره وضعیت دینی در دوره ساسانی و سیاست دینی ساسانیان چه میباشد؟
پاسخ: منابع این اخبار و آگاهی ها عبارتند از سنگ نوشته ها، نقش برجسته ها، شواهد باستان شناسی، سکه ها، کتابهای دینی، اندرز نامه ها زرتشتیان، برخی آثار مورخان مسلمان یونانی و رومی، و شاهنامه فردوسی.

۲۷ـ چرا دوره ساسانیان اهمیت بسزایی در تاریخ دین زرتشتی دارند؟
پاسخ: زیرا حکومت ساسانی این دین را دین رسمی ایران اعلام کرد.

۲۸ـ نتایج رسمی شدن دین زرتشت در دوره ساسانی جه بود؟
پاسخ: با این اقدام دین و سیاست به هم گره خوردند از یک سو پادشاهان ساسانی به پشتیبانی کامل از دین رسمی پرداختند و از سوی دیگر روحانیان زرتشتی قدرت و حاکمیت شاهان ساسانی را تایید کرده اند. نفوذ و قدرت روحانیان زرتشتی به طرز زیادی افزایش یافت.

 در راس روحانیون زرتشتی چه کسی قرار داشت؟
پاسخ:
روحانی برجسته با عنوان موبدان و موبد قرار داشت .

۳۰ـ پادشاهان ساسانی معمولا برای چه اموری با موبدان مشورت میکردند؟
پاسخ: برای تصمیمگیری در مسائل مهم حکومتی.
۳۱ـ در دوره ساسانی سلسله مراتب روحانیان زرتشتی پس از موبدان موبد عهده دار چه مسولیت هایی بودند؟
پاسخ: عهده دار مسولیت هایی مانند قضاوت و دادرسی.

۳۲ـ چه عواملی در دوره ساسانی موجب شد موبدان اقدام مکتوب کردن اوستا شفاهی کنند؟
پاسخ:
تحولات دینی این اصل از جمله پیشرفت دین مسیح در قلمرو ساسانی و در گرفتن مباحثات اعتقادی میان پیروان ادیان مختلف باعث که موبدان برای اینکه در مقام بحث و جدل سند و مدرک قابل استنادی در اختیار داشته باشند اقدام به مکتوب کردن اوستای شفاهی کنند.

۳۳ـ نقش آتش در دین زرتشتی چه بود؟
پاسخ: در دین زرتشتی آتش عنصری مقدس بود و زرتشتیان با نیایش در برابر آتش، اهوره مزدا را ستایش میکردند به همین دلیل در دوره ساسانیان آتشکده های بسیاری در شهرها و روستاهای ایران ساخته شد .

۳۴ـ بزرگ ترین و شکوهمندترین آتشکده های دوره ساسانی را ذکر کنید؟
۱ .اتشکده آذربرزین مهر در خراسان مخصوص کشاورزان. ۲ .آذر گشنسپ در آذربایجان ویژه شاهان. ۳ .آذرفرنبغ در فارس خاص موبدان.

۳۵ـ در کدام دوره اوستا به زبان پهلوی ترجمه و شرح و تفسیر هایی بر آن نوشته شد؟
پاسخ: در عصر ساسانیان.
۳۶ـ مهم ترین و مفصل ترین کتابهای اعتقادی که بر اساس تعالیم زرتشت به زبان پهلوی تعلیم گردید را نام ببرید؟
پاسخ: ۱ .دینکرد که دانشنامه ای مشتمل بر عقاید زرتشتی است ۲ .کتاب بندهش.

۳۷ـ از چه زمانی در دوره ساسانی گروههای غیر زرتشتی)مثل مانویان و مسیحیان( با مشکلاتی روبه رو شدند؟
پاسخ: با رسمیت یافتن دین زرتشتی و نیرو مندشدن موبدان.

۳۸ـ اعتقادات مانی را بیان کنید؟
پاسخ: مانی با ترکیب آموزه هایی از دینهای زرتشتی، مسیحی و بودایی آیین جدیدی را عرضه کردمانی عقیده داشت که او و پیامبران پیش از وی آمده اند تا روح را که از دنیای نور است از جهان مادی و تاریکی برهانند و انسان را به رستگاری برسانند.

۳۹ـ مانی از کدام پادشاه ساسانی برای تبلیغ عقاید خود اجازه گرفت؟
پاسخ: شاپور یکم .

۴۰ـ مانی وـ پیروانش برای تفهیم مطالب خود (در کتاب هایشان) چه شیوه ای را به کار گرفتند؟
پاسخ: کتابهای خود را به زبانهای مختلف می نوشند و گاه از نقاشی استفاده میکردند .

۴۱ـ مانی عقاید خود را در چه کتابی نوشت؟
پاسخ: در کتابی به عنوان شاپورگان نوشت و به شاپور هدیه کرد.

۴۲ـ برخورد موبدان با مانی چگونه بود؟
پاسخ: موبدان به شدّت با آیین مانوی مخالف بودند. آنان پس از شاپور اقدامات خود را برای نابودی مانی و مانویان تشدید کردند.

۴۳ـ مانی در زمان کدام پادشاه ساسانی اعدام شد؟
پاسخ: در زمان بهرام یکم.

۴۴ـ سرنوشت پیروان مانی پس از مرگ مانی چه شد؟
پاسخ: پیروان او که تحت تعقیب و شکنجه قرار گرفته بودند به مناطق مرزی امپراتوری ساسانی و یا سرزمین های دیگر گریختند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس پانزدهم تاریخ دهم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۱۳ تاریخ دهم انسانی استفاده نمایید.