سوالات درس ۱۴ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۱۴ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس چهاردهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۴ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس چهاردهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / سوالات درس۱۴

۱- ازنظرامام خمینی انقلاب ایران با سایرانقلاب های جهان چه تفاوت هایی دارد؟
پاسخ: در پیدایش، کیفیت مبارزه، انگیزه انقلاب و قیام تفاوت داشت و انقلاب ایران یک تحفه الهی و هدیه غیبی برای ملت مظلوم غارت زده بود که از جانب خداوند عنایت شد.

۲- جنبش نخستین بیدار گران اسلامی در ایران چه هدفی را دنبال می کردند؟
پاسخ: اصلاح رفتار حاکمان و ساختار حکومت قاجار

۳- تعامل عالمان شیعی با دولت قاجار چگونه بود؟
پاسخ: بر مدار مقاومت منفی بود.

۴- مقاومت منفی در برابر دولت های قاجار به چه معنایی بود ؟ 
پاسخ: در مقاومت منفی حاکمیت پادشاه ظالمانه و غیر مشروع دانسته می شود و همکاری سیاسی با آن در حد واجبات نظامیه (اموری که برای بقای اصل زندگی لازم است مانند حفظ امنیت یا مقابله در برابر دشمن) است.

۵- چه زمانی مقاومت منفی به سوی فعالیت رقابت آمیز تغییر کرد؟
پاسخ: هنگامی که دولتمردان قاجار به دلیل اثر پذیری از دولت های استعماری به جای مقاومت در برابر بیگانگان به سوی قراردادهای استعماری قدم برداشتند.

۶- منظور از فعالیت رقابت آمیز در دوران قاجار چه بود؟
پاسخ: ورود فعال در عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی نه در جهت حمایت و تایید قدرت حاکم بلکه در رقابت با آن است .

۷- حرکت رقابت آمیزعالمان در دوران قاجار چگونه بود؟
پاسخ: حرکت اصلاحی بود یعنی تلاش می کردند تا برخی از رفتار های پادشاه قاجار را اصلاح نمایند مانند جنبش تنباکو

۸- نتیجه تجربه موفق جنبش تنباکو چه بود؟
پاسخ: فعالیت رقابت آمیز را از اصلاح رفتار به سوی اصلاح ساختار برد و منجر به جنبش عدالت خانه شد.

۹- هدف جنبش عدالتخانه چه بود؟
پاسخ: ۱- اصلاح شیوه زمامداری پادشاه
۲- تاسیس مجلسی که قوانین عادلانه را تدوین کند و شاه را ملزم سازد تا در چارچوب قوانین عادلانه الهی عمل کند .

۱۱- چرا عمل به تاسیس عدالتخانه عملی مشروع بود ؟ 
پاسخ: فساد حاکمیت را کمتر می ساخت و در شرایطی که تحقق حاکمیت آرمانی مشروع امکان نداشت برای کنترل ظلم عمل به آن مشروع بود .

۱۱- چراجنبش عدالتخانه یک انقلاب اجتماعی بود؟
پاسخ: ساختارنظام رفتار سیاسی جامعه را تغییر می داد.

۱۲- مراد منورالفکران از مشروطه با مراد عالمان مسلمان از مشروطه چه تفاوتی داشت ؟
پاسخ: مشروطه منور الفکران نوعی حاکمیت سکولار نظیر حاکمیت دولت انگلیس بود و بر مدار اراده و خواست بشر شکل می گرفت ولی مشروطه عالمان مسلمان مشروط کردن حاکمیت به احکام عادلانه الهی و شریعت .

۱۳- رقابت بین بیدار گران اسلامی و منورالفکران غرب چگونه پایان پذیرفت؟
پاسخ: با حضور قدرت های استعماری و دخالت انگلستان به نفع جریان منورالفکران پایان پذیرفت و حاکمیت منورالفکران به استبداد استعماری رضاخان ختم شد.

۱۴- شکست رهبران دینی در مشروطه چه نتیجه ای به دنبال داشت ؟
پاسخ: رهبران دینی از موضع فعالیت رقابت آمیز به موضع مقاومت منفی باز گشتند و این موضع در مرجعیت شیعه تا شروع انقلاب اسلامی ادامه یافت .

۱۵- سه شکل فعالیت مقاومت منفی، رقابت آمیز اصلاحی و انقلاب اجتماعی را با یک دیگر مقایسه کنید:

مقایسه کنید صفحه‌ ۱۱۷ جامعه شناسی یازدهم

در مقاومت منفی حاکمیت پادشاه غیر مشروع و ظالمانه دانسته می‌شدو همکاری سیاسی با آن در حدواجبات نظامیه بودو جنبشی در این مرحله صورت نگرفت.
در فعالیت رقابت‌آمیز، افراد به دنبال اصلاح ساختار حکومت یا رفتار حاکمان هستند.
در انقلاب اجتماعی کل ساختار حکومتی زیر سؤال رفت و معترضین خواستار تغییر شیوه‌ ی زمام داری و یا تغییرات اساسی درساختار سیاسی حاکم شدند.

۱۶- انقلاب اسلامی ایران در چه شرایطی به وجود آمد ؟
پاسخ: ۱- هفتاد سال پس از مشروطه و نیم قرن حکومت پهلوی که در حاشیه ی دولت های غربی در جایگاه امن بود
۲- . روشنفکران چپ از صحنه رقابت های سیاسی داخلی حذف شده بودند
۳- . امام خمینی عملکرد مردم را از موضع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز تغییر داده بود .
۴- حرکت اصلاحی به سمت حرکت انقلابی در آمد.

۱۷- نقش حاکمیت آرمانی دینی در اندیشه اجتماعی و سیاسی شیعی چگونه بود ؟
پاسخ: حاکمیت الهی که توسط پیامبر و ائمه تحقق یافت سپس با نصب عام الهی به فقاهت و عدالت منتقل می شود یعنی اجرای روشمند احکام الهی وظیفه کسانی می شود که هم آگاه و عالم به احکام و شرایط اجرای احکام می باشند و هم به آگاهی خود عامل باشند.

۱۸- مشکل عدالت خانه تاسیس شده دوره قاجار چه بود؟
پاسخ:  رفتار عادلانه را بر کسانی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی بر مسند قدرت نشسته نبودند و قدرت را به زور قوم و عشیره و شمشیر و حمایت استعمار گران به دست آورده بودند و عالم به عدالت نبودند.

۱۹- مشروطه در اندیشه اجتماعی و سیاسی تشیع چه جایگاهی داشت ؟
پاسخ: نظامی بود که در شرایط ناتوانی از برقراری حاکمیت آرمانی در قیاس با نظام استبداد ی اولویت و برتری پیدا می‌‌کرد.

۲۱- ویژگی مشترک جنبش های آزادی بخش با انقلاب اسلامی چه بود ؟ 
پاسخ: جهت گیری ضد استعماری که داشتند .

۲۱- انقلاب اسلامی ایران در چه جهاتی با جنبش های آزادی بخش قرن بیستم تفاوت داشت؟
پاسخ: ۱- جنبش های آزادی بخش گرایش به شرق داشت ولی انقلاب اسلامی هیچ وابستگی به شرق و غرب نداشت.
۲- انقلاب ایران از متن روابط مردم به وجود آمد نه جنبش های چریکی
۳- انقلاب اسلامی از متن عقاید اسلامی و آموزه های فقهی و هستی شناسی توحیدی بود نه نظریه های فلسفی غربی
۴- انقلاب اسلامی صرفا سیاسی نبود بلکه دارای هویتی فرهنگی و تمدنی بود
۵- . انقلاب اسلامی به قطع وابستگی انجامید ولی جنبش های آزادی بخش حضور مستقیم استعمار (قدیم) را حذف می کردند.

۲۲- مقاومت منفی با فعالیت رقابت آمیز اصلاحی چه تفاوتی داشت ؟
پاسخ: ۱- مقاومت منفی با حکومت تعامل محدود داشت ولی رقابت اصلاحی تعامل گسترده جهت تغییر حکومت داشت
۲- . مقاومت منفی به تغییر در حکومت نمی انجامید ولی رقابت آمیز اصلاحی تغییراتی در حکومت به دنبال داشت در حد ایجاد سازمان ها و نهادهای جدید (مثال تشکیل عدالتخانه)

۲۳- انقلاب اسلامی با انقلاب مشروطه چه تفاوت هایی داشت؟ 
پاسخ: انقلاب مشروطه فاقد جهان بینی مستقل است ولی انقلاب اسلامی دارای جهان بینی مستقل است.
۲- مشروطه گرایش مثبت نسبت به مدرنیته داشت ولی انقلاب اسلامی گرایش منفی دارد.
۳- انقلاب اسلامی به دنبال اجرایی کردن اسلام است ولی مشروطه چنین هدفی را دنبال نمی کرد.
۴- انقلاب اسلامی به قطع وابستگی انجامید ولی مشروطه به قطع وابستگی به بیگانگان نینجامید.

۲۳- وجه اشتراک انقلاب اسلامی با جنبش های آزادی بخش چه بود:
پاسخ: ۱- جهت گیری ضد استعماری
۲- موجب تغییرات ساختاری شدند.

۲۴- برای شباهت و تفاوت های انقلاب اسلامی با جنبش های آزادی بخش عنوان بنویسید:
شباهت: ضد استعماری،
تفاوت ها: وابستگی /عدم وابستگی،
غیر توحیدی /توحیدی بودن،
چریکی /مردمی بودن،
صرفا سیاسی/ سیاسی
و فرهنگی بودن

۲۵- جدول زیر را تکمیل کنید:

مقایسه انقلاب ایران و انقلاب‌های آزادی بخش
شباهت‌ها تفاوت‌ها
– مستقل
– فراگیر
– پیرو مکتب دینی اسلام
– هویت فرهنگی مستقل
– ایجاد قطب‌بندی جدید
– وابسته
– حزبی
– پیرو مکاتب سیاسی
– وابسته ی اقتصادی – فرهنگی
– ماندن در و ضعیت پیرامونی

 

سوالات درس ۱۴ جامعه شناسی یازدهم PDF
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۴ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۵ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.