سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس چهاردهم ۱۴ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس چهاردهم ۱۴ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم /
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.
درس چهاردهم (ایران در دوران حکومت پهلوی) تهیه کننده: علی ندافی + ویرایش سایت همیار

سوالات صفحه ۹۰ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN
۱-بعد از جنگ جهانی اول چه عواملی زمینه را برای انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی فراهم کرد؟
پاسخ: کشور ما در گیر انبوهی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. این مشکلات به علاوه برنامه ها و سیاست های انگلستان در ایران، زمینه را برای انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی فراهم آورد.

۲-چرا روسیه در اواخر جنگ جهانی اول نیروهایش را از ایران فرا خواند؟
پاسخ: چون حکومت تزار روسیه بر اثر وقوع انقلابی عظیم سرنگون شد. پس از آن، نام این کشور به اتحاد جماهیر شوروی تغییر یافت. دولت جدید شوروی نیروهایش را از ایران فرا خواند و سرگرم مسائل داخلی خود شد.

۳-قرارداد ۱۹۱۹ در زمان نخست وزیری … وثوق الدوله … بسته شد.

۴ -قرارداد ۱۹۱۹ بین کدام کشورها منعقد گردید؟
پاسخ: ایران – انگلستان

۵-مفاد قرارداد ۱۹۱۹ چه بود؟
پاسخ: بر اساس این قرارداد، اداره امور نظامی و مالی ایران در اختیار کارشناسان (مستشاران) نظامی و مالی انگلستان قرار می گرفت.

۶-چه کسانی با قرارداد ۱۹۱۹ مخالفت کردند؟
پاسخ: آیت الله مدرس و شیخ محمد خیابانی

۷-احمد شاه قاجار از تأیید قرار داد ۱۹۱۹ خودداری کرد.
صحیح (✔) غلط ( )

۸-کودتای ۱۲۹۹ چگونه انجام شد؟
پاسخ: انگلستان پس از ناکامی در اجرای قرارداد ۱۹۱۹ ،در صدد برآمد که از طریق کودتا اهداف استعماری خود را در ایران پیگیری کند. انگلیسی ها یکی از فرماندهان نیروی قزاق به نام رضا خان را به عنوان مهره نظامی و سید ضیاء الدین طباطبایی را به عنوان مهره سیاسی کودتا برگزیدند. در سوم اسفند ۱۲۹۹ نیروهای تحت فرمان رضاخان مراکز مهم پایتخت را اشغال کردند و احمد شاه مجبور شد سید ضیاء را به نخست وزیری و رضا خان را به فرماندهی کل قوا منصوب کند.

۹-سید ضیاء الدین طباطبایی از سیاستمداران طرفدار کدام کشور بود؟
پاسخ: انگلستان

۱۰-بعد از کودتای ۱۲۹۹ احمدشاه مجبور شد چه کسی را به نخست وزیری و چه کسی را به فرماندهی کل قوا منصوب کند؟
پاسخ: سید ضیاء را به نخست وزیری و رضا خان را به فرماندهی کل قوا منصوب کرد.

۱۱-بعد از کدام واقعه رضا خان به فرماندهی کل قوا منصوب شد؟
الف) قرار داد ۱۹۱۹ ( )
ب) کودتای ۱۲۹۹ (✔)
ج)جنگ جهانی اول ( )
د) جنگ جهانی دوم ( )

۱۲-روحیه رضا خان چگونه بود؟
پاسخ: رضا خان دارای روحیه استبدادی بود و این ویژگی، به او برای به ثمر نشاندن اهداف انگلیسی ها کمک می کرد.

سوالات صفحه ۹۱  مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۱۳-کودتای ۱۲۹۹ مقدمه تغییر حکومت از قاجاریه به پهلوی بود.
صحیح (✔) غلط ( )

۱۴-رضا خان برای رسیدن به حکومت چه اقداماتی را انجام داد؟
پاسخ: او و نیروهای نظامی اش با خشونت تمام، در بین مردم رُعب و وحشت ایجاد کرد و فضای حکومت نظامی را بر جامعه حاکم کرد و نظم و آرامش ظاهری بوجود آورد.

۱۵-رضا خان برای جلب نظر مردم، خود را چگونه فردی نشان می داد؟
پاسخ: رضا خان در آن زمان برای جلب نظر مردم، خود را فردی مذهبی و پایبند به احکام و ارزش های دینی نشان می داد. به همین دلیل، در مراسم و مجالس مذهبی حضور می یافت و با علما دیدار و مشورت می کرد.

۱۶-رضا خان چگونه به حکومت رسید؟
پاسخ: او با استفاده از موقعیت خود به عنوان وزیر جنگ و نخست وزیر، طرفداران خود را وارد مجلس شورای ملی کرد. در سال ۱۳۰۴ شمسی مجلس شورای ملی با وجود مخالفت جدی تعدادی از نمایندگان، مانند آیت الله مدرس، احمدشاه را از قدرت برکنار کرد و حکومت موقت را به رضاخان سپرد. سپس، مجلس مؤسسان به طور رسمی حکومت را به رضا خان و خانواده او واگذار کرد.

۱۷-شیوه حکومت رضا شاه چگونه بود؟
پاسخ: رضاشاه از ابتدای حکومت به استبداد (دیکتاتوری) روی آورد. در دوران حکومت او، هیئت وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی اختیار و استقلال چندانی نداشتند و تابع دستورات شاه بودند. حکومت رضاشاه به احزاب و روزنامه های مستقل اجازه فعالیت نمی داد و با زور و خشونت، فضای خفقان، ترس و سرکوب را بر جامعه حاکم کرد. در چنین شرایطی، مخالفان سرنوشتی جز تبعید، زندانی، شکنجه و اعدام نداشتند.

۱۸-یکی از مخالفان سرسخت شیوه حکومت رضاشاه …آیت الله مدرس… بود که به دست مأموران این حکومت به شهادت رسید.

۱۹-رهبر نهضت جنگل چه کسی بود و توسط چه کسی سرکوب شد؟
پاسخ: میرزا کوچک خان جنگلی بود و توسط رضا خان سرکوب شد.

سوالات صفحه ۹۲  مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۲۰-دو مورد از اقدامات رضاشاه را بنویسید.
پاسخ: ایجاد ارتش منظم – احداث راه آهن سراسری

۲۱-هدف رضا شاه از ایجاد ارتش منظم چه بود؟
پاسخ: به وجود آوردن ارتش منظم در ایران از جمله برنامه های اساسی انگلیسی ها و اهداف استعماری آنها بود. این ارتش ضمن اینکه تمرکز قدرت سیاسی را در کشور ممکن می ساخت، قیام های مردمی را سرکوب می کرد و در مواقع ضروری، به عنوان تأمین کننده اهداف نظامی انگلستان مورد استفاده قرار می گرفت. رضا شاه نیروهای سه گانه ارتش را به هدایت انگلیسی ها بوجود آورد.

۲۲-علت شکست ارتش رضا شاه در جنگ جهانی دوم چه بود؟
پاسخ: ارتش رضا شاه ناکارآمد و فاقد قدرت کافی بود و در تهاجم متفقین در زمان جنگ جهانی دوم، به سرعت شکست خورد.

۲۳-قانون نظام وظیفه عمومی در زمان رضا شاه تصویب شد.
صحیح (✔) غلط ( )

۲۴-هدف از احداث راه آهن سراسری توسط رضا شاه چه بود؟
پاسخ: احداث راه آهن بجای آنکه با اهداف اقتصادی و به نفع مردم کشور طراحی شود، هدف آن ایجاد راهی سراسری برای انتقال سریع نیروهای انگلیسی از جنوب به شمال بود. در صورت پیشروی روس ها، انگلیسی ها با استفاده از این راه می توانستند نیروهای خود را به سرعت به شمال بفرستند و مانع نفوذ آنها به هندوستان شوند.

۲۵-در جنگ جهانی دوم مهمترین عامل ارتباطی نیروهای متفقین … راه آهن سراسری … ایران بود.

۲۶-بهانه رضاشاه برای تضعیف ارزش های دینی مردم چه بود؟
پاسخ: پیشرفت و نوسازی فرهنگی و اجتماعی

۲۷-اقدامات رضاشاه جهت تضعیف ارزش های اسلامی و تخریب فرهنگ ایرانی چه بود؟
پاسخ: مجبور کردن مردم به این که لباس یکسانی به تن کنند و کلاه لبه داری (مشهور به کلاه پهلوی) برسر بگذارند. پس از آن، محدودیت هایی برای برگزاری مراسم مذهبی از جمله عزاداری امام حسین به وجود آمد و زمزمه برداشتن (کشف) حجاب مطرح شد. (ع)

۲۸-قیام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد علیه رضاشاه را شرح دهید.
پاسخ: مردم مشهد در اعتراض به این کارها در مسجد گوهرشاد گرد هم به گلوله بستند و عده ای را شهید و مجروح کردند. (ع) آمدند. نیروهای نظامی مردم را در کنار حرم حضرت امام رضا

۲۹-رضاشاه دستور داد حجاب را با زور و خشونت از سر زنان و دختران ایرانی بردارند.
صحیح(✔) غلط ( )

۳۰-باستان گرایی در دوران حکومت رضا شاه به چه هدفی شدت گرفت؟
پاسخ: با هدف تضعیف و به حاشیه راندن اسلام، شدت گرفت. در این دوران، ارتباط میان علایق دینی و ملی مردم ایران سبب اقتدار و تقویت هویت ملی است، نادیده گرفته می شد و تلاش گسترده ای برای از بین بردن هویت قومی و ارزش های برخی از اقوام انجام شد.

سوالات صفحه ۹۳ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۳۱-جنگ جهانی دوم چگونه آغاز شد؟
پاسخ: با حمله ناگهانی آلمان به لهستان آغاز شد.

۳۲-با پیوستن ایتالیا و ژاپن به … آلمان … دولت های محور تشکیل شد.

۳۳-دولت های محور و متفقین را در جنگ جهانی دوم نام ببرید.
پاسخ: دولت های محور آلمان، ایتالیا، ژاپن
متفقین انگلستان، فرانسه شوروی (روسیه)، آمریکا

۳۴-در جنگ جهانی دوم ایران چه موضعی گرفت؟
پاسخ: دولت ایران اعلام بی طرفی کرد.

۳۵-در جنگ جهانی دوم بهانه متفقین جهت اشغال ایران چه بود؟
پاسخ: در شهریور ۱۳۲۰ ،متفقین به بهانه حضور تعدادی از کارشناسان آلمانی، کشور ما را به اشغال خود در اوردند.

۳۶-هدف اصلی نیروهای متفقین از اشغال ایران چه بود؟
پاسخ: استفاده از موقعیت و منابع و امکانات ایران به سود خویش بود.

۳۷-متفقین پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم چه کردند؟
پاسخ: رضا شاه را مجبور کردند که به نفع پسرش، محمدرضاشاه، از قدرت کناره گیری کند و سپس او را از ایران تبعید کردند.

۳۸-پس از رضا شاه چه کسی شاه ایران شد؟
پاسخ: پسرش محمدرضا شاه .

۳۹-محمدرضا شاه پهلوی چگونه فردی بود؟
پاسخ: او نیز همانند پدرش، چون منتخب مردم نبود و دست نشانده بیگانه بود، مطیع برنامه ها و اهداف افرادی بود که بقای خود در حکومت را وابسته به آنها می دانست.

۴۰-در جنگ جهانی دوم کدام کشورها پیروز شدند؟
پاسخ: متفقین با شکست دادن آلمان و بمباران اتمی ژاپن (توسط آمریکا)، پیروز شدند.

۴۱-جنگ جهانی دوم با بمباران اتمی … ژاپن … توسط …آمریکا … به پایان رسید.

۴۲-سران متفقین در جنگ جهانی دوم به چه منظوری به تهران آمدند؟(بیشتر بدانیم)
پاسخ: سران متفقین در مقطعی از جنگ جهانی دوم، جهت تصمیم گیری برای آینده جنگ و نحوه تقسیم جهان بین خود، به تهران آمدند.

۴۳-برخورد رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس و شوروی در ایران با محمدرضا شاه در جنگ جهانی دوم چگونه بود؟(بیشتر بدانیم)
پاسخ: رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس و شوروی بدون اینکه به محمدرضا شاه چیزی بگویند و حتی او را از سفر خود مطلع کنند از ۶ تا ۹ آذر ۱۳۲۲ در سفارت شوروی در تهران بسر بردند و بعد از برپایی جلسه و اتخاذ برخی تصمیمات، بدون اندکی اعتنا به شاه ایران به کشورهای خود بازگشتند.

سوالات صفحه ۹۴ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۴۴-چرا در سال های نخست حکومت محمدرضا شاه، مجلس شورای ملی و هیئت وزیران نقش موثری در اداره کشور بدست آوردند؟
پاسخ: او در سال های نخست سلطنت خود این امکان را نداشت که همچون پدرش با استبداد حکومت کند.

۴۵ -ایران در اولین سال های حکومت محمدرضا شاه از لحاظ سیاسی چه وضعیتی داشت؟
پاسخ: محمدرضا شاه در سال های نخست سلطنت خود این امکان را نداشت که همچون پدرش با استبداد حکومت کند. بنابر این، برای نمایندگان مجلس شورای ملی و هیئت وزیران فرصتی به وجود آمد که در اداره امور کشور نقش موثری داشته باشند.

۴۶-در اوایل حکومت محمدرضا شاه چه چیزی به ثبات و آرامش سیاسی کشور آسیب می زد؟
پاسخ: رقابت های انگلستان، شوروی و آمریکا برای کسب نفوذ سیاسی و اقتصادی هر چه بیشتر در ایران .

۴۷-امتیاز بهره برداری از منابع نفت ایران در زمان مظفرالدین شاه به …انگلیسی ها… واگذار شد.

۴۸-رهبران ملی شدن صنعت نفت را چه کسانی بر عهده داشتند؟
پاسخ: آیت الله کاشانی – دکتر محمد مصدق

۴۹-صنعت نفت در چه تاریخی ملی اعلام شد؟
پاسخ: اسفند ۱۳۲۹

۵۰-دکتر مصدق با چه هدفی به نخست وزیری رسید؟
پاسخ: قانون را به اجرا در آورد و دست بیگانگان را از منابع و صنعت کوتاه کند.

۵۱-چرا انگلستان نتوانست از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند؟
پاسخ: به دلیل وحدت ملت و همدلی رهبران نهضت.

۵۲-جمعیت فداییان اسلام توسط چه کسی تشکیل شد؟(بیشتر بدانیم) 
پاسخ: شهید نواب صفوی

۵۳-فعالیت های فداییان اسلام در چه زمینه ای بود؟(بیشتر بدانیم) 
پاسخ:  فعالیت ها و مبارزات مختلف نظامی، سیاسی و فرهنگی.

۵۴-سرانجام فداییان اسلام چه بود؟(بیشتر بدانیم) 
پاسخ:  سرانجام نواب صفوی و برخی یاران با وفایش، در دی ماه ۱۳۳۴ ،توسط رژیم شاه تیر باران شده و به شهادت رسیدند.

سوالات صفحه ۹۵ مطالعات نهم👇 همیار HAMYAR.IN

۵۵-علت شکست نهضت ملی شدن نفت چه بود؟
پاسخ: پس از مدتی، میان رهبران و گروه های سیاسی پشتیبان نهضت ملی شدن نفت اختلاف بروز کرد و اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد.

۵۶-کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با حمایت کدام کشورها اتفاق افتاد؟
پاسخ: انگلستان و آمریکا

۵۷-کودتای ۲۸ مرداد با چه هدفی صورت گرفت؟
پاسخ: سرنگونی دولت مصدق

۵۸-دولت مصدق چگونه سقوط کرد؟
پاسخ: طبق برنامه ای که دو کشور آمریکا و انگلیس طراحی کرده بودند، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ واحدهایی از ارتش به فرماندهی سرلشکر فضل الله زاهدی به خیابان ریختند و با اشغال مراکز مهم پایتخت، دولت دکتر مصدق را سرنگون کردند.

۵۹-فرماندهی کودتای ۲۸ مرداد برعهده چه کسی بود؟
پاسخ: سرلشکر فضل الله زاهدی

۶۰-به چه دلیل دکتر مصدق به امریکا اعتماد کرد؟
پاسخ: (بیشتر بدانیم) او گمان می کرد در مبارزه با استعمار انگلیس می تواند به آمریکای جوان اعتماد کند و از قدرت این کشور برای مهار انگلیس بهره گیرد.

۶۱-نتیجه اعتماد دکتر مصدق به آمریکا چه بود؟
پاسخ: (بیشتر بدانیم) انگلیس و آمریکا دست به دست هم داده و مصدق و نهضت ملی ایران را ساقط کردند. اعتماد مصدق به امریکا در بازگشت سلطنت پهلوی به کشور و تقویت دوستی شاه و آمریکا نیز تاثیر گذاشت.

۶۲-آثار کودتای ۲۸ مرداد چه بود؟
پاسخ: منابع نفت ایران دوباره در اختیار بیگانگان قرار گرفت و نفوذ و سلطه آمریکا بر کشور ما به تدریج افزایش یافت. چند ماه بعد از کودتا، حکومت پهلوی با نادیده گرفتن قانون ملی شدن صنعت نفت ، امور اکتشاف، استخراج و فروش نفت را طی قراردادی به چندین شرکت نفتی انگلیسی، آمریکایی، هلندی و فرانسوی واگذار کرد. این شرکت ها متعهد شدند ۵۰درصد در آمد فروش نفت را به ایران بپردازند.

۶۳-محمدرضا شاه پس از کودتای ۲۸مرداد سلطنت خود را مدیون کدام کشورها می دانست؟
پاسخ: مدیون انگلیس و آمریکا می دانست.

۶۴-محمدرضا شاه پس از کودتای ۲۸مرداد چه سیاستی در پیش گرفت؟
پاسخ: به شاهی مستبد و ستمگر تبدیل شد که اصول قانون اساسی را آشکارا نادیده می گرفت. او همچنین با تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) به سرکوب شدید مخالفان پرداخت و دوباره فضای ترس و خفقان بر ایران حاکم شد.

۶۵ -محمدرضا شاه با تأسیس …سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک)… به سرکوب شدید مخالفان پرداخت. ۶۶-کودتای ۲۸ مرداد مقدمه ای برای تغییر حکومت ایران بود. صحیح ( ) غلط (✔)

سوالات متن مطالعات نهم PDF
1.2MB
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۱۵ مطالعات نهم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس سیزدهم مطالعات نهم استفاده نمایید.