سوالات درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن درس ۱۵ تاریخ دهم انسانی

سوالات درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی با جواب

سوالات متن درس ۱۵ تاریخ دهم انسانی

سوالات متن تاریخ دهم / درس پانزدهم: زبان و اموزش

۱ـ مردمان چه منطقه ای در ایران به زبان ایلامی سخن می گفتند؟
پاسخ: مردمان جنوب غربی فالت ایران.

۲ـ در دوران هخامنشی کدام زبان به عنوان زبان دوم نوشتاری از آن استفاده می شود؟
پاسخ: زبان ایلامی .

۳ـ الواح کشف شده از تخت جمشید به چه زبان و خطی است؟
پاسخ: خط و زبان ایلامی.

۴ـ زبانها و گویشهای گوناگون)که پس از استقرار تدریجی آریایی ها در ایران متداول شد(از سوی زبان شناسان چه نامیده شدند؟
پاسخ:
زبان های ایرانی.

۵ـ منظور از زبان های ایرانی چیست؟
پاسخ: شاخه ای از گروه زبانهای هند و ایرانی که اقوام هند و ایرانی پیش از جدا شدن از یکدیگر، با آن سخن می گفتند.

۶ـ زبانهای هند و ایرانی زیر شاخهی کدام زبانند؟
پاسخ: گروه بزرگ زبانهای هند و اروپایی.

۷ـ مراحل تغییر و تحول زبانهای ایرانی به چند دوره تقسیم می شود؟
پاسخ: سه دورهی کهن، میانه و نو.

۸ـ از کدام یک از زبانهای کُهن ایرانی، آثار مکتوب برجای مانده است؟
پاسخ: زبان فارسی باستان)زبان هخامنشیان( و زبان اوستایی.

۹ـ زبانهای کهن در چه محدوده ی زمانی رواج داشته؟
پاسخ: از قدیم تا پایان هخامنشیان (زبانهای دوره میانه، در دوره اشکانی تا اوایل دورهی اسلامی.) زبان دوره نو، در اوایل دورهی اسلامی رواج یافت.

۱۰ـ نیای زبان فارسی امروزی کدام زبان است؟
پاسخ: زبان فارسی باستان.

۱۱ـ فارسی باستان زبان کدام قوم بود؟
پاسخ: زبان قوم پارس بوده که در زمان هخامنشیان رواج داشته.

۱۲ـ مهمترین مدرک برجای مانده از زبان فارسی باستان(زبان هخامنشیان)، به چه خطی نوشته شده؟
پاسخ:
خط میخی

۱۳ـ مردمان کدام نواحی ایران به زبان اوستایی سخن می گفتند؟
پاسخ: مردم بخشی از نواحی شرقی ایران.

۱۴ـ از زبان اوستایی چه آثاری برجای مانده؟
پاسخ: کتاب اوستا و متون مربوط به آن و …

۱۵ـ زبانهای ایرانی دورهی میانه در چه محدوده ی زبانی متداول بوده اند؟
پاسخ:
تقریبا از زمان سقوط هخامنشیان تا سقوط ساسانیان و حتی اوائل دورهی اسلامی.

۱۶ـ زبانهای ایرانی دورهی میانه شامل کدام زبان هایند؟
پاسخ: زبان پارتی یا پهلوی اشکانی ؛ زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی.

۱۷ـ زبان پارتی یا پهلوی اشکانی کجا رواج داشت؟
پاسخ: در دربار اشکانی و نیز در مناطق شمال و شمال شرقی ایران.

۱۸ـ زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی دنباله ی کدام زبان است؟
پاسخ: زبان فارسی باستان.

۱۹ـ زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی کجا رواج داشت؟
پاسخ: در دربار ساسانی و در نواحی جنوب و جنوب غربی ایران.

۲۰ـ زبان های ایرانی نو به چه زبان هایی گفته می شود؟
پاسخ: به زبان هایی که در دوران اسلامی به تدریج در نقاط مختلف ایران گسترش یافت.

۲۱ـ چرا در ایران باستان نوشتن متون مختلف رواج نداشت؟
پاسخ: زیرا نقل شفاهی بر کتابت ترجیح داشت.

۲۲ـ در ایران باستان کدام اسناد کتابت می شد؟
پاسخ: اسناد سیاسی و تا حدودی اسناد اقتصادی.

۲۳ـ براساس نوشتههای مورخان یونانی چه مطالبی در ایران باستان به صورت شفاهی نقل می شده است؟
پاسخ: داستانهای حماسی و عاشقانه ی مادی و نیز برخی اشعار آن زمان.

۲۴ـ قِصّه ی هزار افسان، مربوط به چه دوره ای است و کدام داستان مشهور براساس آن شکل گرفته است؟
پاسخ: مربوط به زمان هخامنشیان است و داستان هزار و یک شب براساس آن شکل گرفته است.

۲۵ـ در چه زمانی نقل داستانهای ملّی و پهلوانی در ایران رواج فراوانی داشت؟
پاسخ: در زمان اشکانیان.

۲۶ـ در دورهی اشکانی به چه کسانی گوسان می گفتند و چه می کردند؟
پاسخ: شاعران و موسیقی دان ها و داستان گویان که داستان های ملّی و پهلوانی را از حفظ برای مردم می خواندند. پس داستان را سینه به سینه به نسل های بعد منتقل می کردند.

۲۷ـ داستان های ملّی و پهلوانی در دورهی اشکانی در تدوین کدام کتب مؤثِر بوده ؟
پاسخ: این داستان ها بعدها در تدوین خدای نامه ها و سرودن شاهنامه فردوسی مورد استفاده قرار گرفتند.

۲۸ـ گوسان ها چه نقش فرهنگی در تاریخ ایران در عصر اشکانیان داشتند؟
پاسخ: در حقیقت این گوسان ها بودند که داستانهای ملی و پهلوانی را سینه به سینه به نسلهای بعد منتقل می کردند.

۲۹ـ منظومه ها(کتابهای شعر) ی داستانی یادگار زریران و درخت آسوریک به چه خط و زبانی هستند و در ابتدا به چه زبانی سروده شده اند؟
پاسخ: به زبان و خط پهلوی ساسانی. شاید ابتدا به زبان پارتی)یا زبان پهلوی اشکانی( سروده شده اند.

۳۰ـ اصل و ریشه ی داستان بیژن و منیژه به چه خط و زبانی می باشد؟ 
پاسخ: اصل و ریشه ی اشکانی دارند._

۳۱ـ موضوع بیشتر آثار ساسانی (به خط و زبان فارسی میانه، پهلوی ساسانی) چیست؟
پاسخ: در موضوعات ادبی دینی حقوق تاریخ جغرافی پند و اندرز.

۳۲ـ مهمترین اهداف تعلیم و تربیت در ایران باستان چه بود؟
پاسخ: ایرانیان باستان به تعلیم و تربیت و پرورش فرزندانی دانا و پرهیزکار و خرد ورزی تأکید می کردند.

۳۳ـ ابعاد اموزش و پرورش در ایران باستان شامل چه بود؟
پاسخ: شامل تربیت جسمانی، اخلاقی، اجتماعی، دینی، شغلی و حرفه ای.

۳۴ـ تعلیم و تربیت در ایران باستان چگونه انجام می شد؟
پاسخ: تا پنج یا هفت سالگی در خانه و زیر نظر مادر آداب و رسوم و… را یاد می گرفتند. مراحل بعدی آموزش و پرورش اغلب در خارج از خانه و در مدرسه و یا آموزشگاه انجام می گرفت.

۳۵ـ آموزش در ایران باستان بخصوص زمان ساسانیان چگونه بود؟
پاسخ: فقط فرزندان خاندان شاهی درباریان و اشراف و مؤبدان می توانستند به مدرسه بروند و تحصیل کنند اما دیگر اقشاراز آموزش محروم بودند و فرزندان حرفه ی پدران را می آموختند.

۳۶ـ برنامه های آموزشی مدارس باستان چه بود؟
پاسخ: آموختن اصول زردشت، آداب و رسوم، کمی خواندن و نوشتن. البته گروههای مختلف آموزشهای ویژه ای می دیدند. مثلا شاهزادگان و فرزندان اشراف و امرا، به فراگیری دانش های سیاسی، کشورداری، فنون رزمی… می خواندند. فرزندان موبدان، تعالیم دینی و اوستایی را آموزش می دیدند. فرزندان دبیران نیز خط و زبان، ادبیات و حساب فرا می گرفتند.

۳۷ـ در زمان ساسانیان، آموزگاری شغل چه کسانی بود و آنها به چه علومی مسلط بودند؟
پاسخ: فقط به موبدان اختصاص داشت. آنان بر معارف دین زردشت، ادبیات پهلوی و برخی دیگر از علوم زمان خود تسلط داشتند.

۳۸ـ در زمان ساسانیان، ادارهی آموزشگاه ها و مدارس در اختیار که بود؟
پاسخ:
موبدان زردشتی.

۳۹ـ کودکان و جوانان خاندان شاهی و بزرگان، چه اموری را از مربیان فرا می گرفتند؟
پاسخ: انواع ورزشها مثل سوار کاری.
۴۰ـ از چه منابعی می توان استنباط کرد که دانش و فرهنگ ایرانیان باستان در سطح باالیی بوده؟
پاسخ: از مندرجات اوستا، شاهنامه فردوسی، کتیبه ها و گزارش های تاریخ نویسان یونانی و رومی.

۴۱ـ در فصل دانش اوستا، در مورد چه علومی مطالبی آمده است؟
پاسخ: مطالبی دربارهی پزشکی، دامپزشکی، ستاره شناسی، حکمت، امور اجتماعی و حقوقی و علوم طبیعی.
۴۲ـ در کدام دورهی ایران مرکز دانش ها و مبادلات فرهنگی بین کشورهای متمدن زمان بود؟
پاسخ: در دوره ی هخامنشیان.

۴۳ـ علوم و فنون چه تمدنهایی در دوره هخامنشیان با دانش های هخامنشی آمیخته شد؟
پاسخ: بین النهرین، مصر، هند، ایلام، آسیای صغیر.

۴۴ـ وضعیت علمی و فرهنگی ایران ساسانی چگونه بود ؟
پاسخ: پیشرفت علوم در این دوره از دورههای قبل بسیار بیشتر بود. پادشاهان ساسانی به نشر علوم و گرامیداشت دانشمندان و رفاه حال آنها توجه می کردند. ایرانیان همواره علاقه مند بودند که از علوم دیگر اقوام بهره برند.

۴۵ـ نتیجه گسترش مبادلات فرهنگی با هند و روم زمان انوشیروان چه بود؟
پاسخ: جنبش علمی نیرومندی در ایران پدید آمد

۴۶ـ کدام پادشاه علاقه زیادی به مباحث علمی فلسفی داشت؟
پاسخ: خسرو انوشیروان.

۴۷ـ یکی از مراکز علمی ایران باستان را نام ببرید؟
پاسخ: دانشگاه جُندی شاپور(نزدیک دزفول) در دورهی ساسانی.

۴۸ـ در دانشگاه جندی شاپور چه دانش هایی تدریس می شد؟
پاسخ: پزشکی، فلسفه نجوم الهیات.

۴۹ـ پزشکان کدام نواحی در جندی شاپور تدرس می کردند؟
پاسخ: ایرانی، هندی یونانی.

۵۰ـ ویژگی بیمارستان دانشگاه جندی شاپور چه بود؟
پاسخ: مثل دانشگاه های پزشکی امروزی، دارای بیمارستان هایی بود که دانشجویان در کنار آموزش های نظری، به صورت عملی نیز با درمان بیماران آشنا می شدند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس شانزدهم تاریخ دهم و برای بخش قبلی از سوالات درس ۱۴ تاریخ دهم انسانی استفاده نمایید.