سوالات درس ۱۵ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات درس ۱۵ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس پانزدهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات درس ۱۵ جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس پانزدهم جامعه یازدهم با جواب

سوالات متن جامعه یازدهم با جواب / سوالات درس۱۵

۱- بیداری اسلامی چه ویژگی ها و افقی را برای خود ترسیم می کند ؟
پاسخ: ۱- تغییر ملت ها و کشورهای پیرامونی، در نظام جهانی سلطه را اوج همت خود نمی بیند
۲- . تنها آرمان بشر را صلحی که بی توجه به عدالت است نمی بیند
۳- . از افق های جهان متجدد به عالم نمی نگرد تا در چالش ها و بحران های ذاتی آن متوقف شود
۴- . دفاع از محرومان جهان را وظیفه خود می داند
۵- . حل مشکلات معرفتی و معنوی بشریت را رسالت خود می داند.

۲- در جهان دو قطبی قرن بیستم هویت اجتماعی افراد ، جنبش ها ، کشورها و انقلاب ها بر چه اساسی شناسایی می شد؟
پاسخ: براساس نسبتی که با یکی از دو قطب بلوک شرق و غرب داشتند.

۳- دو محور مختصات برای تعیین هویت های فردی و جمعی در قرن بیستم چیست؟
پاسخ: رابطه و نسبت با دو قطب بلوک شرق و غرب

۴- در قرن بیستم جایگاه و اهمیت جنبش های انقلابی چگونه مشخص می شد؟
پاسخ: براساس دوری و نزدیکی آنها با هریک از دو قطب شرق و غرب . در صورتی که جنبش یا انقلابی از این دو قطب و محور به دور بودند از اهمیتی برخوردار نمی شدند.

۵- چرا از نظر دولتمردان آمریکایی انقلاب ایران توان مقاومت و تداوم نخواهد داشت؟
پاسخ: پاسخ: به دلیل اینکه ارتباطی با بلوک شرق بر قرار نمی کرد درعین حالی که یک نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب را هدف قرارداده بود.

۶-  در چه صورتی انقلاب ایران می توانست فرصتی برای اتحاد جماهیر شوروی به حساب آید؟
پاسخ: اگر انقلاب رویکرد ی به بلوک شرق و جریان های چپ می داشت چون مانعی را که آمریکا در مرزهای جنوبی شوروی
ایجاد کرده بود فروریخته بود.

۷- چرا دولتمردان غربی در ابتدا از عمق حادثه ای که اتفاق افتاده بود غافل بودند؟
پاسخ: چون آنها انقلاب را با موازین جهانی می سنجیدند که در چارچوب فرهنگ غرب شکل گرفته بود حال آنکه انقلاب اسلامی ایران از متن فرهنگی بر می خاست که با هجوم همه جانبه غرب هویت آن به چالش کشیده شده بود.

۸- کدام حقیقت در نخستین روزهای انقلاب مورد توجه برخی ازدانشمندان علوم اجتماعی قرارگرفت؟
پاسخ انقلاب اسلامی ایران ، انقلابی نبود که در چارچوب آرمان ها و ارزش های دنیوی و سکولار این جهان تعریف شده باشد بلکه انقلابی بود که از متن آرمان های معنوی و توحیدی جهان اسلام برای حفظ هویت اسلامی و برای تامین حقوق از دست رفته امت اسلامی شکل می گرفت.

۹- چرا نقلاب ایران از دیگر انقلاب ها متفاوت است؟
پاسخ: چون انقلابی با رویکرد معنوی است و با هویتی مستقل از انقلاب فرانسه چون سایر انقلاب ها در جهت بسط و گسترش انقلاب فرانسه بودن و در اصل انقلاب جدید نبودند.

۱۱- انقلاب فرانسه چگونه شکل گرفت و چه اثری به جای گذاشت؟
پاسخ: در سال ۱۷۸۹میلادی با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند و به صورت سلسله انقلاب های ۱۹۳۰ میلادی تا ۱۹۴۸میلادی حیات مجدد خود را آغاز کرد و همه کشورهای اروپا را فراگرفت.

۱۱- انقلاب اکتبر۱۹۱۷ روسیه با دیگر انقلاب های اروپایی چه تفاوت و چه شباهتی داشت؟
پاسخ: به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستی با دیگر انقلابات تفاوت داشت. ولی با خصلت سکولار و دنیوی خود در چارچوب آرمان ها و ارزش های روشنگری مدرن حرکت می کردو تعارضی با آن نداشت . (شباهت)

۱۲- انقلاب های آزادی بخش قرن بیستم دارای چه ویژگی هایی بودند؟
پاسخ: این انقلاب ها تقلیدهای بدلی از انقلاب های مدرن بودند، فرهنگ هایی که در دوره استعمار مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودند چالش فرهنگی و تمدنی خود را از زبان و نگاه نظریه پردازان غربی تفسیر می کردند و راه حل آن را نیز در پیوستن به جوامعی می دیدند که در مرکز اقتصاد و سیاست های دنیای غرب واقع شده بودند.

۱۳- انقلاب اسلامی ایران دارای چه ویژگی های متفاوتی نسبت به دیگرانقلابات است؟
پاسخ: الگوی رفتاری خود را از فقه اجتماعی و سیاسی شیعی گرفت و رفتار اجتماعی خود را نیز بر همان اساس سازمان داد. این انقلاب با تجدید حیات معنوی و توحیدی هم از منظر دینی و فرهنگی به شناخت بحران و چالش های جهان اسلام پرداخت وهم با بازگشت به هویت اسلامی خود فرصت جدیدی را برای جهان غرب جهت عبور از بحران های معرفتی و معنوی پدید آورد.

۱۴- دولتمردان و روشنفکران جهان اسلام قبل از انقلاب اسلامی ایران با چه رویکرد هایی به مسایل و مشکلات جهان اسلام می نگریستند؟
پاسخ: با دو رویکرد : در رویکرد اول مسایل جهان اسلام از نوع مشکلاتی بود که در اثر تاخر تاریخی برای رسیدن به جوامع غربی پیش آمده بود. در رویکرد دوم این مسایل از نوع مشکلاتی بود که نظام سرمایه داری  و لیبرالیسم غربی به وجود آورده بود. رویکرد دوم با استفاده از نظریه های چپ ارائه می شد و کسانی که این رویکرد را داشتند از موضع اندیشه های مارکسیستی و سوسیالیستی به مبارزه با عرب سیاسی می پرداختند.

۱۵- برخوردجوامع اسلامی و گروه های مبارز فلسطینی با مسئله فلسطین چگونه بود؟
پاسخ: در پوشش قطب بندی دو بلوک شرق و غرب قرار می گرفت . کشورهای زیر نفوذ غرب دولت غاصب اسرائیل را به رسمیت می شناختند و یا در جهت سازش با آن گام بر می داشتند و بخشی دیگر که زیر نفوذ شرق بودند جبهه پایداری و مقاومت را تشکیل می دادند و گروه های مبارز فلسطینی ناگزیر به بخش اخیر ملحق شدند. تعدادی از گروه های فلسطینی هویت مارکسیستی و تعدادی دیگر اندیشه های ناسیونالیستی داشتند.

۱۶- گروه های مارکسیستی و ناسیونالیستی مبارزان فلسطینی دارای چه گرایشی بودند. 
پاسخ: گروه های مارکسیستی با هویت الحادی خود، جایگاهی برای باور ها و اعتقادات دینی و معنوی قایل نبودند و گروه های ناسیونالیستی از موضع قوم گرایی عربی به اسلام می نگریستند و اسلام را ازجهت اینکه پدیده ای عربی است می پذیرفتند.

۱۷- وضعیت فلسطین در تقابل بلوک شرق و غرب چگونه بود؟
پاسخ: دولت اسرائیل با تسلیحات و حمایت مالی آشکار آمریکا و انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی تجهیز می شد و گروه های فلسطینی بابا موشک های سام هفت روسی می جنگید که حضور دولت اسرائیل بازار فروش اسلحه را در منطقه گرم کرده بود. با قرار داد کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل موضع فلسطینی ها تضعیف شد.

۱۸- اهمیت انقلاب ایران در رابطه با مسئله اسرائیل چگونه بود؟
پاسخ: اهمیت ایران تنها در این نبود که مهم ترین قدرت حامی اسرائیل در منطقه یعنی شاه را ساقط کرده بود بلکه اهمیت انقلاب در مسیری بود که برای مبارزه با صهیونیسم ارائه می داد. انقلاب اسلامی به واسطه بازگشت به اسلام و با اتکای به فقه سیاسی و اجتماعی ، مسئله اسرائیل را به عنوان مسئله جهان اسلام مطرح می کرد. بازگشت به اسلام اولا مشروعیت قرار داد کمپ دیوید را در باور و اعتقاد مسلمانان مخدوش کرد ثانیا مقاومت در برابر صهیونیسم را ز موضع باور و اعتقاد اسلامی و با اتکا به ایمان به خداوند و قدرت الهی آغاز کرد. قتل انور سادات و شکل گیری انتفاضه و جنبش های جدید اسلامی در فلسطین نتیجه این حرکت جدید بود.

۱۹- منظور از و اژه بهار عربی چیست ؟
پاسخ: دولت های غربی تلاش کردند انقلاب های کشورهای عربی که از سال ۱۳۸۹ تا کنون به وجود آمدند را بخشی از فرایند غربی شدن کشورهای غربی معرفی کنند و آن را بهار عربی معرفی کردند.

۲۱- نمونه هایی از تاثیرات انقلاب اسلامی برجهان اسلام را بنویسید.
جنبش های جدید اسلامی در فلسطین ، انتفاضه ، جهاد اسلامی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوک شرق، تشکیل جبهه نجات اسلامی در الجزایر

۲۱- مهم ترین پیامد انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام را بیان کنید.
سلسله قیام ها و انقلاب های گسترده مردم در کشور های عربی از سال ۱۳۸۹ شمسی که تاکنون به سقوط قدرت های سیاسی در چهار کشور عربی منجر شده است. انقلاب هایی که حکایت از بیداری اسلامی دارد هرچند کشورهای اروپایی تلاش دارند این انقلابات را بخشی از فرایند غربی شدن کشورهای عربی معرفی کنندو به همین دلیل آن را بهار عربی می نامند.

۲۲- بیداری اسلامی حاصل چیست؟ و انقلاب ایران در آن چه نقشی دارد؟
پاسخ:  بیداری اسلامی حاصل انتقال بیداری از سطح نخبگان به متن مردم و فرهنگ عمومی جامعه اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران از طریق بیداری اسلامی الگوی جدیدی را در برابر امت اسلامی قرارداده است. بیداری اسلامی اگر درسطح جوامع اسلامی تحقق پیداکند به سوی نظامی حرکت خواهد کرد که فارغ از قدرت های قومی و قبیله ای و الزامات امنیتی بر مدار فقاهت و عدالت سازمان می یابد .

۲۳- انقلاب ایران براساس آموزه های اسلامی ، خود را دارای چه رسالت و مسئولیتی می دانست؟
پاسخ:  ۱- ازعزت و اقتدار جهان اسلام پاسداری می کرد
۲- . دفاع از محرومان و مستضعفان جهان را وظیفه خود می دانست
۳- . فطرت الهی همه انسان ها را مخاطب پیام خود قرار می داد و حل مشکلات معرفتی و معنوی بشریت را در محدوده رسالت خود می دید.

۲۴- امام خمینی در نامه خود به رهبر شوروی به چه نکاتی اشاره کرد؟
پاسخ:  از دو جریان اصلی تفکر فلسفی جهان غرب یعنی حس گرایی و عقل گرایی یاد کرد و با استفاده از حکت مشاء و حکمت اشراق به اشکالاتی اشاره کرد که در محدود کردن دانش و علم به شناخت حسی یا شناخت عقلی وجود دارد.

۲۵- نقش انقلاب ایران در تکوین یا گسترش اندیشه های پسامدرن چگونه بود؟
پاسخ:  بحران های عمیق معرفتی و معنوی جهان غرب و چالش های مربوط به آن با انقلاب اسلامی و شکل گیری جنبش های اسلامی فرصت بروز و ظهور یافت و با بیداری اسلامی رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در سطوح مختلف جوامع غربی به وجود آمد و بدین ترتیب ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس اعتبار جهانی خود را از دست داد و نظریه هایی که ناظر به افول سکولاریسم بود شکل گرفت.

۲۶- جغرافیای فرهنگی و سیاسی جهان جدید چگونه شکل گرفت ؟
پاسخ:  ۱- با انقلاب اسلامی ایران با ذخائر معرفتی و شیعی
۲- فروپاشی بلوک شرق
۳- افول سکولاریسم و تکوین و گسترش پسامدرن با تاثیر پذیری از بیداری اسلامی با رویکرد دینی
۴- بامقاومت انقلاب در برابر سلسله اقدامات مستمر غرب علیه خود

۲۷- نمونه هایی از مقابله غرب با انقلاب اسلامی ایران بنویسید. 
کودتای نوژه، هشت سال جنگ تحمیلی و تجهیز ارتش عراق با سلاح های شرق و غرب و دلارهای نفتی کشورهای عربی

۲۸- نظریه پایان تاریخ فوکویاما به چه موضوعی اشاره داردو انقلاب اسلامی ایران چگونه برآن خط بطلان کشید؟ 
پاسخ:  با فروپاشی بلوک شرق جهان به سوی یک قطبی شدن پیش می رود و تعارض و برخوردهای تاریخ ساز به پایان می رسد. انقلاب ایران با حضور فرهنگی و تمدنی خود مقاومت در برابر جهان غرب را به وجود آورد و با پیامدهای جهانی اش براین نظریه خط بطلان کشید .

۲۹- نظریه جنگ تمدن ها چه ویژگی هایی را مطرح می سازد؟
پاسخ:  ضمن اعتراف به شکل گیری قطب بندی جدید فرهنگی و تمدنی اول با طرح دیگر تمدن ها در عرض تمدن اسلامی، جایگاه برجسته و منحصربه فرد انقلاب و فرهنگ اسلامی را نادیده می گرفت. ثانیا باطرح جنگ تمدن ها رویکرد خصمانه جهان غرب را به جنبش های اسلامی نتیجه ورود مجدد دیگر فرهنگ ها به عرصه زندگی بشر معرفی می کرد و از این طریق هراسی را که پس از جنگ جهانی دوم نسبت به بلوک شرق وجود داشت متوجه جهان اسلام می گرداند.

۳۱-اقتصادو سیاست جهان غرب در شرایط کنونی چگونه است؟
پاسخ:  اقتصاد و سیاست جهان غرب در شرایط فعلی که ابعاد جهانی پیدا کرده نیازمند به مناطق پیرامونی است. انباشت ثروت جهان در دست جمعی اندک جز با فقر و وابستگی اقتصادی و سیاسی انبوه آدمیان ممکن نیست.

۳۱-دنیای غرب برای تامین نیازهای اقتصادی و سیاسی خود و مقابله با حرکت مستقلی که در جهان اسلام شکل گرفته است به چه فعالیت هایی پرداخته است؟
پاسخ: ۱- : مقابله نظامی و سیاسی از طریق حضور مستقیم مانند آنچه در افغانستان و عراق رخ داد.
۲- محاصره و تحریم اقتصادی از طریق سازمان های بین المللی مانند آن چه نسبت به ایران انجام می دهد.
۳- تبلیغ معنویت های کاذب و سکولار در کشورهای غربی برای اشباع خال معنوی فرهنگ غرب
۴- تصویرسازی خشن و غیرعقالیی از فرهنگ اسلامی از طریق سازماندهی جریان های تروریستی و هابی
۵- تفسیرهای سکولار از اسلام و حمایت از اسلام امریکایی برای بدل سازی نسبت به انقلاب اسلامی
۲- مدیریت جنگ رسانه ای همه جانبه در برابر حرکت فرهنگی جهان اسلام
۷- ایجاد اختلافات فرقه ای و مذهبی برای تضعیف جهان اسلام

۳۲-انقلاب فرانسه با انقلاب اسلامی ایران چه تفاوت هایی دارد؟
پاسخ: انقلاب فرانسه دارای جهان بینی دنیوی و ارزش های لیبرالیستی است ولی جهان بینی انقلاب اسلامی معنوی و ارزش های آن توحیدی است. انقلاب فرانسه
باخشونت زیادی همراه بوده و در چندمرحله انجام پذیرفت ولی انقلاب ایران خشونت کمتر و یک مرحله ای بوده
است.

۳۳-حرکت اجتماعی نخستین بیدار گران اسلامی با بیداری اسلامی چه تفاوت هایی دارد؟
پاسخ: ۱- حرکت نخستین بیدار گران اسلامی توسط نخبگان مردم انجام شد ولی بیداری اسلامی توسط توده های مردم انجام شد. حرکت اجتماعی نخستین بیدار گران اسلامی در صدد اصلاح حکومت بود ولی بیداری اسلامی در صدد تشکیل حکومت جدید است
۳- . حرکت اجتماعی نخستین بیدار گران در سطوح میانی و سطحی بود ولی تغییر بیداری اسلامی به صورت بنیادین است.

۳۴-فرصت هایی که جهان اسلام در برابر تحدید ها(ایجاد محدودیت ها)ی جهان غرب دارد چیست؟
پاسخ: تلاش جهت هویت یابی مستقل از جهان غرب، خودباوری و خودکفایی

سوالات درس ۱۵ جامعه شناسی یازدهم PDF
1.2MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۵ جامعه شناسی یازدهم انسانی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱ جامعه شناسی یازدهم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس چهاردهم جامعه شناسی یازدهم انسانی استفاده نمایید.